היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

גניבת זהות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

תוכן המדריך

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

 ביטוח נגד גניבת זהות

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

תוכן המדריך

 

 ביטוח מפני חטיפה וכופר

טיפ השבוע פורים 2010

על התופעה

התופעה של גניבת זהות לצורך הונאה פיננסית תופסת תאוצה בעולם המערבי ובעיקר בארצות הברית שם נאמד הקף התופעה בתחילת העשור השני של המאה העשרים ואחת על ידי ועדת הסחר הפדראלית בכ 10 מיליון קורבנות. במרבית המקרים מדובר בגניבת פרטי כרטיס אשראי וגניבה של פרטי זהות של הקורבן על מנת לפתוח בשמו חשבונות בנק ולקבל תעודת זהות מזויפת על שמו.

 

 

 

 

 


 

המצב בישראל

 

בישראל בניגוד לארה"ב עדיין אין מוצר מדף ביטוחי הנועד לכיסוי נזקי גניבת זהות אולם השלטונות מתייחסים לתופעה בדרך של פרסום הזהרה לציבור באתר האינטרנט של ממשלת ישראל מפני תופעת ה"פישינג", גניבת זהות ברשת האינטרנט והדרכה לגלישה בטוחה. גם חוזר אבטחת מידע  של הפיקוח על הביטוח: הוראה לניהול סיכוני אבטחת המידע של הגופים המוסדיים משנת 2006, מתייחס לצורך להגן על המבוטחים מפני סיכון גניבת זהות וקובע, בסעיף 3.3.11:

 

"גניבת זהות

מטרה: למנוע גניבה של זהות או מידע אישי ע"י התחזות לגורם רשמי המבקש מידע זה

א)      הארגון ימפה את ערוצי התקשורת (למשל אתר אינטרנט, דוא"ל, מכתבים) בהם הוא פונה אל

         הלקוח או צד שלישי ודרכן הלקוח יכול לפנות אליו.

ב)      הארגון ישקול יישום מנגנוני אבטחת מידע שיבטיחו את זהות ערוצי תקשורת אלה כשייכים לארגון.

ג)       תוגדר פעילות לאיתור ניסיונות התחזות דרך ערוצי תקשורת אלה.

ד)      הארגון יידע את לקוחותיו בדבר הסיכונים הכרוכים בשימוש בערוצי תקשורת."

 

 

 

 


 

הגנות בישראל על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו, 1986

 

חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו, 1986  מגן על בעלי כרטיסי האשראי מפני שימוש לרעה בכרטיס האשראי לפי סעיף 5 לחוק:

"5. אחריות לשימוש לרעה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ח, תשס"ח)

(א) בסעיף זה ובסעיף 6  -

"שימוש לרעה" - שימוש בכרטיס חיוב בידי מי שאינו זכאי לכך לפי חוזה כרטיס חיוב בדרך של רכישת נכסים או משיכת כסף, ובכרטיס תשלום - גם טעינתו;

"הודעה" - הודעה של הלקוח למנפיק אחרי שנודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על שימוש לרעה.

(ב) הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה אחרי שנמסרה ההודעה.

(ג) הלקוח יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה לפני שנמסרה הודעה למנפיק, לפי הסכום הנמוך מבין שני אלה:

(1) סכום קבוע של 75 שקלים חדשים בתוספת של 30 שקלים חדשים לכל יום מהמועד שבו נודע לו על גניבת כרטיס החיוב, על אבדנו או על השימוש לרעה בו עד מועד מסירת ההודעה; על אף האמור לעיל, אם מסר הלקוח את ההודעה תוך שלושים ימים מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה, לא יהיה אחראי לסכום העולה על 450 שקלים חדשים; יום ההודעה לא ייכלל במנין הימים, אם נמסרה באותו יום שבו נודע ללקוח על האובדן או הגניבה.

(2) סכום העסקאות או הפעולות שבוצעו בפועל.

(ד)  הגבלת האחריות האמורה בסעיף זה לא תחול אם נתקיים אחד מאלה:

(1) הלקוח מסר את כרטיס החיוב לאדם אחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד ואולם הלקוח לא יהיה אחראי לשימוש לרעה שנעשה אחרי שכרטיס החיוב שנמסר לאדם אחר, אבד לאותו אדם או נגנב ממנו; לענין זה, מסירת כרטיס החיוב יחד עם הצופן לא תיחשב כמסירה בנסיבות סבירות;

(2) השימוש בכרטיס החיוב נעשה בידיעת הלקוח;

(3) הלקוח פעל בכוונת מרמה.

(ה) הלקוח לא יהיה אחראי בשום מקרה לשימוש לרעה שנעשה לאחר שכרטיס החיוב הגיע להחזקתו של המנפיק.

(ה1)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ה), בכרטיס תשלום, יהיה הלקוח אחראי, נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), גם לסכום הכסף הצבור בכרטיס עד לטעינתו הראשונה בידי מי שאינו זכאי לכך; אחריותו של לקוח לענין סכום הכסף הצבור בכרטיס כאמור לא תעלה, בכל מקרה, על סכום של 400 שקלים חדשים.

(ו) לא תחול על הלקוח אחריות כלשהי לשימוש לרעה שנעשה בכרטיס חיוב, להוציא האחריות המפורטת בחוק זה.

 

6. השבת סכומי חיוב (תיקון: תשנ"ח, תשס"ח)

(א) חוייב לקוח בשל עסקאות או פעולות שנעשו תוך כדי שימוש לרעה בכרטיס חיוב, ישיב המנפיק ללקוח, בהקדם האפשרי אך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מיום הודעת הלקוח, את סכום החיוב, למעט הסכום שבו חייב הלקוח לפי סעיף 5(ג).

(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לחזור ולחייב את הלקוח ביתרת סכום החיוב, אם נוכח המנפיק שהשימוש נעשה בנסיבות המפורטות בסעיף 5(ד) והוא מסר ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב.

(ג)  לענין סעיף 5(ה1) בדבר סכום הכסף הצבור בכרטיס תשלום, יהווה תצהיר של הלקוח ראיה לכאורה להוכחת סכום הכסף הצבור בו; המנפיק ישיב ללקוח, בתוך עשרה ימי עסקים מיום מסירת התצהיר, את סכום החיוב המגיע לו לפי התצהיר;  אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של המנפיק לדרוש מהלקוח את השבת הסכום שנתן לו, אם נקבע בפסק דין חלוט כי הכספים לא הגיעו ללקוח כדין.

 

6א. שינוי ללא הרשאה (תיקון: תשנ"ד, תשס"ח)

(א) הודיע לקוח למנפיק, תוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעת המנפיק על החיוב, שהסכום במסמך המעיד על העסקה הוגדל ללא הרשאה, ישיב לו המנפיק את ההפרש בין הסכום שעליו הודיע הלקוח כי התחייב בו תמורת הנכסים שרכש, לבין הסכום שרשום במסמך, בערכו ביום החיוב (להלן - סכום ההפרש);

(ב) המנפיק ישיב את סכום ההפרש, בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהיום שבו הודיע לו הלקוח כאמור.

(ג) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מזכותו של מנפיק לחזור ולחייב את הלקוח בסכום ההפרש כאמור בסעיף קטן (א), כולו או חלקו בערכו ביום החיוב, אם נוכח שהלקוח אכן התחייב גם בסכום ההפרש הרשום במסמך כולו או חלקו; המנפיק ימסור ללקוח הודעה המפרטת את הנימוקים לחיוב לפי סעיף קטן זה, לפחות חמישה עשר ימים לפני החיוב בפועל, וימסור ללקוח, לפי דרישתו, עותקי מסמכים שבידו לענין זה.

(ד) נמסרה הודעת הלקוח כאמור בסעיף קטן (א) בעל פה או באמצעות הטלפון, רשאי המנפיק לבקש מהלקוח לאשר תוך זמן סביר את ההודעה בכתב לרבות תיאור נסיבות המקרה; ואולם העדר אישור ההודעה בכתב כאמור, לא יגרע מזכויות הלקוח לפי סעיף זה."

 

 

 

 

 


 

 הביטוח בארצות הברית

ביטוח מסחרי כמוצר מדף מקובל בארצות הברית והוא נועד לכסות את ההוצאות של קורבן ההונאה וגם הפסד השתכרות שנגרם לו בשל הזמן שעליו להשקיע על מנת להתמודד עם תוצאות הגניבה.

כמו כן ניתן לרכוש שירותי ניתור חשבונות בנק ואשרי המאפשרים למנויים לגלות  ניסיונות או ביצוע בפועל של גניבת זהות.

הפרסום של המבטחים לביטוח הוצאות בשל Identity theft גניבת זהות אומר כך: " אפשר לקחת את תחושת הביטחון שלך -- אנחנו נעזור לך לשחזר כל דבר אחר. "

 

להלן דוגמא לכיסוי ביטוחי הניתן על ידי אחד המבטחים:

 • שטח גיאוגרפי: רחבי תבל

 • כל הכסף שנגנב למבוטח שנפל קורבן להונאה עד 30,000 $ לכל המשפחה או אפילו 1 מיליון דולר בביטוח עסקי

 • אובדן שכר עבודה בשל הזמן הנדרש לטיפול בהונאה עד 500 $ לשבוע עבור עד 4 שבועות

 • Cost for notarizing fraud affidavits or other documents עלות עבור notarizing

 • הוצאות בעבור הכנת מסמכים משפטיים כגון תצהירים בפני נוטריון או מסמכים אחרים.

 • עלות משלוחים בדואר רשום

 • עלות הפניית בקשות מחודשות לקבלת אשראי בשל שיבוש הנתונים על ידי גונב הזהות

 • שכר טרחת עורך דין באישור מראש

 • עלות של שיחות טלפון על מנת לפתור את הבעיות שנוצרו בשל גניבת הזהות ולקבל את הדוחות הכספיים.

בנוסף, מפעילים המבטחים קו חם  חינמי למבוטחים שנפלו קורבן לגניבת זהות  בעזרתו ניתן לקבל ייעוץ  מאנשי מקצוע העוזרים לקרבן לשחזר את פרטי הזהות.

 

חריגים לדוגמא

 • מקרה נשגרם על ידי המבוטח, או על ידי אדם הפועל בסמכותו של המבוטח, בחלק מהמקרים אין כיסוי לגניבת זהות על ידי מי מבני המשפחה.

 •  מקרים שמקורם באירועי קרינה גרעינית, סיכוני מלחמה, מרד וכד'

 • תקופת גילוי – הכיסוי הביטוחי מוגבל למקרה אשר אירע במהלך קופת הביטוח ודווח לחברת הביטוח בתוך תקופת הביטוח או בתוך 30 ימים לאחר סיום הביטוח

 

הביטוח אינו יקר ומחירו נע בין עשרות למאות דולרים לשנה.

 

 

 

 


עצות להגנה מפני גניבת זהות:

 • לשמור במקום בטוח את  המידע האישי - מספר תעודת זהות, מספרי חשבונות בנק, כרטיסי אשראי וקודים.

 • לגרוס מסמכים המכיל את כל מספרי החשבון של מידע אישי אחר.

 • לבדוק מדי חודש בחודשו את דוחות חשבונות הבנק וכרטיס האשראי - לחפש חיובים שלא נעשו על ידכם.

 • בארצות הברית ניתן לקבל בחינם עותק של דו"ח האשראי מדי שנה משלוש לשכות אשראי גדולות - לחפש חשבונות שלא נפתחו על ידכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright