האוצר פרסם טיוטת חוזר לפי המלצות וועדת חודק

 

שר האוצר: "אימוץ המלצות הוועדה מהווה צעד משמעותי לשיפור ההגנה על החוסכים לפנסיה ולקידום שוק האשראי החוץ בנקאי להתנהלות על בסיס נורמות הקיימות בשווקים המפותחים בחו"ל"

 

פרופ' עודד שריג, המפקח על הביטוחהפיקוח על הביטוח פרסם ביום 14/4/2010 טיוטת חוזר חתומה על ידי מפקח על הבטוח, פרופ' עודד שריג, המאמצת את המלצות וועדת חודק באשר לאופן השקעת הגופים המוסדיים באגרות חוב קונצרניות.

 

ניתן להגיב על טיוטת החוזר עד ליום 21/5/2010.

 

עיקרי החובות והמגבלות המוטלות על גוף מוסדי לפי טיוטת החוזר בכל הקשור בהשקעות באגרות חוב קונצרניות:

 

  • קבלת המידע והחומר הרלוונטי להשקעה באגרת החוב 7 ימי עסקים טרם ההשקעה בפועל

  • חובת הכנת אנליזה לפני רכישת אגרת חוב

  • הטמעת השימוש ביחסים פיננסיים ככלי לבקרה ומעקב של הגוף המוסדי אחר החברה הלווה

  • קביעת מדיניות השקעה באשר לסוגי אגרות החוב שירכוש גוף מוסדי תוך התייחסות לרמת הסיכון שלהן ולזכויות המשפטיות שיש לרוכש אותן

  • התייחסות לזכויות משפטיות ספציפיות (לדוגמא: שעבוד שלילי ושינוי שליטה) במסגרת שטר אגרת החוב אשר בהיעדרן נדרש הגוף המוסדי לנמק מדוע הוא רוכש את אגרת החוב

 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright