היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סוכן ביטוח -  אחריות מקצועית של סוכן ביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

תוכן המדריך


ייעוץ סיכונים לעסקים - ולסוכנים


הכנה עצמית לבחינות המפקח


יועצים ומשווקים מוצרי פנסיה וחיים


הרחבות


סייגים


כיסוי


אחריות


 

אחריות


אחריות מקצועית של סוכנויות


אחריות מקצועית ומיגון


אחריות מקצועית של פורשים


הכרעות הפיקוח  


מתי ביטוח  לא יעזור


הרצאת שלמה מילר, סמנכ"ל  "איילון" בכנס אלמנטר 2004


כיסוי


 סוכנים מורשים


ביטוח מקצועי


עבודת סוכנים


סוכנויות ביטוח


סוכנים בפרישה


סניפים


פעילות קודמת


ביטול הביטוח


חובות המבוטח


סוכן מתמחה


תחילת הפעילות


אחריות מורשים


סייגים


סייגים לביטוח


חריגים שיש לקחת בחשבון


הרחבות


העסקת מתמחים


הגדרת ענפי פעילות


כלילת סוכני משנה ללא שם


ביטוח חבות בחו"ל


הגנה במשפט פלילי


כלילת סוכני משנה


הסכמה להתדיינות


תשלום גבול האחריות


הרחבות נוספות


עיסוק כיועץ ביטוח


עיסוק כסוכנות חיתום


שמירת זכויות


ויתור על זכות התחלוף


תאור לא נכון


השבת גבול האחריות לקדמותו


הגדרת תביעה


סייג להתיישנות


פעילות מחוץ למסגרת


לסוכנים פורשים ולעיזבון סוכנים


גבול האחריות


שם המבוטח


הקף הפעילות


סוג הפעילות


שטח מדינת ישראל


הגדרת מקרה ביטוח


שותפים נכנסים ויוצאים


סוכן הביטוח כמבוטח


 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוכן ביטוח <> אחריות מקצועית של סוכן ביטוח

תוכן המדריך

אחריות מקצועית של סוכנים

 

אחריות מקצועית של סוכן ביטוח

 

 ביטוח אחריות מקצועית ליעוץ    

 

כתבתה של עו"ד ליאת הרטוב

 

אחריות הסוכן והמבטח בהעברת ביטוח 

 

 

 

אחריות מקצועית של סוכני ביטוח בתחילת הדרך

 

סוכן ביטוח בשלב ההתמחות במקביל לעריכת הביטוח המתאים חשוב שינקוט באמצעי הזהירות הבאים:

 

o   קבלת חתימה של "המאמן" על כל הצעה חדשה שהוא מעביר לחברת הביטוח.
 

o   להימנע מטיפול בענפים שאינו מורשה לעסוק בהם ובכלל זה לא לעשות עסקאות עם סוכנים אחרים שיש להם רישיון לפעול באותם ענפים. מי שמציג את עצמו כסוכן בענף שאינו מורשה לעסוק בו לא יהיה מבוטח בביטוח המקצועי בשל טעות שעשה בנוסף לעובדה שמדובר בעבירה פלילית אשר במקרה של גילוי (וכבר היו דברים מעולם) עשויה לגרום לשלילת רישיון הסוכן לצמיתות באותו ענף בו יש לו רישיון.
 

o   להימנע מהבטחת כיסוי ביטוחי למבוטח לפני קבלת אישור בכתב מחברת הביטוח.
 

o   להימנע ממצב בו תוצא פוליסה על-ידי חברת הביטוח לפני שהמחיר הסופי סוכם בכתב עם המבטח ועם המבוטח.
 

o   להימנע מלחתום על הצעות ביטוח בשם המבוטחים.
 

o   לשמור אישור בכתב של חברת הביטוח לגבי כל מסמך או מידע אחר בכתב שנמר לחברה ובכל מקרה להימנע ממסירת וקבלת מידע בעל-פה ללא גיבוי בכתב.
 

o   לשמור אצלו העתק מכל מסמך שנמסר על-ידו לגורם אחר (סוכנות או חברת ביטוח).
 

o   כאשר עובדים עם סוכנות ביטוח - לכלול בהסכם העבודה עם הסוכנות סעיף מיוחד לפיו אחריותו כלפי לקוחותיו תהיה כלולה בביטוח האחריות המקצועית של הסוכנות ולוודא, כי ביטוח האחריות המקצועית של הסוכנות כולל את אחריות המתמחים.

 

o   אם גובים, אז לקבל המחאות רק לפקודת המבטח ולדאוג שהמבטחים יקבלו בהקדם קבלות שמפרטות את התשלומים לפי כל פוליסה או תוספת שתוצא.
 

o   לשמור ללא הגבלת זמן: רשימות של מבוטחים בביטוחי חבות על בסיס אירוע (צד ג' ומעבידים) וכן ביטוחי דירה הכוללים כיסויים אלה ובעיקר כל העתק של הודעה שנמסר למבטח בקשר לפגיעת גוף.

 

לעניין הפתרון הביטוחי למי שמחליט לרכוש ביטוח מיוחד לעצמו, חשוב לסוכן העובד עם מספר גורמים בתקופת ההתמחות:

 

o   לכלול תאריך רטרואקטיבי מתחילת הפעילות.
 

o   לבחור גבול אחריות לפי הקף הסיכונים המבוטחים ולא לפי גודל תיק הביטוח.

 

o   אם המאמן הוא סוכן מורשה ולא עובד מקצועי בחברת ביטוח - לכלול סעיף ויתור על תחלוף לטובת המאמן ואפילו לכלול את שמו של המאמן בשם המבוטח בכל הקשור לאימון של המתמחה.
 

o   לדאוג שהפוליסה תכלול כיסוי בשל כל פעילותו של המתמחה לרבות ייעוץ ביטוחי (אם ניתן כזה בתקופת התמחות).
 

o   לדאוג לכך שהפוליסה תכלול כיסוי RUN OFF שיכסה חבות קדימה למשך זמן ארוך ככל הניתן לכיסוי אחריות מקצועית בשל ביטוחים שנכרתו בתקופת ההתמחות למקרה שהסוכן המתמחה לא יצליח בסופו של דבר לעמוד בבחינות מורשה ויהא עליו לפרוש מהענף.

 

 


אחריות מקצועית של סוכני ביטוח מורשים

סוכן ביטוח מורשה אמור לנקוט באמצעי זהירות בעבותו השוטפת מול חברות הביטוח ומול לקוחותיו:

o   להימנע ממצב בו כריתת חוזי ביטוח סטנדרטיים כמו ביטוח רכב וביטוח דירה תעשה על-ידי גורמים שאינם מורשים לכך על-פי חוק כמו הפקידה. הפקידה תיקח את הפרטים אבל חשוב שמי שיודיע למבוטח על קיומו של הכיסוי הביטוחי יהיה סוכן הביטוח.
 

o   למסור למבוטחים את כל מסמכי הביטוח לרבות החוברות "הז'קטים" של הפוליסה.
 

o   גם לסוכן מורשה חשוב להימנע מטיפול בענפים שאינו מורשה לעסוק בהם ולא לעשות עסקאות עם סוכנים אחרים שיש להם רישיון לפעול באותם ענפים.
 

o   להימנע מהבטחת כיסוי ביטוחי למבוטח לפני קבלת אישור בכתב מהמבטח.
 

o   להימנע ממצב בו תוצא פוליסה על-ידי חברת הביטוח לפני שהמחיר הסופי סוכם בכתב עם המבטח ועם המבוטח.
 

o   להימנע מלחתום על הצעות ביטוח בשם המבוטחים.
 

o   לשמור אישור בכתב של חברת הביטוח לגבי כל מסמך או מידע אחר בכתב שנמר לחברה ובכל מקרה להימנע ממסירת וקבלת מידע בעל-פה ללא גיבוי בכתב.
 

o   לשמור אצלו העתק מכל מסמך שנמסר על-ידו לגורם אחר (סוכנות או חברת ביטוח).
 

o   כאשר עובדים עם סוכנות ביטוח - לכלול בהסכם העבודה עם הסוכנות סעיף מיוחד לפיו אחריותו כלפי לקוחותיו תהיה כלולה בביטוח האחריות המקצועית של הסוכנות ולוודא, כי ביטוח האחריות המקצועית של הסוכנות כולל גם את אחריותו.
 

o   אם גובים, אז לקבל המחאות רק לפקודת המבטח ולדאוג שהמבטחים יקבלו בהקדם קבלות שמפרטות את התשלומים לפי כל פוליסה או תוספת שתוצא.
 

o   לשמור ללא הגבלת זמן: רשימות של מבוטחים בביטוחי חבות על בסיס אירוע (צד ג' ומעבידים) וכן ביטוחי דירה הכוללים כיסויים אלה ובעיקר כל העתק של הודעה שנמסר למבטח בקשר לפגיעת גוף.

 

לעניין הפתרון הביטוחי למי שמחליט לרכוש ביטוח מיוחד לעצמו:

o   לכלול תאריך רטרואקטיבי מתחילת הפעילות.

o   לבחור גבול אחריות לפי הקף הסיכונים המבוטחים ולא לפי גודל תיק הביטוח.

o   לדאוג שהפוליסה תכלול כיסוי בשל כל הפעילות לרבות:

 

1.      ייעוץ (אם ניתן).

 

2.      הפקה של פוליסות (אם נעשית).

3.       אחריות הקשורה לאתר אינטרנט (אם קיים).

4.      סוכנים מתמחים – לכלול אחריות בשל סוכנים מתמחים וכן לבטח את אחריותם (אם הדבר נדרש) ובכל מקרה לכלול ויתור על תחלוף לטובת המתמחים לא רק בביטוח המקצועי אלא גם בכל ביטוחי הרכוש העסקי והאחריות האחרים. בענין המתמחים חשוב לכלול בביטוח המקצועי אחריות בשל מתמחים גם לאחר הפסקת התמחותם ללא הגבלת זמן הואיל והביטוח הוא לפי בדרך כלל לפי בסיס תביעה מוגשת.

 

 


אחריות מקצועית של סוכנויות ביטוח

מנהל סוכנות ביטוח העוסקת בחיתום ומקבלת עסקים מסוכני משנה ראוי שיחשוב על הדברים הבאים:

1. לבחור בקפידה את סוכני המשנה ואת המתמחים – חברות הביטוח נעזרות במשרדי חקירות, נוהל שהוכיח את עצמו במרוצת השנים.

 

2. לבחור בזהירות רבה את העובדים גם מבחינת הידע המקצועי וגם מבחינת האמינות.

 

3. "להציף" בעיות – להעבירן לטיפולו של גורם בכיר יותר (עד שמגיעים למנכ"ל). למשל, תביעה שדוח שמאי לא מגיע בתוך שבועיים עוברת לפקיד בכיר יותר שמעביר אותה לממונה עליו אם הוא עצמו אינו פותר את הבעיה בתוך השבועיים הבאים.

 

4. לקבל משוב מ: עובדים, סוכנים, מבטחים, יועצים ולקוחות.
 

5. להימנע ממצב בו עריכת ביטוחים סטנדרטיים כמו ביטוח רכב וביטוח דירה תעשה על-ידי מי שאינו מורשה על-פי חוק כמו הפקידה. חשוב שמי שיודיע למבוטח על קיומו של הכיסוי הביטוחי יהיה סוכן ביטוח.
 

6. למסור למבוטחים את כל מסמכי הביטוח לרבות החוברות "הז'קטים" של הפוליסה.
 

7. בכיסוי החורג מסמכות - להימנע מהבטחת כיסוי לפני קבלת אישור בכתב מהמבטח.
 

8. להימנע מהוצאת פוליסה לפני שהמחיר הסופי סוכם בכתב עם המבוטח.
 

9. להימנע מלחתום על הצעות ביטוח בשם המבוטחים.
 

10.  לשמור אישור בכתב של חברת הביטוח לגבי כל מסמך או מידע אחר בכתב שנמר לחברה ובכל מקרה להימנע ממסירת וקבלת מידע בעל-פה ללא גיבוי בכתב.
 

11.  לשמור אצלו העתק מכל מסמך שנמסר על-ידו לגורם אחר (סוכן משנה או מבטח).
 

12.  לשמור ללא הגבלת זמן: רשימות של מבוטחים בביטוחי חבות על בסיס אירוע (צד ג' ומעבידים) וכן ביטוחי דירה הכוללים כיסויים אלה ובעיקר כל העתק של הודעה שנמסר למבטח בקשר לפגיעת גוף.

 

לעניין הפתרון הביטוחי:

1. לכלול תאריך רטרואקטיבי מתחילת הפעילות.
 

2. לבחור גבול אחריות הראוי למספר סוכנים ולקבוע סכום גדול יותר לכל תקופת הביטוח ואפילו להשתדל להשיג (לסוכנויות גדולות) ביטוח ללא הגבלת גבול אחריות לתקופה או לפחות השבה לקדמות של גבול האחריות לאחר תביעה אפילו לפעם אחת.
 

3. למי שעובד עם גורמים זרים – לכלול בביטוח אחריות בקשר עם מבטחים זרים וכן לפי דין זר (אם יש צורך) ולכסות חבות בגין וכלפי עובדים השוהים באופן זמני בחו"ל וכן כלפי עובדים זרים (אם מועסקים כאלה בסוכנות).

 

4. לדאוג שהפוליסה תכלול כיסוי בשל כל הפעילות לרבות:

 

 


 אחריות מקצועית של סוכני ביטוח סוכנים שמפסיקים את פעולתם

 

בד"כ מדובר בהעברת התיק לסוכן אחר, או לסוכנות או אפילו לידי חברת ביטוח או לידי הדור הצעיר. בכתבה זו נקרא לסוכן הממשיך בשם "יורש התיק".

לפעמים מדובר בפרישה הדרגתית של ליווי התיק בשנים הראשונות ולאחר מכן פרישה המלווה לפעמים בסגירת תיק הניכויים אצל השלטונות. הסיכונים הם לתביעה שיכולה להיות מוגשת לאחר הפסקת הפעילות.

 

לפני הצעת פתרונות ביטוחיים אני מציעה לנקוט במספר אמצעי זהירות:

 

o   לכלול בהסכם עם "יורש התיק" סעיף מיוחד לפיו הוא יתחייב לכלול את זיקתו של הסוכן הפורש בביטוחי האחריות המקצועית שיערכו על ידו החל ממועד קבלת התיק. בעניין זה הייתי ממליצה לקבל ממבטחיו של "יורש התיק" "אישור עריכת ביטוח" הכולל סעיף לפיו ביטוחים אלה לא יפוגו ולא ייערך בהם שינוי שיגרע מהתנאים מבלי שתינתן לסוכן הפורש הודעה בכתב של 60 יום מראש (לפחות).

o   לשמור ללא הגבלת זמן רשימות של מבוטחים בביטוחי חבות על בסיס אירוע (צד ג' ומעבידים) וכן ביטוחי דירה הכוללים כיסויים אלה.

o   לשמור ללא הגבלת זמן כל העתק של הודעה שמסרתם בשם המבוטח למבטח בקשר לפגיעת גוף המבוטחת בביטוחי חבות על בסיס אירוע (צד ג' ומעבידים) וכן ביטוחי דירה הכוללים כיסויים בצרוף העתק הפוליסה הרלוונטית לתקופת הפגיעה.

 

לעניין הפתרון הביטוחי למי שרוכש ביטוח מיוחד לעצמו המאפשר הגדרת הצרכים וקביעת גבול האחריות המתאים (שיהיה מיוחד לביטוח זה בלבד):

 

o   לרכוש ביטוח RUN OFF שיכסה חבות קדימה (רצוי בפוליסה אחת במקום ביטוח שיתחדש מדי שנה) אבל יחד עם זאת להקפיד על כיסוי מתאים לתאריך רטרואקטיבי שיחל את הכיסוי מתחילת פעילותו של הסוכן הפורש. רצוי לרכוש ביטוח עם כיסוי רטרואקטיבי בלתי מוגבל.

 

o   לקבוע גבול אחריות מתאים לא לפי גובה הסיכון היום אלא מתוך מחשבה קדימה.
 

o   אם הפוליסה כוללת הגבלת כיסוי בשל מסמכים, לכלול סעיף חבות מיוחד בשל אובדן מסמכים שיכסה, בין היתר, אובדן מסמכים וגם או גריסה מכוונת של מסמכים שנעשו על-ידי "יורש התיק".

 

 


הכרעות הפיקוח בקשר לסוכני ביטוח

בדוח המפקח על הביטוח לשנת 2004 המתפרסם באתר הפיקוח על הביטוח ניתן למצוא 45 סעיפים הסוקרים הכרעות שונות של המחלקה לפניות ציבור שבמשרד הפיקוח על הביטוח.

שני הסעיפים האחרונים דנים בסוכני ביטוח.

 

א. חובת גילוי הסוכן למבוטחים הסעיף הלפני אחרון בסקירה (סעיף 44) מתייחס לחובת הסוכנים ליידע את המבוטחים בכל פרטי עסקת הביטוח לפני ההתקשרות. מסתבר, כי מדובר בתופעה שבגינה הוגשו לפיקוח על הביטוח תלונות על סוכנים שלא יידעו את המבוטחים בפרטי עסקת הביטוח לפני ההתקשרות. לפי עמדת מחלקת פניות הציבור במשרד הפיקוח על הביטוח על סוכני ביטוח לגלות למבוטחים לפחות את הפרטים הבאים לפני ההתקשרות בביטוח:

o        זהותה של חברת הביטוח.

o        גובה הפרמיה.

o        את שם הסוכן הנקוב ברישיון סוכן הביטוח.

 

ב. אחריותה של סוכנות חיתום למעשיו של סוכן משנה - הסעיף האחרון בסקירה, (סעיף 45) מתייחס לאחריותה של סוכנות חיתום למצג שעשה סוכן משנה מטעמה. כאן יש התייחסות למקרה מסוים ולא לתופעה אך ניתן ללמוד ממנו על עמדת הפיקוח לגבי מקרים דומים. מדובר בסוכן משנה של סוכנות חיתום שגבה מהמבוטח את דמי ביטוח הרכב ודמי מנוי הגרירה. הואיל וסוכנות הביטוח לא קיבלה את כל הכספים, היא פנתה למבוטח בדרישות תשלום והודעות ביטול עקב אי תשלום הפרמיה. כאשר המבוטח פנה לסוכנות והבהיר, כי שילם את הפרמיה לסוכן, הוא הופנה על-ידי הסוכנות לסוכן הביטוח שהסביר לו, כי מדובר בטעות. לאחר מכן ארעה תאונה והסוכן הפנה את המבוטח למוסך והבטיח לו שחברת הביטוח תשלם את הנזק בתוך 30 יום. הכספים לא הגיעו והמבוטח פנה לסוכן ואף הגיש כנגדו תלונה. התברר, כי הסוכן נקלע לקשיים כספיים, מעל בכספי הלקוחות והתאבד. חברת הביטוח טענה שאינה חייבת לשפות את המבוטח הואיל ולא קיבל חשבונית מס כדין מסוכן הביטוח וטענה, כי המבוטח ידע שהכסף לחברת הגרירה לא יועד לחברת הביטוח והפוליסה בוטלה בשל אי תשלום. סוכנות החיתום טענה, כי סוכן המשנה לא פעל כשלוח מטעמה ולפיכך אינה אחראית למעשיו ויחסי השליחות קיימים בינו לבין חברת הביטוח בלבד

הפיקוח על הביטוח לא קיבל את עמדת חברת הביטוח הואיל ורק חלק מדמי הביטוח היו מיועדים לחברת הגרירה וכן נקבע, כי לא היתה הצדקה לדרוש מהמבוטח חשבונית מס היות ופרמיית הביטוח אינה חייבת במ.ע.מ. הפיקוח דחה את טענת סוכנות הביטוח לגבי היעדר יחסי שליחות בינה לבין סוכן המשנה.

היחידה לפניות הציבור רואה בסוכנות הביטוח אחראית מלאה לדרוש מסוכן הביטוח שלה לקיים את הוראות החוק ולהבטיח שטובת המבוטחים תישמר כאשר הסוכן יפר את הוראות החוק. על חברת הביטוח להודיע למבוטח בכתב הסכומים ששילם, ובהם הסכום במזומן ואת סכום היתרה לתשלום ואת הריבית בחישוב שנתי. וזאת לפי תקנה 5 לתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי).

 

בדוח 2005:

תגמול סוכן - סוכן ביטוח אינו רשאי לגבות תשלום בעבור טיפול בעניינים הקשורים בפוליסת הביטוח שהמבטחת מתגמלת אותו עליהם. נקבע כי הסוכן אינו זכאי לדרוש תשלום מהמבוטחים בגין טיפול בבקשות המוגשות על–ידו בשם מבוטח שכן אלו פעולות שחברת הביטוח מתגמלת אותו עליהן .גביית תשלום כאמור על–ידי סוכן הביטוח היא גבייה כפולה ואסורה.

בדוח 2006:

דינה של תלונה   שהוגשה  נגד סוכן ביטוח שפעל כשלוח המבטח הוא כדין תלונה כנגד המבטח –  המבוטח התלונן כנגד הסוכן, כי למרות שרכש פוליסת ביטוח מקיף לרכב באמצעותו, המבטח סירב לשלם בעבור תאונה בטענה שהפוליסה בוטלה.  המבוטח סבר שהסוכן לא העביר את הפרמיה למבטח. הפיקוח  קבע , כי  מבוטחים לא אמורים לדעת מי אחראי  כלפיהם עפ"י החוק. ואפילו אם הגישו את התלונה נגד הסוכן, יש לראותם כמי שהגישו את התלונה גם נגד המבטח הואיל והסוכן משמש כשלוחו החוקי, וזאת כל עוד הסוכן פעל במסגרת ההרשאה.  

בדוח 2007 :

סוכן ומוסך - תשלום עמלות שלא כדין - הפונה לפיקוח: מנהל מוסך - מהות הפניה: תשלום עמלות הפניה לסוכן ביטוח .

לפיקוח על הביטוח פנה מנהל מוסך שכרת הסכם עם סוכן ביטוח, לפיו כל כלי הרכב מסוג מסוים שבעליהם נמנים עם מבוטחותיו של הסוכן יופנו לתיקון במוסך בתמורה לעמלה שיקבל הסוכן מהמוסך בגין ההפניה. כאשר הפסיק המוסך לשלם עמלות לסוכן, הפסיק הסוכן הביטוח להפנות את מבוטחותיו למוסך.

הפיקוח קבע, כי  הפניית מבוטחים על-ידי סוכן ביטוח למוסך כנגד קבלת טובת הנאה כלשהי אסורה לחלוטין מכוח חובת האמון המוטלת על סוכן הביטוח. חובה שעוגנה בפסיקה, והיא מוטלת הן כלפי המבטחת והן כלפי המבוטחים מבוטחותיו .עוד נקבע , כי בנסיבות האמורות מתעורר חשש ממשי לקיומו של ניגוד עניינים בין רצונו של סוכן הביטוח להפנות את מבוטחותיו למוסך ממנו הוא מקבל טובות הנאה לבין חובותיו למבוטחותיו, ובכלל זאת הפנייתם למוסך המתאים לשם תיקון רכבם.  בנוסף לכך, על סוכן הביטוח מוטלת חובת הזהירות ופעולה במקצועיות ובשקידה סבירה.

 

ביטוח רכב - חיוב בפרמיה גבוהה מזו שסוכמה בין הסוכן למבוטח - הפונה: מבוטח - מהות הפניה: חיוב המבוטח בביטוח רכב בפרמיה גבוהה יותר מזו שסוכמה עם הסוכן.
במשא ומתן שנערך בין סוכן הביטוח לבין המבוטח סוכם על הפרמיה שעל המבוטח לשלם. סוכן הביטוח יידע את המבוטח, כי כדי לשלם את הפרמיה שנקבעה הוא צריך להמציא אישור העדר תביעות. המבוטח, שביטח את רכבו, המציא אישור זה, אולם חויב בפרמיה גבוהה יותר כאילו לא המציא אותו. הדבר נודע לו רק לאחר שבדק את חשבון הבנק שלו. הוא הפנה את תשומת לבו של סוכן הביטוח לעניין זה, אך סוכן הביטוח אמר לו כי מדובר בתקלה טכנית בלבד, אשר תתוקן בקרוב. לאחר כחודשיים, משראה המבוטח כי התקלה לא תוקנה, הוא החליט לבטל את הסכם הביטוח.
הפיקוח קבע, כי משהגיע המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה ביטוח לידי סיום ונקבעה הפרמיה, המבטחת אינה רשאית לגבות סכום גבוה יותר מן המבוטח, ועל כן חייב הפיקוח את המבטחת להשיב את ההפרשים למבוטח. לעניין זה רואה הפיקוח את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטחת, הואיל ועל פי הוראות חוק חוזה הביטוח, בשלב המשא ומתן לקראת כריתת חוזה, סוכן הביטוח הוא שלוחה של המבטחת, והמבטחת לא העלתה את הטענה כי סוכן הביטוח הפר את הוראותיה כשולח. על כן מצאנו לנכון לחייב את המבטחת.

 

החלפת פוליסת ביטוח חיים - אי קיום הוראות החוזר בנושא זה - הפונה: מבוטח - מהות הפניה: סוכן ביטוח החליף פוליס ביטוח חיים ללא נספח ב' של מסמך הנמקה.  

סוכן הביטוח פעל להחלפת פוליסות בתחום ביטוח חיים, אך לא פעל במדויק על-פי האמור בחוזר המפקח על הביטוח "החלפת פוליסות לביטוח חיים ובריאות"-  הוראות למבטחים ולסוכני ביטוח.  שכן, הוא מילא את רוב המסמכים הנדרשים על פי החוזר, אך לא מילא את נספח ב' בחוזר, שכותרתו "מסמך ההשוואה  פוליסות לביטוח חיים". 

הפיקוח שלח לסוכן הביטוח הודעה על הכוונה להטיל עיצום כספי בסכום של 12,500 ש"ח. לבקשתו של סוכן הביטוח הוא הוזמן לשימוע, ובסופו של דבר הוחלט שלא למצות את הדין עמו בשל נסיבות קונקרטיות שהוכחו בפני הפיקוח.

בדוח 2008:

לא פורסמו הכרעות בעניינם של סוכני ביטוח 

 


ביטוח אחריות מקצועית של סוכני ביטוח - כיסוי והרחבות

ביטוח אחריות מקצועית של סוכני ביטוח אינו סטנדרטי וקיימים הבדלים ניכרים בין התוכניות של חברות הביטוח השונות. להלן מפורטות נקודות אותן יש לקחת בחשבון בעת עריכת הביטוח על מנת להשיג את הפתרון הביטוחי המתאים ביותר לפעילותו של הסוכן. בכל הקשור להרחבות הכיסוי הרי שלא בכל מקרה ניתן לקבל את כל ההרחבות או אפילו חלק גדול מהן  והדבר תלוי במידה רבה בתנאי השוק, מדיניות החיתום של חברת הביטוח ומעמדו של הסוכן המבוטח. גם אם לא תוכלו להשיג את כל ההרחבות, רצוי וחשוב שתדעו על קיומן.

 

גבול האחריות ראיתי גבולות אחריות של מאות אלפי דולרים, חצי מיליון דולר, כאשר גבול אחריות של מיליון דולר או יותר הוא יחסית נדיר. גבול אחריות של 1 מיליון דולר אינו גבוה מדי לסוכן ביטוח. יש לזכור, כי גבול האחריות בביטוח חבות מעבידים רגיל בדירה מגיע בדרך-כלל לסכום של 1.5 מיליון דולר. פשלה אפשרית יכולה להיות הבטחת כיסוי לפי ביטוח הדירה לחבות כלפי פקידה המועסקת במשרד ביתי או פועל בניין המועסק על-ידי המבוטח ישירות בעבודות שיפוצים בבית וכד'.

 

שם המבוטח לכלול בשם המבוטח את כל מי שהמבוטח עשוי להיות חייב בגינו ולא נמצא לו פתרון ביטוחי הולם משל עצמו כמו: בעלי העניין לרבות שותפים בעבר בהווה ובעתיד, חברות אם חברות בנות, חברות שלובות וכו'.

 

סוג הפעילות סוכני ביטוח עוסקים בדרך כלל, בפעילות נוספת הנגזרת מעבודת הסוכן. מדובר בפעילות כמו ייעוץ בענייני מס הקשורים לביטוח, ייעוץ בענייני תביעות, מיגון וכד'. הגדרת העיסוק בפוליסה כסוכן ביטוח עשויה להשאיר את העיסוקים הנוספים בשטח האפור. לפיכך חשוב להגדיר את כל הפעילות בפוליסה.

 

הקף הפעילות כסוכן ביטוח - סוכני ביטוח פועלים לפעמים גם כחתמים או כמפיקי פוליסות בעבור חברות הביטוח, מסלקים תביעות בגבול מסוים בשם החברה, גובים פרמיות, עוסקים בהדרכה או גם מארגנים פעילות של הדרכה וימי עיון, מעסיקים סוכני משנה, פועלים כיועצי ביטוח, יש סוכנים הכותבים מאמרים ומשיאים עצות למבוטחים ולסוכנים אחרים. כדי להבטיח כיסוי מלא, חשוב לפרט ולדייק בתיאור הפעילות בפוליסה. לכן, רצוי להגדיר את הפעילות המבוטח באופן ברור ככל הניתן ולכלול תאור פעולתו של הסוכן כמו: חיתום, הפקת פוליסות, אימון סוכנים מתמחים, הפקת פוליסות, שיווק בטלפון וגם או במדיה אלקטרונית, הפעלת אתר אינטרנט וכו'.

 

כיסוי אחריות מקצועית בשל פעילות קודמת נכון להיום אנו עדים לרכישות, מיזוגים ושותפויות חדשות ופרוק שותפויות. הואיל ומדובר בביטוח שהוא בדרך כלל על בסיס הגשת תביעה, חיוני שיהיה רצף ביטוחי לכל הפעילות. לכן יש לכלול בשם המבוטח את כל השותפים והסוכנים הפעילים בסוכנות. גם לסוכנים שלא היה להם ביטוח קודם (ראה הרחבה 4 לפוליסה) יש צורך בכיסוי רטרואקטיבי – מומלץ לבקש הרחבה מיוחדת תמורת תשלום וכמובן הצהרה לגבי העדר תביעות, תוך הקפדה על תאריך רטרואקטיבי מתאים לכל סוכן.

 

תחילת הפעילות התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה צ"ל חופף למועד תחילת עבודתו של סוכן הביטוח כמתמחה.

 

העסקת מתמחים הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יכולה לפעמים  להגביל את הביטוח לאחריות הקשורה למתמחים. התנאי לביטוח יכול  להיות שההתמחות נעשית אצל סוכן חבר לשכה המבוטח וגם או מבוטח באותה חברת הביטוח. בפועל ההתמחות יכולה להיעשות גם אצל סוכן שאינו חבר לשכה או אצל חתם של חברת ביטוח. לכן חשוב להתאים את הכיסוי הביטוחי למעמדם של מאמני המתמחים המועסקים על-ידי הסוכן.

 

הגדרת ענפי פעילות- חשוב להגדיר את כל הענפים בהם מורשה הסוכן לעסוק (הן כמורשה והן כמתמחה), גם אם אינו עוסק בהם במועד עריכת הביטוח או חידושו הואיל ותמיד קיימת אפשרות שהסוכן יתבקש לערוך ביטוח בענף שהוא מורשה בו, גם אם אינו עוסק בו בדרך כלל וישכח לעדכן את הפוליסה.

 

סניפים יש סוכנים המחזיקים משרדים במקומות שונים, רצוי שהפוליסה תכסה במפורש פעילות בכל הסניפים הקיימים.

 

ביטוח הגנה משפטית במשפט פלילי, בשל מקרה ביטוח המכוסה לפי הפוליסה – גבול אחריות מקובל   $25,000, - .$50,000 סוכנים גדולים יכולים לקבל כיסוי זה, לפעמים ללא תוספת פרמיה. רצוי לכלול הרחבת ביטוח הוצאות הגנה משפטית לכלול הוצאות בשל יחסי עבודה כולל בשל תביעה על הטרדה מינית – (כיסוי שניתן להשיג כהרחבה לחלק מפוליסות לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה) חשוב לכלול בעיקר בביטוח משרדים המעסיקים עשרות עובדים ויותר.

 

ביטוח חבות בחו"ל- לסוכני ביטוח העוסקים בביטוח גם בחו"ל. חשוב להרחיב בהתאם גם את בטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וגם את בטוח חבות המעבידים. ההרחבה המקובלת יותר נותנת כיסוי בחו"ל לפי דין ישראלי ובכ"ז רצוי לקבל הרחבה לכיסוי עפ"י דין זר. הרחבה זו עולה בד"כ בפרמיה נוספת ובהשתתפות עצמית מוגדלת ובד"כ יש חריג לארצות צפון אמריקה. בד"כ כרוך בתוספת פרמיה.

 

כלילת סוכני משנה בשם המבוטח רצוי להדגיש כי זכותו של סוכן הביטוח תהא תמיד קודמת לזכותו של סוכן המשנה זה, אלא אם כן התחייב הסוכן אחרת בחוזה עמו. לא תמיד כרות בתוספת פרמיה.

 

כלילת סוכני משנה ששמם לא פורט ברשימה על מנת לכסות חבות בגין ולכלול סוכני משנה שיצטרפו למשרד בתוך תקופת הביטוח.

 

עיסוק כיועץ ביטוח לאותם סוכנים העוסקים בייעוץ שלא במסגרת עיסוק כסוכן ביטוח – חשוב בעיקר לסוכנים המכינים מפרטי ביטוח ללקוחות וגם או מעסיקים יועצי בטוח מטעמם. במקרה כזה חשוב לציין, כי הביטוח יכסה את אחריותו השילוחית של המבוטח בשל פעולתם של יועצי ביטוח, שמאים, מעריכים מומחים אחרים שיוזמנו על-דו או מטעמו במסגרת עבודתו. בד"כ כרוך בתוספת פרמיה.

 

עיסוק כסוכנות חיתום או כסוכנות המנפיקה פוליסות חשוב להגדיר בפוליסה את עיסוקו המדויק של המבוטח. בד"כ כרוך בתוספת פרמיה.

 

שטח מדינת ישראל - לסוכנים הנותנים שירותים ביש"ע חשוב להרחיב הכיסוי על מנת לכלול חבות בשטחי ישובים ישראליים, שטח בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום "האוטונומיה" . בד"כ אינו כרות בתוספת פרמיה.

 

ויתור על זכות התחלוף - של המבטח כלפי חברי הדירקטוריון של המבוטח (לסוכנות בטוח שהיא חברה בע"מ), עובדים, בעלי מניות, שותפים, סוכני משנה, בני משפחותיהם של כל המנויים בזה וכל אדם או גוף משפטי הקשור עם המבוטח בקשרי עסק או משפחה. וכנגד כל אדם או גוף שהמבוטח ויתר על זכות תביעה כלפיהם בכתב או התחייב בכתב לשפותם לפני קרות מקרה הביטוח. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

 

חובות המבוטח - הרחבה הקובעת, כי בכל מקום בפוליסה בו מופיעה המילה "מיד" בהקשר לחובותיו של המבוטח יש לקרוא את המילים "תוך זמן סביר". בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

 

תאור לא נכון - הרחבה הקובעת, כי אי גילוי שנעשה בתום לב לא יפגע בזכויותיו של הסוכן המבוטח. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

 

סייגים לחבות המבטח - בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

1. סייג מלחמה, פלישה, וכו' - לקבוע, כמקובל בתנאי "ביט", כי בסיס לדחיית אחריות על-ידי המבטח יהווה אך ורק אישור מפורש של משטרת ישראל וגם או משרד הביטחון הקובע חד משמעית כי הנזק נגרם במישרין כתוצאה מאחד האירועים המפורטים בסייג זה.

2. לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי הסייג לגבי חבות בשל חוזה או הסכם וכו' אינו חל לגבי חבות הנובעת מחוזים וגם או הסכמים שהמבוטח מתחייב לפיהם במהלך העסקים הרגיל.

3.  לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי הסייג לגבי אי יושר עובדים מבוטל.

4. לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי הסייג לגבי חובות המבוטח ייקרא: תביעה כלשהיא עקב אי יכולתו של המבוטח לסלק את חובותיו.

5. לבטל כל סייג המוציא מכלל ביטוח אחריות בשל הפרת חובה הקשורה לבחירת מבטח או אי הודעה למבוטח על מצבו הפיננסי של המבטח.

 

 


ביטול הביטוח והרחבות נוספות

o   לפי תנאי הפוליסה של ללוידס רשאי המבוטח לבטל את הפוליסה בכל עת כאשר המבטח רשאי לבטל את הביטוח רק במקרה של אי-תשלום פרמיה או הפרת תנאי הפוליסה (או רק מרמה בתביעה) על-ידי המבוטח.

o   לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת תשלח למבוטח הודעת הביטול בדואר רשום לפחות 60 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח.

o   לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי חישוב דמי הביטוח המוחזרים במקרה של ביטול הפוליסה על ידי המבוטח לפני תום תקופת הביטוח ייעשה לפי חישוב יחסי (פרורטה).

 

השבת גבול האחריות לקדמותו - לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים לפחות למקרה אחד בתקופת הביטוח. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

שמירת זכויות (כאשר כוללים סוכני משנה בשם המבוטח)- לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי אי-עמידה בתנאי מתנאי פוליסה זו מצד אחד המבוטחים, לא תפגע בזכויותיהם של המבוטחים האחרים לתגמולי הביטוח. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

הסכמה להתדיינות - לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי המבוטח לא יידרש להתדיין בתובענה אשר תוגש נגדו, אם עורך דין אשר נבחר במשותף על ידי המבטח והמבוטח (או בהעדר הסכמה ביניהם - עורך דין בלתי תלוי אשר ימונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל לפי בקשת אחד הצדדים) יחווה דעתו תוך 30 יום ממועד קבלת דרישה לכך בכתב, כי על יסוד עובדות האירוע הנדון אין סיכוי טוב בהתגוננות מפני התביעה. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

הגדרת מקרה ביטוח לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי "מקרה הביטוח" יוגדר כדלקמן: הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב, אשר מקורו בטעות, מחדל, השמטה, שגיאה, רשלנות או התרשלות שנעשו על ידי המבוטח או על ידי קודמיו בעסק או על ידי כל אדם המועסק או שהועסק בעסק, תוך כדי עבודתם בעיסוק המפורט ברשימה. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

הגדרת תביעה - לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי "תביעה" תוגדר כדלקמן: תובענה או מכתב או תביעה או מידע ממקור כלשהו שנתקבלו על ידי המבוטח בדבר קרות מקרה ביטוח. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

אחריות בגין פעילות מחוץ למסגרת - כאשר הביטוח נערך במסגרת של סוכנות ביטוח או סוכנות חיתום והסוכן עורך גם ביטוחים מחוץ למסגרת המשרד, חשוב לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי הביטוח מכסה גם את חבותו החוקית של כל מי ששמו נכלל בשם המבוטח בגין מקרה ביטוח שארע תוך כדי עיסוק במקצוע הנקוב ברשימה לפוליסה זו מחוץ למסגרת העסק. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

תשלום גבול האחריות -  לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי בסיפא לסעיף זה יש לקרוא: אם יחליט המבטח לשלם את גבול האחריות לאחר שהחלו הליכים משפטיים כלשהם, וגם או לאחר שמנע פשרה בגבולות האחריות לפי הפוליסה - ישא המבטח במלוא ההוצאות המשפטיות מעל לגבול האחריות. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

שותפים נכנסים ושותפים יוצאים - לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי הפוליסה תשפה כל אדם הנכלל בשם המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו במשך תקופת הביטוח עקב הפר חובה מקצועית ותוך כדי העיסוק המוגדרים בפוליסה שנעשה בטרם הצטרפותו למבוטח. בד"כ אינו כרוך בתוספת פרמיה.

סייג להתיישנות - לקבוע כמקובל אצל חלק מהיועצים, כי אם לא חלה התיישנות על תביעה המוגשת נגד המבוטח אזי לא תחול מגבלת התאריך הקובע. בד"כ כרוך בתוספת פרמיה.

סוכנים מתמחים – במידת הצורך לקבוע, כי הביטוח מכסה את אחריותם של סוכנים מתמחים וגם את אחריותו השילוחית של המבוטח כלפיהם גם אם אותם סוכנים מתמחים פועלים בהשגחתו של מאמן שאינו מחזיק בביטוח אחריות מקצועית וגם אם אותו מאמן הוא סוכן מורשה שאינו חבר לשכת סוכני הביטוח או מאמן שהוא עובד חיתום בחברת ביטוח וזאת כל עוד ההתמחות נעשית לפי דרישות חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981.

לסוכנים פורשים ולעיזבון של סוכנים כיסוי לשבע שנים קדימה ללא תנאי לביטוח קודם של שנים אחדות  אצל המבטח. כיסוי זה עשוי לעלות בפרמיה נוספת אולם למי ששוקל לפרוש מהפעילות אסור לוותר עליו אלא אם כן נעשה ביטוח מתאים במסגרת העברת תיק הביטוח לסוכן חדש שרכש את הזכויות בתיק.

 

הרחבות נוספות

אותן ניתן לכלול בביטוח או להוסיף לכיסוי הבסיסי בחלק מהתוכניות:

 

 


חריגים אותם יש לקחת בחשבון

הפוליסות אינו זהות והחריגים המפורטים בהם שונים מתוכנית ביטוח אחת לשניה. להלן חריגים לדוגמא אליהם יש להתייחס, אם הם מופיעים בפוליסה שלכם וכך גם לחריגים נוספים המופיעים בפוליסה, גם אם אינם מפורטים להלן.

 

 


מתי ביטוח מקצועי לא יעזור

 

ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות מקרים של הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב על-ידי בעל המקצוע המבוטח.

ביטוח אחריות מקצועית של סוכן הביטוח אינו יוצא מכלל זה. לפיכך גם הביטוח הרחב ביותר לא יכסה מקרים של חוסר תום לב מצד הסוכן כמו למשל:

 

o   המלצה לזיוף מסמכים – במקרה של גניבת רכב שלא הותקן בו המיגון הנדרש התברר גם שסוכן הביטוח לא נקט אמצעים שהיה עליו לנקוט על-מנת למנוע מצב זה (כמו למשל להודיע למבוטח בכתב ע"י המבטח, כי הביטוח יתבטל בתוך 30 יום אם לא ימציא אישור על התקנת המיגון הנדרש). הסוכן פונה למבוטח שהודיע לו באופן מפורש שברכב אל הותקן מיגון ומציע לו "להמציא" אישור על התקנת מיגון (שלא היה ולא נברא) ממישהו שהוא מכיר.
 

o   העלמת מידע מהותי מהמבטח – סוכן הביטוח יודע על נזקים קודמים שהיו למבוטח אולם הוא מסתיר מידע זה מהמבטח כדי לא לפגוע בתנאי הכיסוי הביטוח או אפילו בעצם הכיסוי עצמו, ומעלים מידע זה מהמבטח.
 

o   פעילות בענף שהסוכן אינו מורשה לפעול בו כחוק.
 

o   כל פעילות בלתי חוקית מצד הסוכן.

 

 


סוכן ביטוח כמבוטח

 

האמרה השחוקה לפיה הסנדלר הולך יחף מתגלה לפעמים כנכונה בכל הקשור בביטוחים הנערכים על-ידי סוכני הביטוח בעבור עצמם. הכלל הראשון עליו אני משתדלת להקפיד בביטוחי פרט הוא ריכוז כל הביטוחים אצל מבטח אחד עם תאריך חידוש אחד לכל הביטוחים. עניין זה חשוב מכמה בחינות:

 

o   פחות מקום לטעות ולשכוח לחדש את אחד הביטוחים.
 

o   ריכוז "כל הכובד" אצל מבטח אחד נותן עדיפות במשא ומתן במחלקת תביעות בשל מקרים שנויים במחלקות.
 

o   סוגר את האפשרות "ליפול בין הכיסאות" באותם מקרים בהם מקרה אחד עשוי להיות מבוטח לפי פוליסות שונות. ניקח לדוגמא במקרה שלנו –כספים בדירה אשר מכוסים ע"י ביטוח הדירה עד %½ מסכום ביטוח התכולה לפי הפוליסה התקנית (כאשר מבטחים אחדים מרחיבים כיסוי זה לכדי 1%) וביטוח כספים של המשרד מכסה את כספי העסק כהרחבה בבית המבוטח. ביטוח הדירה, אגב, אינו מוציא מכלל ביטוח נזק שנגרם לכספים של העסק ולכן קיימת אפשרות לכיסוי אצל שני מבטחים שונים.

 

 


סוכן הביטוח עורך, בדרך כלל, ביטוחים בענפי הביטוח האלמנטרי הבאים:

 

ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח המשרד כולל ביטוח ציוד אלקטרוני, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח חבות המעבידים, ביטוח רכב, וביטוח דירה.

 

ביטוחים נוספים המומלצים על-ידי ואינם שכיחים הם ביטוח כספים בקופה ובהעברה וביטוח נאמנות עובדים וכן ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה למנהלי סוכנויות ביטוח המהוות תאגידים.

 

המלצות לכלילת הרחבות בביטוח אחריות מקצועית פורטו על-ידי בסדרת רשימות שפורסמה בעיתון זה עם תחילת הופעתו לפני כשנה וחצי. באופן כללי חשוב להקפיד על הגדרה מדויקת של תפקוד הסוכן (לציין אם הוא משמש גם כחתם, או גם יועץ או גם עוסק באימון סוכנים מתמחים תוך ציון מספרם), לתת פרוט נכון של מספר העובדים ומספר הסניפים (אם יש) ולדאוג לכך שהתקופה הרטרואקטיבית תהיה בלתי מוגבלת או לחילופין תחל מיום תחילת פעולתו של הסוכן. חשוב לדאוג לקביעת גבולות אחריות מתאימים להיקף הפעילות וגבול אחריות של מיליון דולר אינו נמצא בשמיים אפילו לגבי ביטוח אחריות מקצועית של סוכן העוסק בביטוח עסקים קטנים דירות וביטוח רכב בלבד. חשוב לרכוש הרחבה לכיסוי תביעות בשל עיכוב ודחייה ואובדן מסמכים וכן הרחבה בשל הוצאת לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, גניבת פטנט (יש יועצים הרושמים, כי כל הזכויות שמורות ע"ג המפרטים הנערכים על ידם) ופגיעה בקניין רוחני.

 

ביטוח המשרד רצוי לערוך לפי תנאי הפוליסה הרחבים ביותר הקיימים בשוק (כמו תנאי "ביט" "אשכול" או "פסגה") כיסוי זה מקנה הרחבות שונות כמו 10% או 15% ביטוח חסר בביטוח רכוש, ביטוח הוצאות לשחזור מסמכים (ואני מזמינה אתכם לבדוק בעצמכם את תנאי "ביט" ולראות בהעדרו של חריג ידוע ומקובל בכיסוי זה) וביטוח חבות על-פי כל דין בביטוח צד ג' ועוד ועוד. מי שעובד גם בביתו רצוי שיבקש הרחבה לכיסוי ציוד ומסמכים בהעברה לבית וממנו וכן כיסוי למסמכים ולרכוש אחד של העסק בעת הימצאו בדירה. מומלץ לרכוש ביטוח גניבה פשוטה כהרחבה לביטוח המשרד.

 

למי שעובד במשרד שכור (מי לא) חשוב מאוד לבדוק את חוזה השכירות של המשרד ולהתאים את הביטוחים לפיו.

 

נקודות לתשומת לב בנושא זה הן: ביטוח המבנה - לפי חלק מחוזי השכירות על השוכר לבטח את המבנה לפי הוראה מפורשת או בעקבות קביעה בחוזה לפיו השוכר אחראי לכל נזק שיגרם למבנה (במקרה כזה מומלץ ביטוח מסוג "כל הסיכונים" למבנה – כיסוי הנמכר בשלב זה כמוצר מדף ע"י חברת מנורה בלבד) ולכלול את שמו של המשכיר כמבוטח נוסף וגם או כמוטב לגבי ביטוח המבנה – הכל לפי מה שנדרש בחוזה השכירות. לפי חוזים אחרים המשכיר מתחייב לביטוח המבנה וגובה את חלקו של השוכר בפרמיה עם דמי השכירות. בעת עריכת חוזי השכירות חשוב שהסוכן ידרוש שביטוחי המשכיר יכללו סעיף ויתור על תחלוף לטובת הסוכן השוכר אשר מצידו יכלול בביטוח המשרד סעיף ויתור על תחלוף לטובת בעל הנכס, וזאת אם הסוכן התחייב לכך בחוזה השכירות. לעניין גבולות האחריות לביטוח צד ג' – גם כאן נקבע לפעמים בחוזה השכירות סכום מסוים המחייב את השוכר וכמו כן פעמים רבות נדרש השוכר לכלול בשם המבוטח את שם המשכיר ולכלול בביטוח צד ג' סעיף אחריות צולבת. לפעמים לפי חוזה השכירות יש לכסות את אחריותו של המשכיר כלפי עובדי השוכר היה ויחשב כמעבידם או אפילו לכלול את שמו בשם המבוטח בביטוח חבות המעבידים. תנאי נוסף אותו דורשים לפעמים לכלול בכל הפוליסות הוא תנאי לפיו הפוליסה לא תתבטל ולא תצומצם וגם או לא תפוג בתום תקופת הביטוח מבלי שתחודש לפני שתינתן על כך הודעה מראש למשכיר (בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה השכירות).

 

בלי קשר לחוזה השכירות מומלץ להוסיף ביטוח הוצאות הגנה במשפט פלילי לכל ביטוחי החבויות. ביטוח ציוד אלקטרוני רצוי שיכלול ביטוח שחזור מסמכים לפי הכיסוי הרחב הכולל כיסוי לנזקי וירוסים והאקרים.

 

מי שעובד גם בביתו או רק בביתו ראוי שיבטל את הסייגים הקשורים לעניין זה בפוליסת הדירה, יכלול כאמור לעיל, ביטוח אובדן מסמכים בדירה וגם ירחיב את ביטוח צד ג' וחבות המעבידים של הדירה לכסות סיכון עבודה בבית.

 

לבעלי משרדים גדולים מומלץ לבקש הרחבה בביטוח צד ג' לכלול רובד שני לצד ג' רכב רכוש המבוטח באותה חברת ביטוח.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright