היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

אופניים חשמליים וביטוח

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את המדריכים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

 

 

תיקון 4 לחוק הפלת"ד – החשמליים הם רכב מנועי!

 

לפי השלום האופניים החשמליים אינם מהווים כלי רכב מנועי

הצעת חוק לרישום אופניים חשמליים


 

 האופניים החשמליים, הביטוח הפקודה והפלת"ד

 

מאת: קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

אופניים חשמליים, צילום אילוסטרציהכפי שפורסם באתר זה בחדשות השבוע ליום 31/7/2014, יחולו מיום 1/9/2014 תקנות חדשות לגבי שימוש באופניים חשמליים.

 

התקנות החדשות אינן מתייחסות לנושא הביטוח אלא לנושא חובת הרישוי והרישום, או יותר נכון להיעדר חובת רישוי ורישום ומתוך כך הובן כפי הנראה, על ידי וועדת הכספים של הכנסת, כי לגבי השימוש באופניים חשמליים אין חובת הביטוח ביטוח לפי פקודת ביטוח רכב מנועי  ואין תחולה של אחריות לפי חוק הפלת"ד - חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

 

וכך נאמר בתקנות החדשות בנושא היעדר חובת רישוי ורישום של אופניים חשמליים:

 

"פטור מחובת רישום, רישוי ורישיון נהיגה    

39יז. נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז, יהיה פטור

(1) מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה;

(2) מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.".

 

הסברה לפיה אין לחברות הביטוח אחריות לפי חוק הפלת"ד נסמכת כנראה גם מפסיקת השופטת א' פרוקצ'יה מהעליון מיום 11 במאי 2010 בתיק ע"א 2606/06 דיווי שפורן נגד זק תורג'מן כלל חברה לביטוח בע"מ ואבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ, שקבעה, כי קורקינט מכני אינו רכב מנועי לעניין ביטוח רכב חובה.

 

בתיק הנדון, יש לזכור, כי התביעה לפי חוק הפלת"ד נפלה בשל ייעודו של קורקינט המכני, או יותר נכון, אי ייעודו, לשימוש לצורך תחבורה יבשתית, נימוק אשר עשוי להיות לא רלוונטי במקרה הנדון הואיל והשימוש באופניים חשמליים בכביש, מותר לפי התקנות החדשות לנוהגים מעל גיל 16.

 

וכה נאמר בעניין מטרות השימוש בפסק הדין:

"ההגדרה הבסיסית של רכב מנועי בנויה מהיסודות באים: (1) רכב; (2) הנע בכוח מכני; (3) על פני הקרקע; (4) עיקר ייעודו של הרכב לשמש לתחבורה יבשתית. לא היתה מחלוקת של ממש בין הצדדים בדבר התקיימותם של שלושת היסודות הראשונים של ההגדרה הבסיסית, קרי – כי מדובר בכלי הנע בכח מכני על פני הקרקע. המחלוקת מתמקדת בהתקיימותו של התנאי הרביעי לפיו "עיקר ייעודו לשמש לתחבורה יבשתית"; דרישה זו מחייבת עמידה בשני תנאים מצטברים: האחד – כי לפחות אחד מייעודיו של הרכב יהיה לשמש לתחבורה יבשתית ; השני – כי מבין הייעודים השונים, היעוד התחבורתי יהיה עיקר ייעודו של הרכב (פרשת חב' אליהו, בפסקה 11). לצורך רכיב זה, יש להתמקד בבחינת הייעוד של הרכב דרך כלל, ולאו דווקא בהקשר לנסיבות המיוחדות שבהן הופעל הכלי בעת קרות התאונה נשוא ההליך." (ההדגשה שלי ק.ש.)

 

וכך אפשר, כי בתי המשפט ימצאו לנכון לפסוק פיצויים לפי חוק הפלת"ד למי שנפגע על ידי אופניים חשמליים.

 

חוק הפלת"ד הוא, כידוע חוק העומד בפני עצמו שתחולתו אינה מוגבלת אך ורק לגבי המקרים שבהם חלה חובת ביטוח לפי הפקודה לביטוח סיכוני רכב מנועי. הקשר בין חוק הפלת"ד לבין הפקודה, מתמצה בכך שהפקודה מחייבת ביטוח לפי חוק הפלת"ד ולפי חוק אחר. חוק הפלת"ד, כאמור, אין מוגבל למקרים בהם קיימת חובת ביטוח לפי הפקודה.

 

על כן, עובדת קיומו או אי קיומו של ביטוח חובה אינה מהווה תנאי לקביעת פיצויים לפי חוק הפלת"ד, אלא שיותר מכך, בהיעדרו של ביטוח רכב חובה, עשויה האחריות ליפול על קרנית, קרי על כלל מבוטחי ביטוח רכב חובה במדינת ישראל וזאת מבלי שמי מהנושאים בסיכון (המשתמשים באופניים חשמליים) שילם כל פרמיה שהיא בעבור עלות הביטוח...

 

זאת ועוד, חובת הביטוח לפי הפקודה לביטוח סיכוני רכב מנועי, אינה בהכרח תלויה בחובת רישוי ורישום, כפי שניתן לראות מהראיון המיוחד עם אמנון אריאלי, יועץ בכיר בתחום הביטוח הכללי בחברת הפניקס, ומרצה בתחום ביטוח רכב. כך אפשר, כי על אף הכוונה של וועדת הכלכלה של הכנסת לפטור את האופניים החשמליים מחובת ביטוח חובה לרכב בעצם הפטור מחובת הרישום והרישוי עדיין תתקיים חובה לביטוח רכב חובה על פי הוראות הפקודה הואיל ומדובר בביטוח רכב מנועי שנועד למטרות תחבורה. חובת ביטוח לפי הפקודה, ככל שתתקיים, תכלול גם כיסוי ביטוחי לנהג, כאילו היה הולך רגל.

 

לאור האמור לעיל, והכיסוי הקיים לפי פוליסות לביטוח חובה  לרכב, תאונות אישיות, ביטוח דירה והפוליסות לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים לפי תנאי ביט, נראה להלן את סקירת קיומו או אי קיומו של הכיסוי הביטוח לפי מרבית הפוליסות המקובלות:

 

ביטוח חובה

 

התעריף הקיים לביטוח חובה לרכב וכך גם הוראות החיתום של המבטחים אינם מכירים באופניים החשמליים ככלי אשר קיים צורך לבטח אותו בביטוח חובה לרכב וזאת קרוב לודאי בשל הפטור מחובת הרישוי והרישום.

 

לאור באמור בכתבה זו והקולות הנשמעים לפיהם אכן קיים צורך בביטוח חובה לרכב בשל מטרת השימוש לתחבורה, יכול כל בעל אופניים חשמליים ואולי זו אף חובתו על פי חוק, לפנות לפול שהוא המאגר לביטוח רכב חובה ולבקש לערוך ביטוח חובה בעבור השימוש באופניים החשמליים.

 

הפול, כידוע, חייב לבטח בביטוח רכב חובה כל מי שפונה אליו בדרישה לביטוח אלא אם כן, אין חובת ביטוח רכב חובה לגבי השימוש באותו כלי לגביו נדרש הביטוח.

 

 

הפוליסה לביטוח דירה

  • הפרק לביטוח תכולה מוציא בדרך כלל מכלל כיסוי לנזק שנגרם לרכב מנועי.

  • פרק ההרחבה לכיסוי  אופניים, בדרך כלל, מוציא מכלל ביטוח נזק לאופניים עם מנוע עזר.

  • הפרק לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי –  מוציא מכלל ביטוח אחריות בגין שימוש בכלי ממונע המשמש לנסיעה.

 

ביטוח תאונות אישיות

במרבית המקרים, הביטוח מוציא מכלל כיסוי תאונה בעת נהיגה ברכב מנועי דו גלגלי ובחלק מהמקרים גם יכול להוציא מכלל כיסוי תאונה לרוכב על רכב מנועי דו גלגלי שאינו נהג. בדרך כלל קיימת אפשרות לבטל את הסייג בפוליסה תמורת פרמיה נוספת.

 

ביטוח אחריות חוקית לפי תנאי ביט: ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מעבידים אינם כוללים כל חריג מפורש לעניין אופניים חשמליים אלא שהם כוללים חריג לגבי חבות שחובה לבטחה על-פי כל דין בגין כלי-רכב מנועי.

 

כלומר, אם יקבע ע"י בית משפט, כי אין חובה לבטח את האופניים החשמליים לפי ביטוח רכב חובה אולם יקבע, במקביל, כי חוק הפלת"ד חל לגבי השימוש באופניים חשמליים, אזי יחול הכיסוי הביטוח לפי פוליסת צד ג' תנאי ביט לגבי שימוש באופניים חשמליים השייכים לבית העסק ע"י שליחים או מנהלים המגיעים לעבודה רכובים על גבי אופניים חשמליים או עושים בהם שימוש בפעילות המאורגנת ע"י מקום העבודה הואיל והכיסוי הביטוחי לפי ביטוח צד ג' תנאי ביט חל גם לגבי אחריות אישית של עובד בעת פעילותו לטובת העסק המבוטח.

 

ביטוח אחריות מעבידים לפי תנאי ביט אינו מכסה אחריות על פי דין אלא על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים בלבד. והוא עשוי לכסות את אחריותו של מעביד בנזיקין כלפי עובד שנפגע ע"י אופניים חשמליים שסופקו לו על ידי או מטעם מקום העבודה וזאת כמובן בתנאי שייקבע ע"י בית המשפט, כי אין חובה על פי דין לבטח את השימוש באופניים בביטוח רכב חובה.

 

מהאמור לעיל, ניתן לראות, כי נושא הביטוח המחויב או הקיים על פי חוק והפוליסות השונות אינו ברור בכל המקרים ובהחלט קיימת אפשרות שחברות הביטוח יופתעו ע" פסק דין  או שורת פסקי דין במקרה של תביעה או שורת תביעות מבלי שהכינו את הרזרבות המתאימות.

 

אחת ההתייחסויות שקיבלתי לנושא מסוכנות ביטוח מובילה בישראל, היא הפניית בעלי האופניים החשמיליים לערוך ביטוח חובה באמצעות הפול.

 

 

בסוף הראיון עם אמנון אריאלי המתפרסם להלן, ניתן לראות את החלופות לפתרון הסוגיה המוצעות למחוקק ולמבטחים ע"י הח.מ. ואמנון אריאלי לפתרון הסוגיה מבעוד מועד.

 

אמנון אריאליראיון עם אמנון אריאלי, יועץ בכיר בתחום הביטוח הכללי בחברת הביטוח הפניקס ומומחה לביטוח כללי:

 

שאלה: כיצד אתה רואה את הסיכון שבשימוש באופניים חשמליים?

 

תשובה: אני רואה סכנות לא מעטות בשימוש באופניים חשמליים הגלומות ממהירות הנסיעה האפשרית ומהאפשרות לנסוע על גבי האופניים החשמליים גם בכביש וגם במדרכה. סכנה בולטת מהווים מעברי החציה, אליהם עשוי להגיע רוכב האופניים החשמליים שעל המדרכה במהירות שאינה סבירה ובכך לא לאפשר לנהג רכב המגיע למעבר החציה להאט בדרך שבה הוא נוהג להאט כאשר הוא רואה מול עיניו הולך רגל המבקש לחצות את הכביש במעבר החציה.

 

נהגי הרכב, אינם עוצרים בכל מעבר חציה, בעיקר כאשר מדובר במקום שבו השטח נראה להם נקי ואין סימן להולך רגל שמתכוון לחצות את הכביש, אלא שאז עשוי להגיח במפתיע רוכב על אופניים חשמליים ולהפתיע את נהג הרכב. במקרה הנדון, עשוי מעבר החציה להפוך לצומת דרכים שבו עשויים להתנגש נהג הרכב ונהג האופניים החשמליים.

 

במקרה הנדון עשויה להתקיים אי בהירות לגבי אסדרה בקשר למתן זכות קדימה לאופניים החשמליים במעבר חציה לעומת הרכב המנועי בכביש.

 

רוכבי האופניים החשמליים בגיל המינימום (14) המורשים לפי התקנות החדשות לנסוע על המדרכה, אינם תמיד בוגרים מספיק כדי לעצור לפני מעבר החציה. מה גם שבמקרה של תאונה הם יכולים לברוח ממקום התאונה בקלות רבה (אם הם עצמם לא נפגעו) הואיל והאופניים אינם מחויבים בסימון כל שהוא יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לאתר את הפוגע לאחר אירוע התאונה.

 

נערים/ות בגיל 14 עדיין אינם בעלי תעודת זהות כך שיקשה על הנפגעים לזהות בוודאות את הפוגע בהם על מנת לאתר אותו לאחר התאונה. גם אם הרוכב נשאר במקום התאונה ומשאיר את פרטיו ואפילו מודה באחריות, הואיל ומדובר בקטין, עשויים הוריו לאחר מעשה, להכחיש את אחריותו ולטעון כי הרוכב הודה באחריות בשל פחד ובהלה ולא מתוך מודעות לתוצאות מעשיו. מידת האחריות שניתן להשית על נוער היא בדרך כלל פחותה מזו שניתן להשית על אדם מבוגר.

 

שאלה: מה דעתך לגבי נושא הגבלת מהירות הנהיגה באופניים חשמליים ל 25 קמ"ש?

 

תשובה: רוכב אופניים שאינם אופניים חשמליים מסוגל להגיע בעזרת דיווש למהירות של 20 קמ"ש. המהירות של המנוע החשמלי המותקן ע"ג האופניים הוא 1/3 כ"ס והמנוע אף יכול להגיע למהירות גבוהה יותר. הרכיבה שתהיה מותרת הן על שבילי האופניים והן על הכביש (לנוהגים שגילם הוא 16 שנה ויותר) יוצרת סכנה ברורה ומידית  להולכי הרגל ובעיקר לאוכלוסייה המבוגרת שהיא מטבע הדברים פגיעה יותר, בשל הירידה במהירות התגובה ובכושר השמיעה והראיה ככל שהגיל עולה וכן בשל המצב הגופני הגורם לתוצאות קשות יותר של התאונה והתארכות משך ההחלמה.

 

שאלה: מהי דעתך לגבי אפשרות תחולתו של חוק הפלת"ד לגבי השימוש באופניים חשמליים?

 

תשובה: לא בטוח שחוק הפלת"ד לא יחול במקרה הנדון הואיל ומדובר בשימוש בכלי רכב מנועי למטרות תחבורה. במקרה הנדון בהיעדר ביטוח חובה, תחול האחריות על "קרנית".

 

שאלה: כיצד ניתן לדעתך להסדיר סוגיית הכיסוי הביטוחי?

 

תשובה: ראשית ניתן לחייב בלוחית זיהוי, כפי שהיה מקובל בעבר היותר רחוק לגבי שימוש באופניים, כאשר לוחית הזיהוי הונפקה על ידי הרשות העירונית. לגבי הביטוח, אפשר להחליט מראש, אם קיימת כוונה לבטח את רוכב האופניים  ואת אחריותו החוקית ואז להחיל על הביטוח באופן מפורש את ביטוח החובה לרכב ולגבות את הפרמיה המתאימה. או מצד שני, אם אין כוונה לבטח את האחריות החוקית בשל השימוש באופניים החשמליים לתקן את חוק הפלת"ד, כך שלא יכלול אופניים חשמליים כפי שאינו כולל מדרגות נעות ועגלת נכים.

 

שאלה: מה דעתך לגבי תחולת הפקודה לביטוח רכב מנועי לגבי האופניים החשמליים?

 

תשובה: שאלת חובת הרישום והרישוי אינה קובעת לכל מקרה. כך למשל קיימת חובה לביטוח עגלות גולף למרות שמדובר ברכב שאינו דורש רישום או רישוי. על כן, מן הראוי לדעתי, גם כאן לקבוע מראש בשינוי לחוק אם השימוש באופניים חשמליים מחייב או אינו מחייב ביטוח חובה. לדעתי, רצוי לחשוב על כך מבעוד מועד, במקום לטמון את הראש בחול ולהיות מופתעים מפסק דין שיחייב את קרנית לשלם סכומים אסטרונומיים לנפגע.

 

שאלה: מה דעתך על ביטוח חובה פר נהג בעבור הנוהגים באופניים חשמליים?

 

תשובה: מדובר בהחלט בפתרון אפשרי הדומה למרבית הפוליסות לביטוח חובה לאופנועים. ביטוח פר נהג עשוי לפתור את סוגיית היעדר החובה ברישום וברישוי האופניים. לדעתי עלות הביטוח צריכה להיות תלויית שימוש ואפשר לבנות לעניין זה מודל שיהיה מאוחר יותר מעשי לצורך קביעת התעריף. זכור לי שבתקופה שבה חוקקו את חוק הפלת"ד, הועלתה אפשרות של ביטוח פר נהג ולא פר רכב כפי שמקובל כיום והיו דיונים בנושא לקראת הפעלת החוק.

 

לסיכום: רצוי שהמחוקק יחליט מראש אם הוא מוציא במפורש או כולל במפורש את חובת הביטוח לפ הפקודה והפיצוי לפי חוק הפלת"ד לגבי רוכבי האופניים על מנת למנוע דיונים משפטיים ופסקי דין מפתיעים ובלתי צפויים.

 


 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright