היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

תנאי ביט 2009

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

 


על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחיםטיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק  | עסק רכוש |  אחריות של עסק  |  אינטרנט ומחשבים


 

סקירת פוליסות ביט מהדורת 2009
מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

לתוכן הכתבה

 

מהם תנאי ביט?

השינויים בתנאי ביט 2010 לעומת 2009

השינויים בתנאי ביט 2008 לעומת 2007

 

 

בנוסח 09 של תנאי "ביט" ניתן למצוא לראשונה פוליסות ביט המציגות גבולות אחריות ב ₪ - כאשר שער ההמרה מחושב לפי $1 = 4 ₪.           

הפרסום בתנאי "ביט" 2009 של חברת כלל מציג למעשה ארבע גרסאות:

סכומים בש"ח עם הדגשת השינויים.          סכומים בש"ח ללא הדגשת השינויים

סכומים בדולר עם הדגשת השינויים          סכומים בדולר ללא הדגשת השינויים

 


 

סקירה כללית של השינויים בפוליסות

 

צמצום תנאים - לאור המצב, חל צמצום בפוליסות לביטוח רכוש, (לפי מכתבו של דני ידין, החתם הראשי של חברת כלל, מדובר בדרישה של מבטחי המשנה) אם כי, עדיין, תנאי "ביט" של חברת ביטוח כלל, נשארו תנאי VIP מועדפים בענפי הביטוח הכללי והמבטחים האחרים, כבר מאמצים אותם לחידוש הפוליסות המיוחדות לשנת 2009.

 

הצמדה למדד - לנוסח הפוליסות הכוללות סכומי גבולות האחריות ב₪, נוספו סעיפי הצמדה למדד. בעניין זה, מן הראוי לתת את הדעת לאפשרות להצמיד את סכומי הביטוח למדדים שונים, כמו למשל הצמדת סכום הביטוח למבני מגורים למדד התשומות בבניה למגורים במקום למדד המחירים לצרכן וכו'. את חישוב סכומי הביטוח לפי שיעור העלייה של המדדים השונים ניתן לעשות בעזרתאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

חוק חוזה הביטוח - בכל הפוליסות שנכלל בהן סעיף לגבי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 נקבע במפורש, כי התנאה על הוראות החוק, תחול, רק אם הדבר לא נאסר בחוק. בחוק חוזה הביטוח נקבעו סייגים להתניה על חלק מהסעיפים עליהם לא ניתן להתנות בכלל, על חלק אחר ניתן להתנות לטובת המבוטח או המוטב בלבד ועל הסעיפים שלא לגביהם סייג להתניה, ניתן להתנות לפי הסכמת הצדדים, כאשר בכל הקשור לתנאים אחידים בחוזי ביטוח, יש לקבל אישור מראש ובכתב מהפיקוח על הביטוח לכל התניה חדשה.

 

חובת הזהירות - במרבית הפוליסות נוסף תנאי לעניין חובת הזהירות של המבוטח, או שהתנאי שהיה קיים עודכן, כך שחובת הזהירות תחול לגבי המקרים המבוטחים לפי הפוליסה.

 

סעיף תשלום דמי הביטוח - כולל חיוב המבוטח לשלם למבטח  את הסכום שבפיגור והפיצוי המוסכם, המתייחסים לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח.
 

סעיף מ.ע.מ בפוליסות רכוש - במקום התנאי לפיו סכום הביטוח אינו כולל מ.ע.מ. - מעתה אם המבוטח אינו רשאי לקזז מ.ע.מ. כל סיבה שהיא, בגין הרכוש כולו או חלקו, אזי יכללו סכומי הביטוח והשיפוי בגינם גם מ.ע.מ.

 


 

סקירת השינויים בביטוח אחריות חוקית

 

בנוסף לשינויים הכללים, בביטוחי האחריות חלו גם השינויים הבאים לעניין הוצאות המשפט וניהול תביעות ע"י המבטח תוך התאמת סעיפי הפוליסה להוראות חוק חוזה הביטוח:

 1. הוצאות משפט - הנוסח החדש (בהתאמה לסעיף 66 לחוק) הוא: "המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו וזאת וזאת אף מעבר לגבול האחריות בפוליסה" במקום הנוסח הקודם לפיו היה על המבוטח לקבל הסכמתו של המבטח להוצאות והגבלת אחריות של המבטח לפי היחס שבין גבולות האחרית בפוליסה לבין סכום סילוק התביעה.
   

 2. טיפול בתביעות - הנוסח החדש (בהתאמה לסעיף 68 לחוק) הוא -

  • הכיר המבטח בחבותו על פי הפוליסה -  רשאי הוא ולפי דרישת הצד השלישי חייב הוא לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.

   

  • אם סירב המבוטח באופן בלתי סביר להצעת המבטח  לתשלום תגמולי הביטוח לצד השלישי, לא ישלם המבטח סכום הגבוה מהסכום בו היה נושא אלמלא סירובו של המבוטח.
    

  • ניהול תביעה ע"י המבטח - רק אם המבטח הכיר בחבותו עפ"י הפוליסה.

 


 

ביטוח אש מורחב

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח אש לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 1. חובת הזהירות לפי הפוליסה - על המבוטח לנקוט אמצעי זהירות סבירים למניעת אבדן או נזק  מבוטחים ולהחזיק את הרכוש המבוטח במצב תקין ונאות.
   

 2. מבוטח ראשי -  נוסף סעיף חדש, לפיו במקרה בו נקבעו בפוליסה מספר מבוטחים ואחד מהם נקבע מבוטח ראשי, הוא יהווה מבחינת המבטח הנציג של כל המבוטחים הנוספים לעניין ניהול משא ומתן, הוצאת מסמך מטעם המבטח שיחייב את כל המבוטחים, קבלת  תגמולי ביטוח  שאינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים לפי הוראתו וכן יראו   בכל הודעה שתשלח לו ע"י המבטח כאילו נשלחה לכל אחד מהמבוטחים הנוספים.

   

 3. סכומים שיש להוסיף מעתה לסכום הביטוח - גבול אחריות המבטח כולל מעתה שלוש הרחבות שניתנו בעבר כסכום ביטוח נוסף:

 • פינוי הריסות - בעבר ניתן כיסוי עד 10% מעבר לסכום הביטוח ללא תשלום, כך שמדובר התייקרות למעשה של ביטוח הרכוש ב 10%.
   

 • הוצאות מיוחדות לאחר נזק - הכיסוי שניתן בעבר מעל לסכום הביטוח היה 15% מהנזק מקסימום 150,000$.
   

 • הוצאות שחזור מסמכים - הכיסוי שניתן בעבר מעל לסכום הביטוח היה בסך 75,000$
   

 • הוצאות שכר אדריכלים ומומחים - הכיסוי שניתן בעבר מעל לסכום הביטוח היה בשיעור של 10% מהנזק וגם כאן ניתן לראות למעשה התייקרות נוספת בשיעור של 10% מסכום הביטוח למבנים וציוד.

 1. ביטוח רכוש בהעברה - הכיסוי מעתה אינו כולל סיכון התנגשות וזאת בנוסף לסיכונים המבוטחים לפי הרחבת "כל הסיכונים" וסיכון גניבה (שלא היו כלולים גם בעבר), דבר המעודד את המבוטחים לרכוש ביטוח נפרד לסיכון זה.
   

 2. תוספות לרכוש - המילים (כולל בעת הכינון) נמחקו מההרחבה "תוספות לרכוש המבוטח".
   

 3. ערך כינון - המילה "יפצה" הוחלפה במילה "ישפה".
   

 4. התיישנות - בוטלה ההרחבה לגבי התיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לגבי רכוש צד שלישי,  אשר לפי הנוסח הקודם ההתיישנות לגביו  לא חלה כל עוד לא התיישנה תביעת בעליו כנגד המבוטח. 

 

 

ראו מדריך לביטוח רכוש של עסק באתר


 

ביטוח אובדן תוצאתי

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח אובדן תוצאתי לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 1. הרחבת שירותים ציבוריים - הובהר שאין כיסוי לפי הרחבת "כל הסיכונים".
   

 2. סעיף "מכירה מתוך מלאי" - הכיסוי יחול רק אם נגרם הפסד בפועל למבוטח.
   

 3. נוסף סעיף מבוטח ראשי בפוליסה - כמו בביטוח האש.

 

ראו מדריך לביטוח אובדן תוצאתי באתר


 

ביטוח נזקי טרור וביטוח נזקי טרור - מעל מס רכוש

בנוסף לשינויים הכללים, ביטוח נזקי טרור לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 1. הבהרה לגבי היעדר כיסוי בשל נזק לרכוש מחוץ לתחומי ישראל.
   

 2. נוסף סעיף מבוטח ראשי - כמו בפוליסת האש.
   

 3. בוטלה ההרחבה לעניין התיישנות בשל נזק לרכוש צד שלישי - כמו בפוליסת האש.

 

ראו מדריך לביטוח נזקי מלחמה וטרור באתר


 

 ביטוח אחריות מעבידים

בנוסף לשינויים הכללים, והשינויים בביטוח אחריות חוקית, ביטוח חבות המעבידים לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 

חריג ביטוח רכב חובה - הוספה החרגה לגבי  גופים ומוסדות הפטורים מחובת ביטוח על פי  פקודת ביטוח רכב מנועי.

 

 

 

 

 

ראו מדריך לביטוח חבות מעבידים באתר


 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

בנוסף לשינויים הכללים, והשינויים בביטוח אחריות חוקית, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 1. נוסף חריג תביעות המוסד לביטוח לאומי -  בגין עובד שחלה על המבוטח חובה לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי והוא לא עשה כן.
   

 2. אירועים חברתיים - הרחבה לכיסוי חבות כלפי עובדי המבוטח, משפחותיהם ומוזמנים אחרים בעת השתתפותם באירועים חברתיים כוללת גם אירועים קהילתיים.
   

 3. הרחבת צד ג' רכב רכוש - נמחק התנאי לפיו תנאי פוליסת הבסיס מהווים בסיס לשיפוי לפי פוליסה זו.

 4. כיסוי חבות בשל כלי נשק - בתנאי, כי כל המחזיק בנשק באישור המבוטח היה בזמן האירוע בעל רישיון בר-תוקף לנשיאת כלי- נשק.

  

ראו מדריך ביטוח צד ג' באתר


 

פוליסה לביטוח אחריות המוצר

בנוסף לשינויים הכללים, והשינויים בביטוח אחריות חוקית, ביטוח אחריות המוצר לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן לגבי המגבלה לכיסוי אחריות חוקית בצפון אמריקה:

 

במקום הגבלות מיוחדות "באם נרכש כיסוי לארצות הברית ו/ או קנדה: ה מיוחדת מותנה בזה כי לעניין הליך המתנהל בפני בתי המשפט של ארה"ב ו/או קנדה,תכללנה ההוצאות להגנה בפני תביעה לפיצוי בגין נזק בתוך גבולות האחריות של הפוליסה." 

 

יש מגבלות נוספות ותנאים מיוחדים לכיסוי זה:

 1. גבולות טריטוריאליים -  יחולו בארצות הברית ו/ או קנדה.
   

 2. דין ושיפוט – יחולו דיני ארצות הברית ו/ או קנדה. אך בכל הנוגע לפרשנות הפוליסה יחולו אך ורק דין ושיפוט ישראלי.
   

 3. הוצאות להגנה -  בפני תביעה לפיצוי המתנהלת בפני בית משפט בארצות הברית ו/או קנדה יחולו בתוך גבולות האחריות של הפוליסה ולא מעבר להם. - היה כלול, כאמור בנוסח הקודם.
   

 4. סייג זיהום  - ישונה וייקרא: זיהום אויר ו/ או זיהום מים ו/ או זיהום. כלומר אין כיסוי לחבות בשל אירוע תאונתי.- בנוסח הקודם היה כלול בחריג זיהום.

 

 

 המדריך לביטוח אחריות המוצר באתר


 

פוליסה לביטוח סחורות בהעברה

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח סחורות בהעברה לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 1. בהגדרת פריצה - הוסף גניבת הרכוש האמור או חלק ממנו תוך כדי ביצוע שוד.
   

 2. במקום חריג חבטות וקילוף - קילוף, חריצים או התבקעות של משטחים ממורקים ו/ או צבועים.
   

 3. חובת הזהירות - כוללת חובה להחזיק את כלי הרכב המוביל במצב תקין.

 

 

 המדריך לביטוח רכוש בהעברה באתר


פוליסה לביטוח כל הסיכונים - כספים

 

בנוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח כספים לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 

 1. הבהרה לגבי שיפוי בשל - אבדן או נזק פיזי .
   

 2. הגדרת פריצה בתנאי שהחדירה לחצרים או היציאה מהם בוצעה בוצעו (חדש) באלימות ובכוח, ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום החדירה או היציאה.

 

המדריך לביטוח כספים באתר 


פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני

 

נוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 

 1. ביטוח נוסף - במקום 20% מעתה 10%.
   

 2.  ביטוח הוצאות תפעול נוספות - מעתה כפוף לביטוח חסר.
   

 3. פרק 5 - הגנה על קווי רשת – הכיסוי בוטל.

 


 

 פוליסה לביטוח מכונות - שבר מכני

 

לא חלו שינויים נוספים מעבר לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח שבר מכני לשנת 2009.

 

למדריך ביטוח שבר מכני

 

 


 

 

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי

 

לא חלו שינויים נוספים מעבר לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי לשנת 2009 שונה מזו של 2008.

 

  

מדריך ביטוח ציוד מכני הנדסי באתר


 

 

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות

בנוסף לשינויים הכללים, והשינויים בביטוח אחריות חוקית, ביטוח עבודות קבלניות לשנת 2009 שונה מזו של 2008 :

 

 1. התאמת סעיפים לתנאי צד ג' וחבות המעבידים של תנאי ביט לגבי: השתתפות עצמית בצד ג', חריג נזק גוף בביטוח חובה במעבידים וסייג עובדי שטחים בביטוח חבות המעבידים.
   

 2. הרחבת כיסוי לפי ביטוח חבות המעבידים כלפי "בעלי שליטה" אשר לא תחול מעתה רק אם  מקרה הביטוח ארע עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו (כמו בפוליסה הרגילה לביטוח חבות המעבידים תנאי ביט)

 

מדריך ביטוח עבודות קבלניות באתר


 

פוליסה לביטוח עבודות הקמה

בנוסף לשינויים הכללים, והשינויים בביטוח אחריות חוקית, ביטוח עבודות הקמה לשנת 2009 שונה מזו של 2008:

 1. התאמת סעיפים לתנאי צד ג' וחבות המעבידים של תנאי ביט לגבי: השתתפות עצמית בצד ג', חריג נזק גוף בביטוח חובה במעבידים וסייג עובדי שטחים בביטוח חבות המעבידים.
   

 2. הרחבת כיסוי לפי ביטוח חבות המעבידים כלפי "בעלי שליטה" אשר לא תחול מעתה רק אם  מקרה הביטוח ארע עקב רשלנותו הבלעדית של הנפגע עצמו (כמו בפוליסה הרגילה לביטוח חבות המעבידים תנאי ביט)

מדריך ביטוח עבודות קבלניות באתר


 

 

ביטוח נאמנות

 

נוסף לשינויים הכללים, הפוליסה לביטוח נאמנות לשנת 2009 שונה מזו של 2008, כאמור להלן:

 

 1. בהגדרת עובד - הושמטו המילים "באופן מלא או חלק" בעניין התמורה המשולמת לעובד.
   

 2. השתתפות עצמית - מעתה תחול כמו בביטוחי אחריות חוקית גם לעניין הוצאות חיצוניות שהוציא המבטח לצורך טיפול בתביעה, גם אם לא שולמו פיצויים.

 

מדריך ביטוח נאמנות עובדים באתר

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright