היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

 

טיוטת דוח הפיקוח למגדל

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים

 

יכול להיות שאתם צודקים... לאתר היועצת Z
 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


  

דחו את תביעתכם - אל תהמרו על עצת חינם

 

טיוטת דוח הפיקוח להתייחסות מגדל

 

 

סימן האש של חברת מגדל, אוסף עו"ד עוזי ז"קבניגוד למה שפורסם בחלק מכלי התקשורת הדוח שהוגש לחברת  מגדל מטעם הפיקוח על הביטוח הוא למעשה טיוטה. וכך הודיעה מגדל לבורסה לניירת ערך בתל אביב ביום 5/11/2020:

 

 

"טיוטת דוח ביקורת ממשל תאגידי של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

 

בהמשך לדיווחים קודמים של החברה ... בקשר עם הליך ביקורת וחקירה מנהלית שעורכת רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ... ביחס לחברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ...  בנושא הממשל התאגידי מכוח הסמכויות הנתונות לה בחוק ... ובהמשך לדיווח מיום.. בקשר עם מגבלת ניכוי סכום הפריסה במסגרת חישוב יחס כושר פירעון כלכלי של מגדל ביטוח,  מתכבדת החברה לדווח, כי ביום 4 בנובמבר 2020, התקבלה מהרשות טיוטת דו"ח ביקורת להתייחסות .... אשר גובשה על בסיס הפעולות בהליך הביקורת האמור לעיל, הכוללת ממצאים ביחס לשורה של ליקויים בממשל התאגידי של החברה, אשר סווגו למספר תחומים: מעורבות תדירה של מר שלמה אליהו, בעל השליטה בחברה, בניהולה השוטף של מגדל ביטוח; תפקוד ועבודת הדירקטוריון; מעורבותו של דירקטוריון החברה בניהול מגדל ביטוח ותפקוד ועדת הביקורת וועדת האיתור.

 

כמו כן, כוללת טיוטת דו"ח הביקורת פירוט ביחס לשורה של צעדים נדרשים לשם תיקון הליקויים המפורטים במסגרת התחומים האמורים, הגברת עצמאות הדירקטוריון וועדותיו ושיפור אפקטיביות מנגנוני הבקרה והפיקוח, אשר עיקריהם, הינם: (א) על דירקטוריון מגדל ביטוח לקיים דיון מלא וממצה בממצאי דו"ח הביקורת בהקדם האפשרי ובפרט להתייחס לצעדים הנדרשים לתיקון הליקויים, כמפורט בדו"ח; (ב) לפעול באופן מידי לסיום כהונתו של מר שלמה אליהו כנושא משרה במגדל ביטוח או בחברות בנות שלה;  (ג) על דירקטוריון מגדל ביטוח לשקול את סיום כהונתה של גב' רונית בודו כיו"ר ועדת הביקורת של מגדל ביטוח, לשקול שנית את הרכבן של ועדות הדירקטוריון ואת זהות יושבי הראש של הוועדות. כמו כן ועדת האיתור של מגדל ביטוח נדרשת לקיים דיון חוזר לקביעת אמות המידה בקשר עם זיקה אישית לבעל השליטה; (ד) מגדל ביטוח תגבש ותפיץ נוהל לעובדיה ומנהליה אשר יגביל את המגעים שינהלו במישרין עם בעל השליטה בה או מי מטעמו, ככל שאלה לא נעשים במסגרת עבודת הדירקטוריון; (ה) דירקטוריון מגדל ביטוח יגבש נוהל עבודה מעודכן בהתאם לחוזר "דירקטוריון גופים מוסדיים" ולאור ממצאי הדו"ח אשר יכלול הוראות בקשר עם מעורבות אסורה של בעל השליטה או מי מטעמו בניהול החברה וכן (ו) ממועד קבלת הדוח ועד להודעה חדשה, ישיבות הדירקטוריון וועדותיו במגדל ביטוח יתמוללו בצורה מלאה, ויו"ר הדירקטוריון או הוועדה הרלבנטית יוודאו כי בישיבות נוכח גורם מלווה מטעם הייעוץ המשפטי.

 

החברה ומגדל ביטוח לומדות את טיוטת הדו"ח ובהתאם יעבירו לרשות את התייחסותן. כמו כן, ניתנה למי מבין נושאי המשרה הנוגעים בדבר, אפשרות להגיש הערות או השגות ביחס לאמור בטיוטת דוח הביקורת."

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright