היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח לרוכש בונה ומשפץ

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 ביטוח דירה - ראשי | ביטוח דירה בnet | מדריכים וטיפים נוספים

 

 

ביטוח לרוכש, בונה ומשפץ ביתו

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

אחריות המוצר   |       צד ג'     |     בית באחריות   |    ביטוח משכנתא       

ביטוח עבודות קבלניות               ביטוח ליקויי בניה דוח הפיקוח 2002

ביטוח צד ג' בגין שיפוצים בדירה

 

 

 

יש מי שבונה או גם משפץ את ביתו ללא קבלן ראשי חוסך לעצמו את הרווח הקבלני. בעל הנכס  משמש כקבלן מבצע. הוא משיג את כל ההיתרים הדרושים מהרשויות המקומיות, מתקשר עם מתכננים וקבלני משנה ודואג לפיקוח ולביטוח.

 

דרישות הבנק לביטוח

כאשר נעזרים בבנק למטרת מימון הבניה הטיפול בביטוח מתחיל עוד לפני תחילת העבודות ומן הראוי להסב את תשומת לבו של הבעלים לדרישות הביטוח של הבנק על מנת שלא יחתום באופן אוטומטי ללא בדיקת אפשרויות ועלויות הביטוח הנדרש וייתן לנושא את מלוא תשומת הלב הראויה. דרישות הביטוח מטעם הבנק עשויות להיות קשות להשגה או אפילו בלתי אפשריות ולכן חשוב לבדוק בנוסף לאפשרות הביטוח גם את נושא העלות.

ביטוח אחריות המוצר

אחד הביטוחים אשר עשוי להידרש על-ידי הבנק (וגם ללא דרישת הבנק עשוי להתגלות כחיוני) הוא ביטוח המכסה את הבונה מפני תביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים לאחר השלמת המבנה. מבנה, נחשב כמוצר לפי חוק האחריות למוצרים פגומים המשית על היצרן אחריות מוגברת בשל מוות ונזקי גוף.  אחריות זו ההופכת להיות אחריות מוחלטת, כמעט, כאשר הנפגע הוא מתחת לגיל 12 שנה. מי שמקים לעצמו בבית פרטי בן מספר קומות עם בריכת שחיה אמור לקחת בחשבון את הסיכון הנוסף לאחריותו כלפי צד שלישי בשל נזקי גוף הנובע מהיותו יצרן המבנה. יזם או קבלן המקים מבנים בעבור אחרים יכול לרכוש לכיסוי אחריותו כיצרן מבנים פוליסה סטנדרטית לביטוח אחריות המוצר.

אולם ביטוח זה (לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר) אינו אפשרי  בעבור מי שבנה את המבנה לעצמו. הסיבה לכך היא שהפוליסה המקובלת לביטוח אחריות המוצר מכסה אחריות בשל מוצרים שיצאו מחזקתו של המבוטח ואילו מבוטח המשפץ או המקים את ביתו ומתגורר בו נזקק לביטוח אחריות בשל מוצר הנמצא עדיין בחזקתו. בעיה זאת באה על פתרונה בביטוח העסקי בפוליסת צד ג' לפי תנאי ביט של חברת כלל (או תנאים מקבילים להם בחברות ביטוח אחרות) שנועדו לביטוח גופים ומוסדות.  ביטוח זה מכסה אחריות בשל מוצרים שטרם יצאו מחזקתו של היצרן ומתאים לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזק שנגרם ממבנה אשר שופץ או נבנה על ידי המבוטח. בעל דירה פרטית אינו יכול לרכוש לעצמו ביטוח צד ג' לפי תנאי ביט הוא מבטח את דירתו בפוליסה מקובלת לביטוח דירה ותכולתה כאשר ביטוח התכולה כולל פרק צד ג' ובדרך כלל אינו כולל כיסוי לנזק בשל מוצרים ואחריות לפי חוקים נוספים לפקודת הנזיקין ומגבלות נוספות כאמור להלן.

 


 

מגבלות ביטוח שיפוץ/בניה של דירה לפי פוליסת צד ג'

הבעיה בביטוח צד ג' לפי פוליסת הדירה נגזרת מהגדרת החוק וסייגים לביטוח.

 

הגדרת החוק: תנאי הפוליסות וההגדרות אינם אחידים. במרבית המקרים מוגבל הכיסוי לפי פרק צד ג' לביטוח אחריות על פי פקודת הנזיקין. ביטוח זה אינו כולל אחריות על פי חוקים אחרים וביניהם חוק האחריות למוצרים פגומים. מקים המבנה (בהיותו יצרן) נזקק לביטוח גם על פי חוק האחריות למוצרים פגומים. הצורך הוא לכן בביטוח אחריות כלפי צד ג' בדירה המכסה אחריות חוקית על פי דין ללא הגבלה לפקודת הנזיקין או הרחבת הכיסוי לפי פקודת הנזיקין כך שיכלול גם אחריות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים.

 

סייגי ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי לפי פוליסת הדירה: כידוע, אין אחידות גם בסייגי הפוליסה אולם מרבית הביטוחים כוללים סייגים הקשורים לעבודות בניה ושיפוץ ומן הראוי לדאוג לכך שהביטוח לא יכלול כל סייג או חריג לגבי מוצרים או לבקש ביטול הסייג לגבי המבנה ובנוסף לכך להבהיר בפוליסה, כי הסייג המקובל לגבי עבודות בניה והקמה בפרק צד ג' לא יחול לגבי המבנה שהוקם על ידי המבוטח.

 

גבולות האחריות כלפי צד שלישי לפי פוליסת הדירה: : גם גבולות האחריות לפי הפוליסות השונות אינם אחדים וקיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות. בחלק מהפוליסות ניתן למצוא גבול אחריות של 500,000 ₪. סכום זה עשוי להתגלות כאחריות נמוך ובלתי מספק במקרה של תביעה בשל נזק גוף לפי חוק האחריות למוצרים פגומים (למרות ההגבלה לתקרת פיצוי הקיימת בחוק האחריות למוצרים פגומים) משתי סיבות:

א.      החלת הלכת השנים האבודות המחייבת פיצוי קטינים ויורשיהם בשל אובדן השכר הנובע מקיצור תוחלת החיים.

ב.       כיסוי צד ג' על בסיס אירוע. כלומר הכיסוי לאחריות המבוטח יהיה לפי הפוליסה התקפה במועד התאונה. כלומר, יש לקחת בחשבון את האפשרות לתביעות אשר תוגשנה שנים רבות  לאחר תום תקופת הביטוח כאשר גבול האחריות צמוד למדד יוקר המחירים לצרכן ללא כל קשר לעליה בגובה התביעות והפיצויים הנפסקים לטובת הנפגעים על ידי בתי המשפט.

לסיכום: מי שמשפץ או בונה את ביתו, מן הראוי שייקח בחשבון את תוספת הסיכון שהוא נוטל על עצמו כיצרן השיפוץ, התוספת או המבנה ובכלל זה את תוספת העלות בביטוח צד ג' כל עוד ימשיך להתגורר במבנה. ההתיישנות המיוחדת לפי חוק האחריות למוצרים פגומים היא שלוש שנים. אולם המגבלה המיוחדת בחוק הקובעת, כי לא תוגש תובענה לפי החוק  אלא תוך עשר שנים מתום השנה שבה יצא המוצר משליטת היצרן, לא תפעל לטובת מי בעל המבנה אשר המוצר לא יצא משליטתו.

ביטוח אחריות המוצר למבנים ניתן לקבל בעבור קבלנים ידועים אצל חלק מהמבטחים בלבד. ביטוח זה אינו מוצר מדף אולם מאידך גיסא ניתן להשגה בתנאים מסוימים באמצעות חלק מחברות הביטוח.


 

פרויקט "בית באחריות" והשפעתו על הביטוח

 

 חוקי הביטוחי אינם מגדירים מהו ביטוח אולם חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) מגדיר מהו "עיסוק בביטוח" וקובע, כי מתן אחריות למצרך או לשירות הנלווה לעיסוק עיקרי אחר של נותן האחריות אינה נחשבת לעיסוק בביטוח.

לגומחה זו, נכנסו מנהלי הפרויקט החדשני "בית באחריות" המציע ליווי שוטף של הליך הבניה משלב התכנון עד תום תקופת הבדק כולל אחריות על ליקויים בבניה.

 

הפרויקט נעשה בשותפות של 50% מכון התקנים ו50% שחר אסיסטנט, המטפלת באחזקת מבנים. העלות החודשית היא 69 דולר לדירה, דהיינו, עלות כוללת של בערך 2,500$ לדירה למשך 36 חודש.

 

לכתב האחריות החדש שני חריגים עיקריים והם: אי-התאמה יסודית של המבנה, קרי קיום אלמנטים המסכנים את קיום המבנה (עילה המהווה 2 פרומיל מהתביעות לפי מכון התקנים) וחיפויים חיצוניים של הקירות, כמו למשל נפילה של לוחות שיש. לדברי האדריכל יצחק לזר, מהוגי הרעיון וממקימי הפרויקט המשמש גם כמנהל היחידה לאיכות הבניה במכון התקנים, לחיפוי חיצוני ניתן שירות תיקונים בלבד אך לא אחריות הואיל וההתקשרות היא לדירה ולא לכל הבניין.

 

השירות לקבלנים כולל: מערך בקרה מורחב על איכות הבניה משלב התכנון ועד המסירה, בדיקת התכנון האדריכלי ובדיקות חובה, מערך בדיקות מקיף של איכות הבניה, בדיקות ייעודיות, שירות תיקונים לפי חוק המכר ושירות טיפול בתלונות. הדיירים מקבלים תעודת אחריות לתיקונים בעת קבלת הדירה.

 

לפי נתוני מכון התקנים, מוגשות מדי שנה כ-3,000 תביעות משפטיות שעילתן ליקויי בנייה בסכום כולל המוערך ב-600 מיליון ₪. לא כל התביעות נענות במלואן, אך לקבלנים נגרם נזק כספי ותדמיתי ולצרכנים נגרם נזק כלכלי בנוסף לעגמת הנפש הכרוכה במגורים בבית שיש בו ליקויי בניה.

בצרפת קיים ביטוח "העשור" שנועד ליתן מענה לסוגית האחריות המקצועית בקשר לפגמים המשפיעים על יציבות המבנה או גם על הפונקציונאליות  הנאותה של המבנה. האחריות  בצרפת היא למשך עשר שנים, ומכאן נקרא הביטוח "ביטוח העשור". הביטוח בצרפת מכסה נזקי רכוש בלבד ואינו כולל נזקי גוף וזאת בעקבות חוק מיום 4.1.78. על פי החוק מונים את תקופת 10 השנים מיום מסירת החזקה במבנה והאחריות חלה אך ורק על נזקים שלא אותרו בעת המסירה. במקביל לחיובו של בעל המבנה בביטוח האמור, מחויבים בו גם המתכננים, המבצעים והגורמים הנוספים הקשורים בחוזים ישירים עם המזמין.

 

בארץ ניסו לשווק ביטוח אחריות טיב למבנה לפני שנים, אולם השיווק נכשל מסיבות שונות וביניהן החוק המקומי אשר אינו מחייב קיום ביטוח ועלויות גבוהות ליזם.

 

רכישת האחריות לפי המיזם החדש היא וולונטרית והשיווק נעשה באמצעות פניה אישית לקבלנים ולארגוני הקבלנים.

קבלנים הרוכשים את האחריות הכוללת, כאמור פיקוח משלב התכנון, עשויים לנצל את ההתקשרות על מנת לבקש הנחות בביטוח הקבלני בשל אמצעי הזהירות המקטינים את סיכון המבטח בכל הקשור בנזקים הנובעים מכשל בתכנון וכך גם בביטוח אחריות המוצר למבנים. האחריות אמורה אף להקטין את סיכון המבטחים בכל הקשור בכיסוי נזקי מים והצפה בביטוח מבנים חדשים, כאשר ניתן להשתמש גם בנתון זה על מנת לבקש הוזלה בביטוח המקיף לבנין במסגרת הפוליסה העסקית למבנה.

 


להכשיר התנאים לביטוח ליקויי בניה

נספח ד-1 לדוח המפקח על הביטוח לשנת 2002 מציג את עיקרי ההמלצות שגיבשה הועדה לשיפור איכות הבניה וביניהן ההמלצה להכשיר את התנאים שאיפשרו למשק להפעיל ביטוח ליקויי בניה במתכונת של ביטוח רשות.

 

 

להכשיר התנאים לביטוח ליקויי בניה - מתוך דוח הפיקוח לשנת 2002

 


 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright