היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הצעת חוק של אמנון כהן

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

 

 

הצעת חוק להקדמת תשלום מקדמות - כוללת קנס למבוטחים

 

 

תצלום מסך של הצעת החוק

מומחי אסטטיקה אומרים שמקמטי הצחוק הכי קשה להיפטר. על כן, אשתדל לכתוב את השורות הבאות ברמת הרצינות הראויה ובהסתייגות מוחלטת מכל אחראיות שהיא לקמטי הצחוק של הגולשים, ככל שיהיו.

 

ובמה עסקינן? ח"כ אמנון כהן וח"כים נאורים  נוספים, הגישו הצעת חוק שנועדה לתקן את חוק חוזה הביטוח כך שתשלום המקדמות וסילוקן המלא של תביעות ביטוח כולל בנוסף ל"גזר" של הקדמת מועד התשלום, גם קנס למבוטחים (כן כן, אתם קוראים נכון הקנס הוא למבוטחים, לראשונה בישראל ולא לחברות הביטוח) בשיעור של 15% מכל סכום אשר ישולם להם מעל ומעבר לחבות המבטח לפי הפוליסה.

 

הצעת החוק כוללת גם חיוב המבוטחים בתשלום קנס בשיעור של 200% במקרה של כוונת מרמה מצד המבוטח או המוטב או הכשלת  המבטח.

 

כל זאת כמובן, מבלי להתייחס לעובדה שנכון להיום, הלכה למעשה, נהנים מבוטחים רבים בישראל מקבלת תגמולי ביטוח המשולמים להם בדרך של קבלת שירות באופן מיידי מבלי להמתין אפילו יום אחד בכל הקשור בקבלת שירותים דחופים כמו למל תיקון רכב במוסכי הסדר, קבלת שירות רפואי ע"י רופאי הסכם ותיקון נזקי רכוש ע"י חברות שיקום ששכרן משולם על ידי המבטח וכמובן תיקון נזקי צנרת בדירות ע"י שרברב מטעם המבטח.

 

מחברת הכתבה עם אפרים קישון, ז"להחלק ה"נחמד" - הקנס למבוטחים - נסמך על ההנחה הנבונה והאינטליגנטית שעובדי חברות הביטוח, השמאים החוקרים והמומחים האחרים עשויים מחומר אנושי מופלא וייחודי להם שאינו מאפשר להם לטעות (ובוודאי שלא לטובת המבוטחים - ונראה, כי זכרוני על המקרה שבו קיבלתי בטעות מחברת ביטוח שיק כפול, שהוחזר מיידית,  מקורו בהזיה פראית המחייבת ביקור אצל פסיכיאטר מומחה באופן דחוף ביותר).

 

כל תשלום של מקדמה בסכום העולה על הסכום המגיע למבוטח לפי תנאי הפוליסה הינו אשמת המבוטח או המוטב והוא נושא קנס בשיעור של 15% לטובת המבטח ואם מדובר במעשה מכוון של המבוטח או המוטב כמו למשל סיכול בירור חבות, או מעשה במתכוון, הרי ששיעור ההשבה יהיה פי שלוש מסכום תגמולי הביטוח. לקרוא ולא להאמין

 

 אינכם מאמינים? להלן הציטוט מהצעת החוק (ההדגשות שלי ק.ש.):

 

"27. (א) תגמולי הביטוח ישולמו במועדים הבאים:

 

 (1) תגמולים בשיעור של 35% משווי התביעה (בסעיף זה – מקדמה) ישולמו בשיעורים ובמועדים הבאים, אלא אם ביקש המבוטח או המוטב מהמבטח להמתין לסיום בירור התביעה:

 

 (א)  תגמולים בשיעור של 15% משווי התביעה -  ישולמו באופן מיידי ולא יאוחר משלושה ימים מיום שנמסרה התביעה למבטח;

 

 (ב) תגמולים בשיעור של 20% משווי התביעה -  ישולמו לא יאוחר משבוע מיום שנמסרה התביעה למבטח;

 

 (2)  תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב - ישולמו במלואם תוך חמישה עשר ימים ממועד מסירת התביעה למבטח והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים;   

 

 (3) יתרת התגמולים -  תשולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו היו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו."

 

 

"(ב) שולמו למבוטח או למוטב תגמולים כאמור בסעיף קטן (א)(1) והתברר, לאחר בירור החבות, כי המבטח פטור מחבותו, כולה או חלקה, או שהיקף חבותו נמוך מסכום המקדמה ששולמה, ישיב המבוטח או המוטב, לפי העניין, את סכום המקדמה ששולמה או את ההפרש בינה לבין הסכום בו חב המבטח, בתוספת קנס בשיעור של 15% משווי המקדמה ששולמה או משווי ההפרש בינה לבין הסכום בו חב המבטח, לפי העניין.

 

(ג) שולמו למבוטח או למוטב תגמולים כאמור בסעיף קטן (א)(1) והתברר, לאחר בירור החבות, כי המבטח פטור מחבותו, כולה או חלקה, בשל מעשה או מחדל שביצע המבוטח או המוטב בהתאם להוראות סעיפים 24 עד 26, ישיב המבוטח או המוטב סכום השווה לפי שלושה מסכום המקדמה ששולמה או מההפרש בינה לבין הסכום בו חב המבטח, לפי העניין.

 

(ד) החזרים כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) ישולמו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א–1961.

 

(ה) בסעיף זה, "תביעה" – תביעה לפי סעיף 23(א)."

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright