עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

מגדל ועדכון לוחות תמותה

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

הודעת מגדל לבורסה על עדכון לוחות תמותה

 

איור של לוח תמותהלפי

הודעה של מגדל ביטוח לבורסה לניירת ערך מיום 7/8/2019: "בהמשך לדוח מיידי מיום 17 ביולי 2019 (אסמכתא 2019-01-073252) בקשר עם טיוטת נייר עמדה וטיוטת חוזר אשר התפרסמו על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ביום 16 ביולי, 2019 בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה" ("טיוטת החוזר") ובהמשך לדוח מיידי של החברה מיום 30 ביוני 2019 (אסמכתא 2019-01-065599) בעניין "דוח יחס כושר פירעון כלכלי של מגדל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2018" ("דוח יחס כושר פירעון"), החברה  מתכבדת לדווח כדלהלן:

 

על פי אומדנים של החברה הבת, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח") למועד זה, ההשלכה הצפויה של יישום הטיוטה האמורה על הדוחות הכספיים של מגדל ביטוח לרבעון השני של 2019, מוערכת בקיטון ברווח הכולל לאחר הוצאות מס בסך של כ- 80 מליוני ₪.

 

בנוסף, על פי אומדן של מגדל, ביטוח, ההשפעה הצפויה של יישום טיוטת החוזר על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח, הינה קיטון  של כ- 10% בהשוואה ליחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2018 כפי שפורסם בדוח יחס כושר פירעון ואשר עמד על 107%. היחס האמור לעיל מחושב ללא התחשבות בהוראות מעבר שנקבעו לתקופה שעד תום שנת 2024 וכולל פעולות הוניות שבוצעו במהלך שנת 2019 ועד למועד פרסום דוח יחס כושר הפירעון כאמור. יצוין כי על פי האומדן, גם לאחר יישום טיוטת החוזר, יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ליום 31 בדצמבר 2018, כשהוא מחושב על פי הוראות המעבר שנקבעו לתקופה שעד תום שנת 2024 (תקופת הפריסה), משקף עודף הון משמעותי, העולה על 3 מיליארדי ₪.

 

הערכות החברה האמורות לעיל הינן בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח, 1968. הנתונים הכלולים בדיווח זה לא נדונו (וממילא לא אושרו) על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח או דירקטוריון החברה, הינם בגדר אומדן בלבד, אינם מבוקרים, אינם כוללים השפעות נוספות של הפעילות העסקית השוטפת, שינוי בנתוני שוק והשפעות אחרות.  בהתאם, יכול שיחולו שינויים בנתונים ובפועל הם יהיו שונים, בין כשלעצמם ובין ביחד עם משתנים אחרים. על כן, אין באמור לעיל כדי להעריך את תוצאות הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2019 או את דוח יחס כושר הפירעון ליום 30 ביוני 2019."

 

משמעות הדברים: עדכון לוחות התמותה של רשות שוק ההון הביא את מגדל מיחס כושר פירעון של 107% לכדי 97%. כלומר, מתחת לרף המינימום לחלוקת דיבידנד עליו הודיעה מגדל כשבועיים לפני פרסום לוחות התמותה המעודכנים. אולם כאמור, הנתונים אינם סופיים.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright