פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

קביעת אמצעי מיגון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

  

 

 

דרוש חוזר בנושא קביעת אמצעי מיגון

 מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

צילום אילוסטרציה של שער ברזל עם הכיתוב מיגון

בכאשר מדברים על קיומם של תנאי מיגון  בפוליסה יש צורך לעשות את החלוקה הבאה:

 

א. אמצעי מיגון פיסיים - כגון כספת, סורגים, מערכת אזעקה, גדרות וכו'.

 

ב. שמירתם ותקינותם של אמצעי המיגון הפיסיים.

 

ג. התקשרות בהסכם עם גורמי אבטחה כמו חברות שמירה ותחזוקה של מערכות מיגון.

 

ד. התנהלות המבוטח בכל הקשור לאמצעי המיגון - כגון נעילה והפעלת המיגון  של כלי הרכב או של בית העסק כאשר אינו מאויש, שמירה של דברי ערך בכספת כאשר אינם בשימוש וכו'.

 

בכל מקרה של טענה לאי קיומם שלאמצעי המיגון חובת ההוכחה היא על חברת הביטוח.

 

 בעניין התנאה של אמצעי מיגון בפוליסה קיימת תקנה משנת 1980 עוד לפני שחוק חוזה הביטוח נכנס לתוקפו לפיה, משך הזמן שבו על המבוטח להתקין את אמצעי המיגון אמור להיות מסוכם עם המבוטח ולא מוכתב באופן חד צדדי על ידי חברת הביטוח וכן מפורטות הסנקציות העומדות לרשותה של חברת הביטוח כאשר המבוטח אינו עומד בקיומם של אמצעי המיגון (תקנה 4) תנאים בדבר אמצעי הגנה:

 

"בפוליסה לביטוח רכוש יפורטו האמצעים שעל המבוטח לנקוט בהם להגנה על הרכוש וייקבע כי אם המבוטח לא נקט באמצעים כאמור תוך התקופה שהוסכמה עמו או חדל מלנקוט בהם יחולו הוראות אלה:

 

(1)   המבטח יהיה רשאי לבטל את הפוליסה לאחר שנתן למבוטח התראה על כך 30 יום לפני מועד הביטול;

 

(2)   במקרה של ביטול כאמור בפסקה (1) זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח;

 

(3)   קרה מקרה הביטוח לאחר שחלפה התקופה שהוסכמה לנקיטת האמצעים ולפני שנתבטלה הפוליסה לפי פסקה (1), אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצל המבטח בעד ביטוחו של אותו רכוש כאשר אינו מוגן באמצעי ההגנה לבין דמי הביטוח המוסכמים; הוראה זו לא תחול אם העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי ההגנה לא השפיעה על מקרה הביטוח; על אף האמור יהיה המבטח מופטר כליל אם מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהרכוש לא יהיה מוגן באמצעי ההגנה."

 

נראה, כי בפועל חתמי הביטוח, סוכני הביטוח, עורכי הדין שמייצגים מבוטחים ואף בתי המשפט, נוטים להתעלם מהאמור בתקנה לגבי סיכום המועד לביצוע המיגון, דבר שאמור למנוע מקרים של "שיטת מצליח" בהוספת תנאי מיגון לתוספת של פוליסה מבלי ליידע אפילו את הסוכן, כפי שקרה במקרה של סוכנת הביטוח שרה בר-לבב נגד הפניקס, כאשר שיטת "המצליח" עבדה לטובת החברה וסוכנת הביטוח חויבה בתשלום של 30% מהנזק למרות שחברת הביטוח לא עמדה בחובתה עפ"י באמור בתקנה ...

 

פסק הדין שניתן על ידי בית במשפט עליון בתיק חתמי ללוידס נגד סלוצקי, נותן תקווה מסוימת למבוטחים לאור הפרשנות של חוק חוזה הביטוח לפיה חוק חוזה הביטוח אינו מאפשר פטור גורף מתשלום תגמולי ביטוח בכל מקרה של אי קיומם של אמצעי מיגון אלא רק כאשר חברת הביטוח תוכיח שמבטח סביר היה נמנע מעריכת ביטוח במקרה הנדון.

 

בכל זאת, הפסיקה זו אין די, כי בכל פוליסה ניתן למצוא ניסוחים שונים ומצבים אחרים (כמו למשל ביטח שנערך לאחר שאירע בנכס נזק בממדים נרחבים).

 

כמו כן, מגיעים לשולחני תנאי מיגון הקובעים באופן גורף קיומם של אמצעי מיגון מסוגים שונים מבלי לפרט באופן ספציפי, היכן הם אמורים להיות מותקנים, כך שהניסוח מכשיל את המבוטח מראש ללא קשר למה שכן יעשה או לא יעשה בעניין אמצעי המיגון בבית העסק.

 

כך למשל, אם לפי תנאי המיגון בית העסק (שיכול להיות מבנה כן 10 קומות) אמור להיות מוגן בספרינקלרים (מתזים) מבלי לפרט את מיקומם, יכולה חברת הביטוח לבוא ולטעון, במקרה שבו האש פרצה במקום שלא היה מוגן במתזים (כמו למשל השירותים באחת הקומות) כי המבוטח לא עמד בתנאי המיגון. כלומר, המבוטח עשוי לראות את תגמולי הביטוח לאחר שנים של התדיינות משפטית, אם בכלל.

 

מלבד האמור בתקנה הישנה, אין התייחסות ספציפית בחוק או בחוזרי ביטוח בנושא אופן קביעתם של אמצעי המיגון בפוליסה, מתן אורכה למבוטח לא רק להתקין את אמצעי המיגון אלא גם לצורך הדרוש לא פעם לשם תיקון אמצעי המיגון שמכל בחינה המבוטח אינו יכול להיות אחראי בכל עת לתקינותם והפעלתם הואיל וככל דבר פיסי הם נוטים לא פעם להישחק או להתקלקל ואז יש צורך לתקנם. כמו כן, כאמור לעיל, אין חיוב על המבטח לפרט באופן ברור את מיקמום של אמצעי המיגון בפוליסה.

 

על כן, לשעת הח.מ. יש צורך בתקנה מפורטת או בחוזר מיוחד המפרט את אופן קביעת המיגון בפוליסות, חיוב בפירוט מדויק של אמצעי המיגון תיאורו המדויק ומיקומו של כ"א מהם וכן חיוב המבטח לפחות אחת לשנה לערוך בדיקה של אמצעי המיגון המותקנים בבתי עסק ובמשרדים ולהמציא למבוטח את התייחסותו במקום להמתין להתרחשותו של מקרה ביטוח על מנת לבדוק אם המבוטח עמד בתנאי המיגון שנדרשו בפוליסה או לא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright