היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוקים ומושגים ביסודות הביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

חוקים ומושגים לבחינה ביסודות הביטוח ודיניו

  מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

חומר משלים ללומדים לבחינות הפיקוח

 

חוקים

 

פקודת ביטוח רכב מנועי] נוסח חדש],התש"ל  (1970)

רלוונטיות לביטוח - ביטוח רכב חובה וגם כסייג (חריג) בפוליסות לביטוח אחריות חוקית.


חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  (1980 )

רלוונטיות לביטוח - ביטוח אחריות המוצר ובחלק מהפוליסות של ביטוח חבות מעבידים וכסייג בפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ועוד.


חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)  התשנ"ה  (1995)

רלוונטיות לביטוח - כסייג בפוליסות לביטוח חבות המעבידים ובחלק מהפוליסות לביטוח אובדן כושר עבודה.


חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  (1981)

רלוונטיות לביטוח - הגבלות בשימוש המידע שנמסר על ידי המבוטחים לצורך ההתקשרות בביטוח.


פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

רלוונטיות לביטוח - כבסיס לפוליסות לביטוח אחריות חוקית וזיקת אחריות בביטוח רכוש


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א - 1981 והתקנות שעל פיו

רלוונטיות לביטוח - פעילותם של סוכנים ומבטחים


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה (2005

רלוונטיות לביטוח - פעילותם של משווקים ויועצים של מוצרי חיסכון ארוך טווח


 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)  התשס"ה

רלוונטיות לביטוח -


חוק  השליחות, התשכ"ה  (1965

רלוונטיות לביטוח - שליחותו של סוכן הביטוח כהגדרתה בסימן ו' בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א

 


חוק חוזה הביטוח, התשמ"א

רלוונטיות לביטוח - ההיבט החוזי של פוליסות הביטוח

 


חוק החוזים האחידים, התשמ"ג

רלוונטיות לביטוח - תחולה לגבי החלק האחיד של חוזי ביטוח (החלק מודפס בבית דפוס ו/או המוצג בחלק הפתוח של אתרי המבטחים.

 


חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973

רלוונטיות לביטוח - תחולה לגבי חוזי ביטוח

 


תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד- 1964

רלוונטיות לביטוח - ניוד כספים בין קופות גמל


פקודת מס הכנסה

רלוונטיות לביטוח - התחשבנות מבוטחים מול שלטונות המס בשל פרמיות ותגמולי ביטוח


חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975

רלוונטיות לביטוח - ביטוח רכב חובה

 

 


עקרונות ומושגי יסוד בביטוח:

זיקת הביטוח לצורותיה השונות

חובת הגילוי,

שיפוי

תחלוף

 השתתפות - ביטוח כפל

סיבה קרובה

הביטוח לפי ענפי הביטוח השונים,

 חוזה ביטוח

ההצעה והפוליסה,

 סוגי פוליסות

 תוספות

 תנאים

סייגים

ביטול פוליסה

 סף פיצוי,

 גבול אחריות

 חיתום עסקת ביטוח כהתקשרות חוזית

 פרשנות

שינוי והחמרה בסיכון,

עיקרון תום הלב

 מקרה ביטוח תרופות,

מרמה בתגמולי ביטוח

 נטל ההוכחה

ערך כינון

סכום ביטוח

ביטוח חסר

ביטוח יתר

ביטוח כפל

דמי ביטוח  פרמיה -

מוטב

 נטל ההוכחה בתביעה,

הפחתת או ביטול של תגמולי ביטוח

 התיישנות,

 הצמדה בביטוח

ביטוח משנה וביטוח משותף,

השתתפות עצמית,

 חידוש

סיכון

כל הסיכונים.