היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

נהג עיקרי בביטוח רכב

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

מעמדו הלא ברור של נהג עיקרי בביטוח רכב

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

רישום של נהגת באוטו ורוד

אחת הסוגיות שהגיעו לשולחנה של הח.מ. עוד בשבוע הקודם עוסקת בסוגיית מעמדו הלא ברור של הגורם המוגדר לפעמים בביטוח רכב כ"הנהג העיקרי" בפוליסות רכב. מדובר בגורם שאינו מוגדר בתנאי המינימום לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון הפוליסה התקנית או גם בתנאי המינימום לביטוח רכב חובה.

 

כוונת מבטח העושה שימוש במונח זה, היא ככל הנראה כוונה טובה, להגדיר את הגורם העושה את מרב השימוש ברכב האמור גם להוות את גורם הסיכון הראשי. אולם הגורם החדש יוצר אניגמה לגבי מעמדו כמבוטח או גם כמוטב לפי הפוליסה, שלא לדבר על השאלה המתעוררת לגבי חובת הגילוי שלו בכל הקשור בניסיון תביעות.

 

הפוליסה לביטוח רכב , אינה מחייבת כי המבוטח יהיה הבעלים של הרכב וכך יכול אדם העושה שימוש קבוע ברכב של זולתו לערוך ביטוח מקיף בחברת ביטוח של הרכב על שמו אשר עשוי לכלול או שלא לכלול את שמו של בעל הרכב והכל בכפוף לשיקולי החיתום של חברת הביטוח, ככל שהקפידה לשאול ולהתעניין בפרטיו של בעל הרכב בטופס הצעת הביטוח (ככל שהוגש בכלל למבוטח לפני עריכת הביטוח) ובכפוף לקיומם או אי קיומם של שיקולי חיתום בעניין זה בחברת הביטוח הספציפית.

 

ועכשיו נשאלת השאלה מה קורה במקרה שבו ארע נזק לרכב המבוטח על שמו של הנהג העיקרי המוגדר גם כמבוטח על פי הפוליסה, אולם הרכב שייך לגורם אחר שאינו מבוטח על פי הפוליסה. למי, אם בכלל ישלם המבטח את תגמולי הביטוח?

 

התשובה לשאלה זו אינה נמצאת בהוראות הפוליסה לביטוח רכב, אלא בסעיף 55 לחוק חוזה הביטוח שאינו מחייב בעלות על רכוש כתנאי לביטוח. סעיף זה קובע, כי:

 

"55. מהות הביטוח

(א) בביטוח נכסים חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגרם למבוטח או למוטב מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזק.

(ב) הנכס המבוטח יכול שיהיה של המבוטח או של זולתו."

 

כלומר הנכס המבוטח, במקרה הנדון, הרכב, יכול להיות בבעלות המבוטח או שלא בבעלותו. התנאי היחיד שמחייב את חברת הביטוח לפיצוי המבוטח הוא נזק שנגרם לו או למוטב. כך שבמקרה הנדון בנזק של המבוטח הוא חובתו לשלם לבעל הרכב בשל הנזק שנגרם לרכב. סביר להניח, שחברת הביטוח דרוש מהמבוטח להוכיח, כי הוא אכן נדרש לפצות את הבעלים או לתקן את הרכב, לפי המקרה, ומכאן ההוכחה לקיומו של נזק כלכלי למבוטח שאינו בעל הרכב.

 

נושא נוסף הקשור בנהג העיקרי, הוא אומדן הסיכון של המבטח במועד קבלת הביטוח או חידושו. העניין הוא שחובת מבטח המוסר למבוטח דוח תביעות בביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 4 טון אינה כוללת חובה לפרט את פרטי הנהג המעורב בכל תאונה וזאת בניגוד לביטוח רכב חובה, המחייב את המבטח לפרט גם את פרטי הנהג המעורב בתאונה.

ראו לעניין זה הוראות סעיף 31 בפוליסה התקנית לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון:

 

"(א) בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דוח תביעות שבו יצוין אם המבוטח הגיש, עד למועד האמור, תביעה או תביעות לכל שנת ביטוח; בדוח התביעות יצוין פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה כאמור, לרבות מספר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, הסכום ששולם, סוג הכיסוי, סוג התביעה (נזק עצמי או צד שלישי), האם התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי מצד שלישי בשל התביעה, ואת שיעור או סכום ירידת הערך שנקבע, בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הדוח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

 

(ב) הוגשה תביעה, ראשונה לאחר תום 11 חדשים מתחילת תקופת הביטוח, ישלח המבטח דו"ח מתקן מיד עם הגשת התביעה.

 

(ג) בסעיף זה, "תביעה" - לתגמולי ביטוח לפי סעיף 27 , בשיעור העולה על 35% מהיקף הפרמיה דמי הביטוח למלוא תקופת הביטוח."

 

כפי שבוודאי ראיתם אין חובה לציין את פרטי הנהג המעורב בכל תאונה וזאת לעומת סעיף 21 בפוליסה התקנית לביטוח חובה לרכב, כלהלן (ההדגשה שלי, ק.ש.):

"

(א)   חודש לפני תום תקופת הביטוח או מיד בסיומה, אם היא מסתיימת באופן בלתי צפוי, ישלח המבטח לבעל הפוליסה דוח תביעות שיפרט בו את כל התביעות שהוגשו עד לאותו מועד, ככל שהוגשו (להלן - דוח תביעות).

 

(ב)   בדוח התביעות יפרט המבטח, לגבי כל תביעה שהוגשה בשלוש השנים שקדמו למועד שליחת הדוח או שהוגשה בתקופה שבה היה בעל הפוליסה מבוטח אצל המבטח, לפי הקצרה מביניהן, את פרטי הנהג המעורב בתאונה.

 

(ג)    הוגשה תביעה במהלך החודש שלפני תום תקופת הביטוח, ישלח המבטח עדכון לדוח התביעות מיד עם הגשת התביעה."

המסקנה הנובעת מהשימוש שנעשה במונח החדש, היא ראשית חכמה, לעדכן את סעיף הפוליסה בביטוח מקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, כך שיהיה תואם לסעיף המקביל בביטוח חובה לרכב.

 

נושא החיתום בחברות הביטוח בכל הקשור להנחת היעדר תביעות, מן הדין ומן הצדק שיהיה רלוונטי לנהגים שעתידים לנהוג ברכב במהלך תקופת הביטוח ולאו דווקא לנהגים אשר תביעות בגין נהיגתם הוגשו לפי ביטוח הרכב במהלך תקופת הביטוח שהסתיימה.

 

בקביעת הנחת העידר התביעות, רצוי שתקוזז השפעתן של תביעות שהוגשו בגין נהיגתו של נהג שאינו אמור לנהוג ברכב המבוטח במהלך תקופת הביטוח המיועדת (החדשה) מסיבות שונות (כמו למשל מחלה או פטירה).

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright