מנורה מבטחים - דו"ח חקירת הפיקוח בנושא הלוואות

 

 

מנורה מבטחים - דו"ח חקירת הפיקוח בנושא הלוואות ביום 26 ביולי 2010 בדוח המפורסם בהודעתה של חברת הביטוח מנורה מבטחים באתר "מאיה" מצוין, כי ביקורת הפיקוח על הביטוח בחברה שנערכה בשיתוף עם משרד רו"ח ברלב,  העלתה כי,  בתקופה שמינואר 2005 ועד מרץ 2007 העמידה מנורה הלוואות בשעבוד פוליסות ביטוח חיים, שלא נצברו בהן ערכי פדיון וללא  בטוחות מספקות להבטחת פירעונן. במקצת מההלוואות קיבלה מנורה אמצעי תשלום נוספים שהביקורת לא רואה בהם ערך משל עצמם.

 

מדובר למעשה בהלוואות מיוחדות בהיקף של כ  150- מליון ₪ שרובן ניתנו באמצעות סוכנות הביטוח "יותר" של סוכן הביטוח מיכאל גרובר,  ובאמצעות סוכנות הביטוח של סוכן הביטוח עזרא גבאי.

 

לפי הדוח מרבית ההלוואות אושרו ע"י מנהל אגף ביטוח חיים דאז,  ירון דוויק (שכבר אינו עובד בחבה),  בניגוד להוראת המנכ"ל.

 

המפקח על הביטוח הורה לחברה להשיב למבוטחי החברה שנכסיהם מנוהלים בתיק המשתתף סכום נוסף של 9,729,81 ש"ח.

 

פרק ד' בדוח:

 

"ד. הטלת עיצומים כספיים וקנסות אזרחיים

נוסף להנחיות המפקח המפורטות לעיל, הטיל המפקח על החברה ומנהלה הכללי קנסות ועיצומים כספיים, כמפורט להלן:

 

  1. בתוקף סמכותו לפי סעיף 92 א וסעיף 92 (ג) לחוק הפיקוח על הביטוח, הודיע הממונה על כוונתו להטיל קנס אזרחי ועיצום כספי על החברה,  בשל הפרות הוראות דין שונות והגשת דיווחים שגויים או חסרים,  בסכום מצטבר של כ – 12 מיליון .
     

  2. בתוקף סמכותו של המפקח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, הודיע הממונה על הטלת קנס אזרחי בסכום של כ – 2 מליון בגין אי דיווח במועד על פעולות בלתי רגילות כנדרש בסעיף 6 (ג) לצו איסור הלבנת הון.
     

  3. כמו כן, בתוקף סמכותו לפי סעיף 92  (ג) לחוק הפיקוח הביטוח,  הודיע המפקח למנכ"ל החברה, מר ארי קלמן, על כוונתו להטיל עליו עיצום כספי אישי בסכום של כ 400 אלף , בשל מעורבותו באישור הלוואות מיוחדות ואחריותו להעמדתן תוך הפרת הוראות הדין החלות על החברה.".

 

דירקטוריון החברה הודיע, כי:

 

"דירקטוריון מנורה ביטוח קיים היום דיון ראשוני בתמצית הדוח ורשם לפניו את ממצאי הפיקוח על הביטוח, הערותיו ומסקנותיו, תוך שהוא חולק מניה וביה על חלק גדול ומהותי מהם, מה גם שחלק מהנושאים כבר זכו לטיפול מזה זמן ביוזמת מנורה ביטוח.

 

דירקטוריון מנורה ביטוח יפעל, כנדרש על ידי המפקח על הביטוח, לכך שמנורה ביטוח תמפה את התהליכים הקשורים בהעמדת הלוואות; יכין תכנית עבודה בנושא; ידון בהיבטים המערכתיים שפרט המפקח בתמצית הדוח, לרבות ביחס להלוואות המיוחדות; יוודא קיומם של נהלים פנימיים ומנגנוני דיווח מובנים בנושאים שעלו במסגרת תמצית הדוח; יפעל למינוי קצין ציות במעמד בכיר; ויפעל לכך שהחברה תבחן את תהליכי העדכון וזרימת המידע בין המחלקות השונות בסוגיות שלהן עשויות להיות השלכות על הרישום הכספי בחברה; והכל תוך שמירת זכויות החברה והשגותיה."

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright