תקופת ההתיישנות בחוזי ביטוח שמלפני חוק חוזה הביטוח

על תקופת ההתיישנות בחוזי ביטוח לאחר כניסת חוק חוזה הביטוח לתוקפו

מדריך התיישנות תביעה

 


א. לפני פסקי הדין בסוף שנות השישים שחייבו חתימה על חוזה נפרד

מתוך מדריך ביטוח משנת תרצ"א - 1931, הקדמה של יהודה מצב-טוקטלי, מנהל המחלקה הראשית לביטוח של הלויד א"י מצרים

 - באדיבות מר יואל לוונטל מסוכנות מארש.


ב. לאחר פסקי הדין  בסוף שנות השישים שחייבו חתימה על חוזה נפרד -

פסק דין של העליון המחייב חוזה נפרד לעניין ההתיישנות

בעקבות פס"ד, נהגו חברות הביטוח להחתים את המבוטחים על הסכמה לקיצור תקופת ההתיישנות במעמד חתימת הצעת הביטוח

חוזה נפרד מתוך פוליסה של חברת הסנה

 

 

חוזה נפרד מוך פוליסה של חברת לביא