היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

המבטחים משלמים נזק תוצאתי בביטוח אחריות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

ההבדל בין ביטוח רכוש לביטוח אחריות

 

המבטחים כן משלמים בגין נזק תוצאתי בביטוחי חבות

מאת קטיה שורצמן   

 

דחיית תביעה בעליון - כניצחון מסוכן לחברות ביטוח

העליון דחה דיון נוסף בתיק מולרם

 

 

נזק תוצאתי בביטוח אחריות חוקיתעל אף קביעתו של בית המשפט העליון הפס"ד שניתן בבית המשפט העליון בע"א  1228/08 מולרם ומושב מולדת נגד ביטוח חקלאי ואח', המבטחים כן משלמים בגין נזק תוצאתי בביטוחי חבות.

 

וגם לאחר שנשיאת בית המשפט העליון דחתה דיון נוסף בתיק מולרם, חברות הביטוח שילמו בעבר ומשלמות בהווה תביעות לפי ביטוח אחריות בשל נזק תוצאתי של הצד השלישי בביטוח אחריות חוקית.

 

אפשר, כי בעקבות דחיית הדיון הנוסף בתיק מלרם, יתקלו חברות הביטוח בקשיים בשל התשלומים אותן הן מבצעות בדרך כלל, כמפורט בהרחבה בטיפ השובע העוסק בהרחבה בנושא דחיית תביעה בעליון - כניצחון מסוכן לחברות ביטוח - באותם מקרים בהם חברות הביטוח כן נוהגות לשלם תגמולי ביטוח במקרים דומים, כפי שלדעתי נעשה במרבית המקרים בתשלום תגמולי ביטוח של נזק תוצאתי שנגרם לצד השלישי, המהווה לדעתי ולדעת מומחי ביטוח נוספים נזק ישיר למבוטח.

 

נראה להלן את ההגדרה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של מקרה הביטוח עליה ביססה, נשיאת בית המשפט העליון, דורית בייניש את הקביעה, כי אובדן רווחים שנגרם לצד ג' הוא נזק תוצאתי שאינו מבוטח לפי הפוליסה לביטוח אחריות המוצר הואיל והפוליסה הנדונה אינה כוללת אזכור מפורש לקיומו של ביטוח נזק תוצאתי:

 

"נזק גוף:...

 

נזק רכוש: נזק לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי".

 

כפי שניתן לראות, מדובר בהגדרה סטנדרטית של המונח "נזק" לפי פוליסות לביטוח אחריות חוקית.

 

נראה, כי הגורם אותו לא עלה בידי מייצגי מולרם להסביר ולהבהיר לבית המשפט העליון הוא שהמונח "נזק" בפוליסה אינו  זהה למונח "מקרה ביטוח" שהוא אחריות המבוטח כלפי צד שלשי בגין נזק וכי חברת הביטוח הנדונה, כמו כל חברות הביטוח האחרות, נהגו בעבר ונוהגות בהווה לשלם בעבור אחריותו של המבוטח בשל נזק תוצאתי שנגרם לצד השלישי בגין הנזק לפי הגדרתו בפוליסה.

 

 

במקרה של נזק גוף - אין כל ויכוח

ניקח לדוגמא מקרה שבו נגרם לצד ג' נזק גוף. חברות הביטוח ובתי המשפט נוהגים מקדמא דנא להכיר בנזק התוצאתי שנגרם לצד השלישי כנזק מבוטח לפי כל הפוליסות לביטוח אחריות חוקית. נזק תוצאתי במקרה של נזק גוף הוא כמובן גם אובדן הכנסה בשל הפגיעה הגופנית.

 

אדם יכול להרוויח (או להפסיד הכנסות) בשתי דרכים:
 

א. עבודה

ב. השקעה ברכוש או  במכשירים פיננסים.

 

כאשר אדם נפגע בגופו בשל מקרה ביטוח שלגביו קיים ביטוח אחריות חוקית והכנסתו נפגעת, האי שלא יעלה על הדעת שחברת הביטוח תטען ובית המשפט יסכים לטענה, כי הואיל והפוליסה אינה כוללת אזכור מפורש לקיומו של ביטוח לנזק תוצאתי, חברת הביטוח לא תשפה את המבוטח בגין אחריותו לפיצוי הצד השלישי בשל אובדן ההכנסות מעבודה בשל האירוע ואחריותה מוגבלת להוצאות הטיפול הרפואי ועלויות השיקום של הצד השלישי ותו לא.

 

תארו לעצמכם, אם במקרה של "מלרם" היתה נגרמת, חו"ח, פגיעת גוף לעובד או לצד שלישי בשל הפגם במכונה. האם חברת הביטוח היתה מעלה בכלל טענה, כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו של המבוטח בשל אובדן ההכנסה של הנפגע ונזקים עקיפים אחרים שנגרמו לנפגע כמו כאב וסבל וכו'?

 

 

איני מכירה פוליסת חבות הכוללת הרחבה לנזק תוצאתי

או יותר נכון לומר, כי איני מכירה פוליסת סטנדרטית לביטוח חבות הכוללת הרחבה לנזק תוצאתי. והסיבה לך, היא שחברות הביטוח מכירות בנזק תוצאתי שנגרם לצד ג' כנזק ישיר למבוטח בביטוחי אחריות חוקית. כאשר הנזק התוצאתי למבוטח בביטוח אחריות חוקית הוא עלות איסוף הסחורה מהמדפים, האחסון ומימון הפרסום ויחסי הציבור בשל הנזק שנגרם לצד השלישי אם וכאשר הוא מגיע לכדי פרסום ברבים, כפי שקרה למשל במקרה של הסיליקון בחלב של תנובה, כאשר במקרים מהסוג הנדון קיים ביטוח מיוחד של אחריות המוצר הכולל הרחבות לנזקים מסוג זה.

 

 

דוגמא יומיומית מתחום ביטוח צד ג' רכב

תביעות לפי הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג' לפי פוליסת רכב רכוש אינן מגיעות מטבע הדברים לפתחו של בית המשפט העליון, אולם כמעט כל מי שתבע אי פעם צד ג' בשל נזק לגרם לרכבו יודע, כי ביטוח צד ג' רכב רכוש כולל את אחריותו של המבוטח (הפוגע) גם בגין אובדן שעות עבודה, הוצאות נסיעה במוניות, תוספת פרמיה (בגין אובדן הנחת היעדר תביעות) ועלות כינון הפוליסה שלו, אם וכאשר מדובר בתביעה המשלימה את תביעת המקיף אותה הגיש כנגד חברת הביטוח שלו.

 

כלומר, בכל הקשור בתביעות ביטוח רכב לפי פרק צד ג' רכוש, הביטוח כן כולל את אחריותו של המבוטח בשל הנזק התוצאתי שנגרם לצד ג' המפורש ע"י המבטחים כנזק ישיר שנגרם למבוטח (הפוגע) וזאת משום שהפוליסה התקנית (תנאי המינימום לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון) כן כוללת סייג מפורש לגבי נזק תוצאתי, סייג אשר חברות הביטוח אינן מפרשות אותו לרעת המבוטחים במקרה הנדון.

 

כך גם בטיוטה של התקנות החדשות לביטוח רכב פרטי, נקבע, כי הסייג לגבי נזק תוצאתי חל לגבי פרק א' בלבד העוסק בביטוח הרכוש, כלומר, אינו חל לגבי פרק צד ג' העוסק ביטוח אחריות חוקית.

 

כאן יש ליתן את הדעת, כי לפי המחוקק, אשר טרח לכלול בתנאי המינימום לביטוח רכב  שתקנות סייג מפורש לעניין נזק תוצאתי ולא הסתפק בכך שהפוליסה עצמה אינה כוללת הרחבה מפורשת לביטוח נזק תוצאתי. קביעתו של השופט מ' שמגר בתיק מוריאנו נגד הפניקס אשר שימשה כבסיס לדחיית התביעה בעליון:

 

"הנזקים הנגזרים הללו אינם נהנים מכיסוי ביטוחי באשר הם "נזקים תוצאתיים", אלא אם קבעה הפוליסה אחרת".

 

 

תביעת תחלוף בשל נזק תוצאתי

גם בכל הקשור בתביעת תחלוף המוגשות על ידי חברות ביטוח אחת כנגד השניה לגבי תגמולי ביטוח ששולמו ע"י החברה התובעת (אשר שילמה תגמולי ביטוח למבוטחה לפי פוליסה לביטוח רכוש ולפי ביטוח אובדן רווחים) המוגשת כנגד המבטח של המזיק לפי הפוליסה לביטוח צד ג' של המזיק - מעולם לא נטענה הטענה, כי ביטוח צד ג' של המזיק אינו כולל כיסוי ביטוחי בשל נזק תוצאתי שנגרם לניזוק.

 

ניתן לראות זאת גם לפי פס,ד שניתן ע"י בית המשפט העליון בע"א 9311/99 מנורה חברה לביטוח בע"מ נגד נרות ירושלים אילום (1987) בע"מ ואח'  כאשר הפוליסה לביטוח צד ג' של המזיק, כמו הפוליסות האחרות המקובלות לביטוח חבות בישראל לא כללה הרחבה מפורשת לביטוח אחריות בגין נזק תוצאתי לניזוק וטענה זו אף לא עלתה בטיעוני הצדדים בבית המשפט.

 

כך גם הוכרה ע"י בית המשפט העליון תביעת תחלוף של מבטח הכוללת בין היתר תגמולי ביטוח אשר שולמו לפי ביטוח אובדן רווחים של הניזוק בעא 7148/94  הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ נ' חברת השמירה בע"מ

 

 

הפיתרון האפשרי

לאור קביעת בית המשפט העליון הפתרון האפשרי הוא קביעה מפורשת לפי תנאי ביט (לפחות לשנת 2012), בכל הפוליסות לביטוח אחריות חוקית, כי הביטוח מכסה  את אחריותו החוקית של המבוטח גם בשל נזק תוצאתי שנגרם לצד השלישי אלא אם כן נרשם אחרת בפוליסה.

 

תנאי ביט של חברת כלל משמשים גם את המבטחים האחרים לצורך קביעת תנאי ביטוח למבוטחים גדולים וכבסיס להרחבות לפי פוליסות אחרות לביטוח רכוש.

 

פתרון אחר יכול לבוא על די הבהרה מפורשת של הפיקוח על הביטוח לפיה הגדרת נזק תוצאתי בביטוח אחריות חוקית אינה כוללת נזק תוצאתי שנגרם לצד ג' התבוע את המבוטח.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright