היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אין תנאים מוקדמים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

הבהרת הפיקוח לגבי אי נקיטת אמצעי מיגון הלכה למעשה

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

צילום אילוסטרציה של גדר דקורטיבית

ביום 13/11/2014, פרסם הפיקוח על הביטוח את עמדתו לגבי אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון המבוטח המבוססת על פסיקת בית המשפט העליון בעניין רע"א 3260/10 חתמי לוידס נגד אליהו סלוצקי.

 

משמעותה של פסיקת סלוצקי הוא, היעדר תוקף חוקי לקביעה של חברת הביטוח בפוליסה כי תנאי כזה או אחר ישמש כתנאי מוקדם לחבות מקרה הביטוח.

 

לאחר שקורה מקרה הביטוח, אם וכאשר חברת הביטוח מגלה כי המבוטח לא עמד בתנאי מתנאי המיגון שנקבעו בפוליסה, מוטל עליה נטל הראיה להוכיח את טענותיה כנגד המבוטח, אם וכאשר היא מבקשת להסתמך על אי קיום התנאים על מנת לדחות את תביעת הביטוח באופן מלא או חלקי, לפי ההוראות הקבועות בסעיפים 18 ו-21 לחוק חוזה הביטוח.

 

מכתב ההברה לחברות הביטוח נשלח בעקבות ממצאים של ביקורות שערך הפיקוח מהן עלה, כי במקרים מסוימים פוליסות לביטוח רכוש כללו דרישה או סייג, שעל פיהם קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מהווים תנאי מוקדם לחבותה של חברת הביטוח. דרישה או סייג מסוג זה גררו דחיה אוטומטית של תביעה לתגמולי ביטוח באופן אשר לדעת הפיקוח על הביטוח אינו מתיישב עם לשון החוק והפסיקה.

 

לפי הפיקוח על הביטוח, התפיסה לפיה דרישות מסוימות לגבי אמצעי להקלת הסיכון הן "תנאי מוקדם" לתחולת חוזה ביטוח, מרוקנות למעשה מתוכן את הקבוע בהוראות סעיפים 18 ו-21 לחוק חוזה הביטוח.

 

הפיקוח על הביטוח מבהיר, כי עניין אי נקיטת אמצעי מיגון חל לפי סעיף 21 לחוק חוזה הביטוח חל גם על ההתקנה וגם על ההפעלה של אמצעי המיגון.

 

הפיקוח דורש מחברות הביטוח לבחון את תכניות הביטוח בענפי ביטוח רכוש, ולעדכנן כך שלא תכלולנה דרישה או סייג, הקובעים כי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מכל סוג שהוא מהווים תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. דרישה או סייג כאמור לא יופיעו במסמכי תכנית הביטוח (מסמך תנאי הפוליסה, הצעת הביטוח, דף פרטי הביטוח או כל מסמך אחר).

 

פועל יוצא מכך הוא שאם חברת הביטוח מבקשת לדחות את תביעת הביטוח באופן מלא, בשל אי נקיטה באמצעי מיגון, עליה להוכיח (לפי הוראות סעיף 18 ג' תתי סעיפים 1 ו 2), כי:

  1. המבוטח לא קיים תנאי המיגון בכוונת מרמה.

  2. מבטח סביר (אחר) לא היה מתקשר בביטוח אפילו תמורת פרמיה גבוהה יותר לו ידע על אי נקיטת אמצעי המיגון.

כלומר במקרה שבו חברת הביטוח מעוניינת לדחות תביעה באופן מלא בשל אי נקיטת אמצעי מיגון  הנוהל הוא ברור וידוע ואפשר ליישמו כבר באופן מיידי ללא דיחוי.

 

אולם סעיף 18 ג' לחוק חוזה הביטוח עוד לפני תתי הסעיפים מאפשר לחברת הביטוח לדחות את התביעה רק באופן חלקי (כאשר אי הנקיטה באמצעי המיגון נעשתה בתום לב וללא כוונת מרמה), דהיינו המבטח ישלם רק חלק מתגמולי הביטוח וזאת לפי היחס שבין הפרמיה ששולמה על ידי המבוטח לבין הפרמיה שהיתה משולמת על ידו לגבי רכוש ללא קיומם של אמצעי המיגון.

 

עניין זה של תשלום חלקי של תביעת ביטוח לפי יחס הפרמיה ששולמה בפועל לפרמיה לסיכון ללא המיגון, הוא בעייתי לחברות הביטוח אשר אינן נוהגות לפרט בפוליסה את הפרמיה אותה היה אמור המבוטח לשלם במקרה של אי נקיטת אמצעי המיגון.

 

מכתב ההבהרה של הפיקוח על הביטוח מחייב את חברות הביטוח לקבוע טבלת תעריפי ביטוח גם במקרים בהם המבוטח אינו נוקט באמצעי מיגון בתום לב, דבר המהווה למעשה הגדלה של ההשתתפות העצמית. כלומר אם יקבע בפוליסה שהפרמיה במקרה של אי נקיטת אמצעי מיגון תהיה פי 4, הרי שבמקרה של נזק תשלם חברת הביטוח רק 25% מהנזק פחות השתתפות עצמית. עניין זה אינו פשוט הואיל והוא מצריך מתן הסברים מקיפים למבוטח ותיעוד של כל הסבר שניתן ומחייב, לדעת הח.מ. עבודה רבה מצדם של סוכני הביטוח.

 

הפיקוח על הביטוח מחייב את חברות הביטוח בעת יישוב תביעות, חברת ביטוח נדרשת ליישם את הוראות ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק במלואן. יישום הוראות ההסדר כאמור מחייב את חברת הביטוח לערוך התייעצויות פנימיות וחיצוניות עם גורמי חיתום, אקטואריה, ביטוח משנה וכיו"ב ולתעדן.

 

כל חברת ביטוח נדרשת לבחון האם תעריפי הביטוח הקיימים אצלה תואמים את הקבוע בסעיף 18(ג) לחוק ולקבוע נהלים שיאפשרו את יישום הסדר התשלום כאמור בסעיף זה.

 

בנוסף דורש הפיקוח מחברות הביטוח להעביר למשרדו את התכניות המעודכנות, לרבות שינוי תעריף אם נדרש, באמצעות מערכת אותות לא יאוחר מיום 31/1/2015.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright