היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח ערך קרקע - סכום ביטוח נוסף

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 


על ביטוח  | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


ערך חילוף וקוץ בו 

 ביטוח דירה - ראשי | ביטוח דירה בnet | מדריכים וטיפים נוספים

המדריך לביטוח ערך חילוף (סכום ביטוח נוסף או ערך קרקע) בבתים משותפים

   מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

ביטוח ערך קרקע      |  החמצות בביטוח ערך קרקע     |     הבעייתיות שבביטוח ערך קרקע


שימו לב להבדלים בביטוח "ערך שוק" למבנה

קביעת סכומי ביטוח למבנה לפי "ערך שוק"

שימו לב להבדלים בביטוח "ערך שוק" למבנה

 

 

 

המדריך לביטוח ערך קרקעביטוח ערך הקרקע בדירה

 

הצורך בכיסוי זה קיים כאשר המבוטח מתגורר בבית משותף ולא כל הדירות הנמצאות בבנין מבוטחות.

 

כך אפשר ובמקרה של הרס כל הבניין (כתוצאה משריפה גדולה, פיצוץ או רעידת אדמה) לא יתאפשר לדיירים להקים את המבנה מחדש והתשלום אותו תקבלו המבוטח מחברת הביטוח לא יכלול את ערך הקרקע, כך שלא תוכלו גם לרכוש לעצמכם דירה במקום אחר במקום הדירה שנהרסה.

 

הכיסוי הביטוחי ניתן בדרך כלל לסכום ההפרש המתקבל, מהפחתת סכום הביטוח למבנה מערך השוק של הדירה כולל מרכיב הקרקע. הביטוח ניתן לפי התנאים המיוחדים המפורטים בפוליסה ובכפוף לנזקים ונסיבות שאינן מבוטחות כמפורט ברשימת הסייגים או החריגים לביטוח זה.

 


 

 

החמצות בביטוח ערך קרקע

 

ביטוח ערך הקרקע בבתים משותפים מוכר כבר יותר מ 20 שנה. בכל זאת קיימים עדיין מבטחים בישראל שאינם מוכנים באופן עקרוני לכלול בביטוח את ערך הקרקע של  דירות הנמצאות בבתים משותפים. דעתי היא שכתוצאה מכך יש מפסידים בלבד: חברות הביטוח שמפסידות פרמיה, סוכני הביטוח המפסידים עמלה ומבוטחים שנמנע מהם לרכוש כיסוי חיוני. אני גם בדעה, כי רצוי וחשוב לשווק ביטוח זה גם למשרדים ובתי עסק אחרים הפועלים בבתים משותפים.

 

מהו עם כן ביטוח ערך קרקע? הכוונה אינה לבטח את ערך הקרקע בכל מקרה אלא למעשה מדובר ברכישת אופציה מימונית מחברת הביטוח המיועדת למבוטחים המתגוררים בבית משותף ולא כל הדירות הנמצאות בו מבוטחות. כך, שבמקרה של הרס הבניין כולו (כתוצאה משריפה גדולה, פיצוץ, התנגשות כלי טיס או רעידת אדמה) לא יתאפשר לדיירים להקים את המבנה מחדש הואיל והתשלום שיתקבל ממבטחי הדירות המבוטחות ללא ערך הקרקע, לא יספיק לעלות רכישה של דירה חילופית ואת הבניין הניזוק אין להקים מחדש בשל היעדר מימון הנובע מחוסר כיסוי ביטוחי לכלל הדיירים, כאמור.

 

בכל הקשור בכיסוי בגין נזקי רעידת אדמה, קיימים תנאי מינימום מחייבים בתקנות הביטוח שנכנסו לתוקפן ביום 27/7/2015. מדובר בכיסוי אופציונאלי, אותו רשאי המבוטח להוסיף לביטוח המבנה:

"3ג.  מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכון רעידת אדמה כאמור בסעיף 2ט, בשיעור שאינו קטן מ-70% מסכום ביטוח הדירה, כנקוב במפרט, ועל פי קביעת שמאי מקרקעין, כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001, או מהנדס רשוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף.

3ד.  חישוב הפיצוי

(א)  לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום הביטוח הנוסף שצוין במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף 11.

(ב)  סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט הפוליסה.

3ה.  אי-תחולת ביטוח חסר

סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה."

 

לגבי כיסוי סכום ביטוח נוסף למבנה בשל סיכונים אחרים שאינן רעידת אדמה, הרי שמדובר על כיסוי שאינו כפוף לתנאי מינימום וניתן למצוא הבדלים בין הכיסוי הביטוחי שניתן על ידי חברות הביטוח השונות.

ב)  

יש לשים לב, כי סכום הביטוח לפי כיסוי זה יובא (קרוב לודאי) בחישוב ההשתתפות העצמית לנזקי רעידת אדמה שנעשית מסכום הביטוח הכללי לרכוש. וכן חשוב להגביל את זכות המבטח לחלקו היחסי בערך הקרקע, אם לא בוטחה בערכה המלא.

 


 

 

הבעייתיות שבביטוח - ביטוח ערך הקרקע בבית משותף

 

 ביטוח ערך הקרקע בבתים משותפים הוא ביטוח חדש יחסית וטרם עמד למבחן משפטי. משיחות שאני מנהלת מדי פעם עם סוכני ביטוח למדתי, כי חלק מהסוכנים אינם מודעים בכלל לעצם קיומו של הביטוח או שהם משוכנעים, כי מדובר בביטוח סיכון ספקולטיבי (האמור להעשיר את המבוטח בעקבות נזק על ידי שיפוי מעבר לגובה הנזק שנגרם ומסיבה זו אינו בר-ביטוח). אותם סוכנים משווקים בדרך כלל פוליסות שאינן כוללות את הכיסוי.

 

אולם אני צופה מכשול דווקא ביישום הכיסוי הביטוח בשעת אמת מתוך בבחינת תנאי הביטוח כפי שהם מופיעים במרבית הפוליסות הכוללות את הכיסוי.

 

הסוכנים שמציגים את הביטוח למבוטחים מסבירים במרבית המקרים את מהות הביטוח, שהיינו השלמה למחיר הדירה במקרה שבו נהרס מבנה הבית המשותף ואינו ניתן לשיקום כאשר המבוטח שביטח את מבנה הדירה לפי ערך כינון בסכום ביטוח שאינו כולל את ערך הקרקע אינו יכול לשקם את דירתו מחד גיסא ומאידך תגמולי הביטוח בשל נזק טוטאלי למבנה אינם מספיקים לו לרכוש דירה חלופית.

 

ביטוח ערך הקרקע אמור בגדול לפתור בעיה זו. אולם, בחלק מהמקרים בהם ערך הקרקע בפועל גבוה מעל המגבלה לכיסוי המופיעה בפוליסה  עשוי המבוטח למצוא את עצמו עם סכום ביטוח בלתי מספיק לרכישת דירה במקום סמוך למקום מגוריו הקודם. למשל אם ערך השוק של הדירה שניזוקה כליל היה  1,200,000 ₪ וסכום הביטוח לפי פרק המבנה היה 400,000 ₪ הרי שאחריות המבטח לפי שני הפרקים גם יחד מוגבלת ל 800,000 ₪ ומבוטח נדרש להשלים מכיסו את הסכום החסר בסך 400,000 ₪.

 

.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright