חדשות ביטוח

 

 

 

ביטוח -  "מרכז מידע על ביטוח"

 

ליום 13/10/2009

   

  

המפקח על הביטוח הטיל קנסות על מיטבית, מגדל קפ"ג והראל גמל

המפקח על הביטוח, רו"ח, ידין ענתביהמפקח על הביטוח, רו"ח ידין ענתבי,  הטיל קנסות כספיים על "הכשרת הישוב חברה לביטוח", "מיטבית עתודות פנסיה", "מגדל ניהול קופות גמל" ו"הראל גמל"

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ידין ענתבי, הטיל קנסות כספיים על "הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ", "מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ", "מגדל ניהול קופות גמל בע"מ" ועל "הראל גמל בע"מ".

הקנס על הכשרה ביטוח, בסך 484,800 ₪, הוטל בשל מסירת מידע לא מלא למפקח על הביטוח בעניין מכירת 2.5% ממניות החברה.

 

קנס נוסף בסך של 37,500 ₪, הוטל על הכשרה ביטוח בשל הפרת הוראות המפקח על הביטוח הנוגעות לכללי פרסום מידע באתר האינטרנט של חברת הביטוח.

 

קנס שלישי בסך של 37,500 ₪ הוטל על הכשרה ביטוח בשל הפרת הוראות המפקח בכך שהחברה ציינה על תעודות הביטוח שהפיקה את גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע, באופן שאינו תואם את ההוראות. הפיקוח ראה בכך פגיעה מהותית בעניינם של מבוטחים, שכן מבוטח עלול לחשוב שאין כיסוי לנהגים מתחת לגיל הנהג שצוין בתעודת הביטוח.

 

הקנס על מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, בסך של 37,500 ש"ח הוטל בשל עריכת שינויים בבקשות העברת כספים של מבוטחים ללא ידיעתם, זאת בניגוד להוראות הדין הנוגעות להעברת כספים בין קרנות פנסיה.
 
הקנס על מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, בסך של 37,500 ₪, הוטל בשל הפרת הוראות הנוגעות לכללי פרסום התשואה של הגופים המוסדיים, כאשר, בין היתר, פרסמה תשואה נטו במקום תשואה ברוטו.


הקנס על הראל גמל בע"מ, בסך של 33,750 ₪, בשל אי המצאה למשרד הפיקוח על הביטוח מסמכים לגבי פתיחת חשבון של עמית בקפ"ג שנתבקשה להמציא אשר נדרשו לצורך בירור תלונה שהוגשה ליחידה לפניות הציבור במשרד הפיקוח.

 

בהחלטתו קבע המפקח על הביטוח, כי על חברה מנהלת להמציא במועד מסמכים שנדרשו ממנה במועד גם אם המסמכים המבוקשים מצויים בידי מי שמפעיל מטעמה את קופות הגמל ולא בידיה היא.
 

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright