היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ביטוח תאונות לנפגעי טרור

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


 

ביטוח תאונות אישיות לנפגעי טרור 

 

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

פיגוע חבלנינפגעי פעולות טרור, או לפי לשון החוק, "נפגעי פעולות איבה" זכאים לפיצוי במדינת ישראל על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 ועל כך עוד נרחיב.

 

בנוסף לפיצוי הניתן על פי חוק, נראה את הכיסוי האפשרי לפי פוליסות שונות לביטוח תאונות אישיות הקיימות בישראל, כאשר הפיצוי על פי הפוליסות, לגבי מקרי מוות ונכות ניתן כמעט בכל המקרים ללא קיזוז של הסכום המשולם למבוטחים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. לגבי פיצוי בגין אובדן כושר זמני לעבודה, בחלק מהפוליסות קיים מנגנון קיזוז של תגמולי ביטוח המשולמים למבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי. הואיל והפיצוי לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה נעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי, הרי שקיימת אפשרות לטענת קיזוז הסכום המשולם על ידי המדינה כלפי מבוטחים לפי הפוליסות המאפשרות קיזוז שכזה.

 

לפי האמור באתר הביטוח הלאומי, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה  מקנה לנפגעים ולבני משפחותיהם זכות לקבל מהמדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי תגמולים כספיים והטבות שונות, במטרה לסייע להם ולתמוך בהחלמתם. התשלום על פי החוק כולל, בין היתר, תגמולים חודשיים, הוצאות שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. התגמולים הכספיים נקבעים על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959, והם מחושבים בדרך כלל על פי שכרם של עובדי מדינה בדירוג המנהלי ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק (הסכמי עבודה או תוספות יוקר).

 

הגדרת המונח "פגיעת איבה", לפי החוק היא:

(1)   פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל (לכולם ייקרא להלן – כוחות אויב).

 

(2)   פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור.

 

(3)   פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כאמור אף אם לא הופעל, למעט פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת.

 

(4)   פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.

 

(5)   פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון טרוריסטי שעליו הכריזה הממשלה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.

 

כלומר נפגעי גל הסכינאות והפגיעות האישיות של הערבים בחודש אוקטובר 2015, בהחלט עונים להגדרות החוק וזכאים לפיצוי.

 

נפגעי אוקטובר 2015, עונים גם להגדרת המונח "נפגע"  על פי החוק:

 

(1)   תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה.

(1א) אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או באזור.

(1ב) אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל.

(2)   מי שנכנס לישראל על פי אשרה או רישיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, לרבות מי שנכנס לישראל והוא פטור מהצורך באשרה או ברישיון לפי סעיף 17(א) לחוק האמור, או מי שנכנס לישראל לפי אחד הצווים של שר הפנים מכוח סעיף 17 לחוק האמור שפורטו בתקנות לפי חוק זה – והכל אם הפגיעה היתה בישראל או בשטח אחר שקבע שר הביטחון בצו לעניין זה לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל או לגבי חלק מהם.

 

בנוסף לחוק, קיים כמובן הכיסוי האופציונאלי במסגרת הביטוח הפרטי בחברות ביטוח. הכיסוי הביטוחי ניתן על ידי חברות הביטוח לפי הרחבה לביטוח תאונות אישיות שנרכשה על ידי המבוטחים תמורת תשלום ובחלק מהמקרים מדובר בכיסוי הקיים לפי הפוליסה הספציפית.

 

ההבדל המהותי בתנאי הפוליסות השונות נובע מהעובדה שלביטוח תאונות אישיות בישראל לא נקבעו תנאי מינימום המחייבים על פי חוק.

 

הכיסוי לפי הפוליסות לביטוח תאונות אישיות ניתן עד לגבה סכום הפיצויים אותו רכש כל מבוטח לפי הביטוח הפרטי.

 

  יש לשים לב, כי ביטוח תאונות אישיות של תלמידים, אינו מקנה כיסוי ביטוחי לפגיעות בשל מעשי איבה והאמור בכתבה זו  אינו מתייחס לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

 

בכתבה זו סקירה של שתי פוליסות לצורך המחשת ההבדלים במהותיים האפשריים בין תוכניות הביטוח השונות. כל למשל הכיסוי הביטוחי לפי הפוליסה של חברת מנורה לביטוח תאונות אישיות, מאפשר את רכישת הכיסוי לנזקי טרור תמורת תשלום נוסף לעומת פוליסה של AIG  ישראל, לפיה הכיסוי כלול באופן אוטומטי ללא צורך להרחיב את הפוליסה וללא צורך בתשלום פרמיה נוספת.

 

הכיסוי לפי פוליסה ישנה של חברת מנורה נקרא "הרחבת סיכון מלחמה וטרור פסיבי (אופציונלי)" והוא מקנה כיסוי למקרה מוות ו/או נכות צמיתה ו/או אי כושר זמני, ככל שיגרמו למבוטח עקב מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, מעשי חבלה וטרור, מלחמת אזרחים, מרד, מהומות אזרחיות, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה.

 

מדובר בכיסוי ביטוחי במצב שבו המבוטח הותקף והיה פסיבי ולא  השתתף בפעילות צבאית או טרום צבאית, או בטחונית, יבשתית, ימית או אווירית. כמו כן, הכיסוי הביטוחי אינו חל כאשר המבוטח השתתף באימונים או תרגילים, במסגרת שירות צבאי סדיר, שירות מילואים, צבא קבע, משטרה, משמר אזרחי, וחברות אבטחה אזרחיות.

 

ההרחבה של חברת מנורה אינה חלה כאשר מקרה הביטוח אירע  כאשר המבוטח נמצא במדינות שעימן נמצאת מדינת ישראל במצב מלחמה ובשטחי האוטונומיה.

 

לעומת מנורה, הכיסוי הביטוחי הבסיסי שניתן על ידי חברת AIG ישראל וחברות ביטוח נוספות לפי הפוליסות החדשות (ובכלל זה חברת מנורה) מקנה כיסוי ביטוחי לפגיעת טרור כאשר המבוטח אינו נוטל חלק באירוע.

 

הכיסוי אינו ניתן כהרחבה אלא באמצעות צמצום הסייגים ועל כן מדובר בכיסוי בסיסי הכלול בתנאי הפוליסה כאמור ללא צורך ברכישה של הרחבה מיוחדת.

 

חברת AIG ישראל כותבת באתר האינטרנט שלה, במפורש כי: "הפיצוי מוענק גם במקרה של נזק גופני כתוצאה מאירועי טרור ומלחמה."

 

כך הפוליסה לביטוח תאונות אישיות של AIG  50+ מגדירה את הסייג בעניין מלחמה ופעולות טרור כ: "השתתפות בפעילות של כוחות הביטחון, לרבות צבא, משטרה ועובדי אבטחה, לרבות בתרגילים או באימונים מכל סוג שהוא.". כלומר הכיסוי קיים לגבי מבוטח שאינו חלק מכוחות הביטוח שנפגע באופן תמים כעובד אורח.

 

סייג נוסף מוציא מכלל כיסוי פגיעה של מבוטח הנוטל חלק בפעילות אלימה: "השתתפות מרצון של המבוטח בפעילות בלתי חוקית, כל הפרה או ניסיון להפר את החוק, התנגדות למעצר, השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות אלימה, מעשה חבלה,  מהפכה, מרד, פרעות, או מהומות." גם לפי הנוסח של הסעיף המדובר, קיים כיסוי למבוטח שנפגע כעובר אורח ולא נטל חלק פעיל באירוע.

 

גם הפוליסה של AIG בדומה לפוליסה של מנורה כוללת מגבלת כיסוי לשטחי האוטונומיה והיא אינה מכסה מקרה ביטוח שארע בשטחים שבשליטה או בניהול הרשות הפלסטינית.

 

20/10/2015

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright