על ביטוח | ספרות ולימוד | ביטוח עסקים | ביטוחי פרט | סיכונים | סוכנים ומבטחים


 מילון מונחי ביטוח לפי ערך ותרגום מאת קטיה שורצמן

 

 אבד או לא אבד

Lost or not lost

אבנר

 Motor vehicle accident victims association

Ассоциация жертв аварии моторного транспорта

אבריה כללית

General average

ОБЩАЯ АВАРИЯ

אובדן הכנסות

 Business income insurance

ПОТЕРЯ ПРИБЫЛИ

 

אובדן כושר

Disability

 УТРАТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ

אובדן מלא

Total Loss

ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ

אובדן רווחים

Loss of profits

ПРОСТОЯ ПРОИЗВОДСТВА

אוריינות פיננסית

Financial Literacy

אזעקה מרחבית

Spatial alarm system

Spatial аварийная система

אחריות צולבת משולבת

Cross liability clause

взаимныа обязательства

איגוד חברות הביטוח

The Israel insurance association (r.a.)

Ассоциация страховой компании Израиля

 איי די אל

ADL - Activities of Daily Living

Деятельности ежедневного прожития

אימובילייזר

Immobilizer

иммобилайзер

אישור על קיום ביטוחים

Insurance confirmation

אנטיסלקציה

Antiselection

אקטואר

Actuary

АКТУАРИЙ

אקסס

Excess

Избыток

אקסגרציה 

Ex-Gratia

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

   

 

בונוס מלוס

Bonus & Malus

Бонус-малус
 

בורדרו

Bordereau

БОРДЕРО

ביול הפוליסה

Policy stamps

ביטוח

Insurance

СТРАХОВАНИЕ

 

ביטוח אחריות חוקית (ביטוח חבות)

Liability insurance

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ביטוח אחריות המוצר

 Products liability insurance

СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

ביטוח אחריות מעבידים (חבות מעבידים)

Employers' liability insurance

страхование

ответственности работодателей

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג')

 Third party liability insurance

страхование гражданской ответственности перед третьими лицами

ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה

Director's and Officer's liability insurance

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩИХ

ביטוח אחריות מקצועית

 Professional liability insurance

СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 ביטוח אלמנטארי

General insurance

Общееа страхование

ביטוח אש מורחב

ALLIED LINES

ביטוח בריאות משלים

Supplemental health insurance

Дополнительный медицинскаяа страховка

ביטוח בשיווק ישיר

Direct sales insurance

прямое страхование

ביטוח הדדי

Mutual insurance

ВЗАИМНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

ביטוח הוני

Lump-sum insurance

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ СУММА

ביטוח הנדסי

Engineering insurance

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ

 

ביטוח חבות

Liability insurance

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ביטוח חיים

Life insurance

 СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

ביטוח רככ חובה

Compulsory automobile insurance

Принудительный страхсбор автомобиля

ביטוח חסר

Underinsurance

 СТРАХОВАНИЯ В ЗАНИЖЕННОЙ СТРАХОВОЙ СУММЕ

 

ביטוח ימי ואווירי

Marine & aviation insurance

МОРСКОЕ И АВИАЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

ביטוח יתר

Over insurance

сверхстрахование

 

ביטוח "כל הסיכונים"

All-risks insurance

ПОКРЫТИЕ ОТ ВСЕХ РИСКОВ

ביטוח כללי

General insurance

Общееа страхование

 

ביטוח כספים

Money insurance

СТРАХОВАНИЕ деньг

ביטוח כפל

Double insurance or Contribution

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ביטוח מטענים בהעברה

Goods in transit insurance

ביטוח מחלות קשות

Serious Sickness Coverage

 

ביטוח מנהלים

Management Insurance

ביטוח מקיף

Comprehensive insurance

КОМБИНИРОВАННОЕ СТРАХОВАНИЕ

ביטוח משכנתא

Mortgage insurance

ИПОТЕЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ביטוח משלים לחובה

Supplemental compulsory automobile insurance

 

ביטוח משותף

Co-insurance

СОСТРАХОВАНИЕ

ביטוח משנה בלתי יחסי

Nonproportional reinsurance

Непропорциональное

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ביטוח משנה אובליגטורי - חוזי

Obligatory reinsurance

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ביטוח משנה

Reinsurance

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ביטוח משנה יחסי

Proportional reinsurance

Пропорциональное

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

 

ביטוח משנה פקולטטיבי רצוני

Facultative reinsurance

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

ביטוח נאמנות עובדים

Fidelity insurance

СТРАХОВАНИЕ ОТ НАРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ביטוח סחורה בהעברה

Goods in transit insurance

страхование

груза

ביטוח סיעודי

Long term care insurance

ДОЛГОСРОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ УХОДУ

 

ביטוח עבודות קבלניות

Contractor's insurance

СТРАХОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА

 

ביטוח עדיף

Universal insurance

ביטוח ציוד אלקטרוני

 Electronic equipment insurance

СТРАХОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ביטוח ציוד מכני הנדסי

Heavy equipment insurance

страхование

инженерно-технического механического оборудования

ביטוח קצבה

Annuity insurance

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

 ביטוח שבר מכני

Machinery breakdown insurance

СТРАХОВАНИЕ МАШИН

ביטוח ראשוני

Primary insurance

Первичное страхование

 

ביטוח ריסק קולקטיבי

Collective risk insurance

Групповое страхование  РИСКА
 

 

ביטוח תאונות אישיות

Personal accident insurance

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

 

ביטול הביטוח

Cancellation of the insurance contract

АННУЛИРОВАНИЕ

ПОЛИСА

 

ביטול השתתפות עצמית

Insurance  of deductible amount

בסיס אירוע

Occurrence basis

основание

страхового

случая

 

בסיס הגשת תביעה

Claims maid basis

основание для

подачи иска

 

בעל הפוליסה

Policy owner

 

ברות ביטוח

Insurability

 

  

גבול אחריות

Limit of liability

ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА

גורם הפוליסה

Policy factor

גיל כניסה

Age of entry

возраст входа

גיל תביעה

Age of claim

возраст

иска

 

גניבה פשוטה

Larceny and theft

СТРАХОВАНИЕ  ОТ КРАЖИ

גוף מוסדי 

Institutional organ

   

   

 

דוח תביעות

Claims report

Отчет о заявок

דמי אשראי

Credit fees

דמי הביטוח

Premium

ПРЕМИЯ

דמי הביטוח נטו

Net premium

 

דמי הביטוח ברוטו

Gross premium

דמים

Fees

плата за ведение

полиса

דמי ניהול

Operating fees

 

 

 

החמרה בסיכון

Increase of risk

Увеличение риска

החרגה רפואית

Medical exclusion

Медицинское исключение

הלוואה

Loan

заём

המאגר לביטוח רכב

Insurance pool

 

המפקח על הביטוח

Commissioner of insurance

НАДЗОР СТРАХОBОЙ

הנחת העדר תביעות

No-claim bonus

СКИДКА (СО СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ) ЗА БЕЗАВАРИЙНОСТЬ;

הסיבה הקרובה

Proximate cause

наиболее ближайше

причина

הפול

Insurance pool

"Пул"

страхования

автомобилей

הצעת ביטוח

Proposal

Предложение

הקפאה של ביטוח רכב

Freezing  car insurance

הרשעות חמורות

Sever convictions

השבתה של ביטוח רכב

Halting  car insurance

השבת סכום ביטוח לקדמותו לאחר נזק

Reinstatement  of sum insured

восстановление

величины

страховой  суммы

 

השבה מערכתית

 Systemic returning

 

השתתפות עצמית

Deductible

личное участие

 

התאחדות חברות לביטוח חיים

Association of Life Insurance Companies of Israel ltd.

התיישנות

Prescription

устаревание

   

 

 

ויתור על סודיות רפואית

Authorization to release health information

ויתור על תחלוף

waiver of subrogation rights

   

        

 

זיקת ביטוח

Insurable interest

 СТРАХОВОЙ

ИНТЕРЕС

זיקה למוצר ביטוח חיים ופנסיה

Interest in pension product 

   

 

חברת ביטוח

Insurance company

Страховая компания

חברה מנהיגה

Leading company

ВЕДУЩАЯ КОМПАНИЯ

חובת הגילוי

Obligation to disclose

обязанность

раскрытия

информации

חוזה הפסד יתר

Excess of loss treaty

ЭКСЦЕДЕНТ УБЫТКА

 

חוזה מותר

Surplus treaty

חוזה מכסה

Quota share treaty

КВОТНЫЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР

חוזה ערבות לשיעור נזקים

Stop loss treaty

חוק המספרים הגדולים

Law of large numbers

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)

Insurance business superintendence law

חוק חוזה הביטוח

Insurance contract law

закон

договора о СТРАХОВАНИЕ

חוקר ביטוח

Insurance investigator

Исследователь

СТРАХОВАНИЕ

חידוש הביטוח

Renewal of insurance

Возобновление

СТРАХОВАНИя

 

חיתום

Underwriting

АНДЕРРАЙТИНГ

 חריג

Exclusion

Исключение

חתם 

Underwriter

АНДЕРРАЙТЕР

 

         

טוויסטינג

Twisting

טוטל לוס 

Total loss

ПОЛНАЯ ГИБЕЛЬ

טופס 17

Form 17

 

 

יועץ ביטוח

Insurance consultant

консультант по

страхованию

ירידת ערך

Diminution of value 

снижение

ценности

ייעוץ פנסיוני וביטוח חיים

pension and life insurance consulting 

 

 

  

כינון - ערך

Reinstatement value

כינון הפוליסה - סכום הביטוח

Reinstatement  of sum insured

כיסוי

Cover

ПОКРЫТИЕ

כל הסיכונים

All risks

Все риски
 

 

כתב כיסוי זמני

Temporary cover note

временное

покрытии

כתב קבלה ושחרור

Acceptance  & release form

документ о

получении и

освобождении от

ответственности

   

 

 

 

ללוידס

Lloyd`s

ЛЛОЙД

לשכת סוכני הביטוח

The Israel association of insurance agents and brokers

   

 

 

 

מאמן

Insurance agent trainer

מבוטח ראשי

main insured

Головные Застрахованный

מוטב

Beneficiary

ПОЛУЧАТЕЛЬ СТРАХОВОЙ СУММЫ

מוטב בקביעה בלתי חוזרת

Irrevocable designation of the beneficiary

 

מוסך הסדר

Agreement  garage

Гараж согласования

 

מוצר פנסיוני

pension product

מיגון

Protection

средства

защиты

מיון

Rate

тариф

מכה תחת מכה

Knock for knock

ДОГОВОРЕННОСТИ ОБ УДАРЕ ЗА УДАР

 

מנהל הסדרים (פנסיה)Pension agreement manager

מפרט ביטוח

Insurance Specification

מפרט הפוליסה

Policy schedule

спецификация

полиса

מצב רפואי קודם

Previous medical situation

 

מצג שווא

Misrepresentation

введение в

заблуждение

 

מציע

Proposer

предлагатьел

 

מקבל עסקים

Underwriter

АНДЕРРАЙТЕР

 

מקרה הביטוח

Insured event

Страховой случай

 

מקדם קצבה

Pension Factor

 

משבת

Immobilizer

 

משרד הכרטיס הירוק

Green card system

ЗЕЛЕНАЯ КАРТА

משתנים מעלים

Increasing variables

 

משתנים מפחיתים

Decreasing variables 

 

 

נזק חלקי

Partial damage

ЧАСТИЧНЫЙ УБЫТОК

נזק מקסימאלי אפשרי

M.P.L.  - Maximum Possible Loss

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗМОЖНЫЙ УБЫТОК

נזק מקסימאלי משוער

E.M.L.- Estimated Maximum Loss

ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО УБЫТКА

נזק ראשון

First loss

Система первого риска
 

 

נזק תוצאתי

Consequential damage 

КОСВЕННЫЙ УБЫТОК

נכות חלקית

Partial disability

Частичная

ИНВАЛИДНОСТЬ

 

נכות מלאה

Total disability

Полная

ИНВАЛИДНОСТЬ

נכות מקצועית

Professional disability

נכות צמיתה

Permanent disability

ИНВАЛИДНОСТЬ

נספח הון

Sub-sum appendix

   

סוכן ביטוח

Insurance agent

Страховой агент

סייג

Exclusion

Исключение

סיכון

Risk

РИСК

סיכון בר ביטוח

Insurable risk

Страхуемый риск

 

סיכון טהור

Pure risk

чистый

РИСК

 סיכון ספקולטיבי

Speculative risk

סכום ביטוח

Sum insured

СТРАХОВАЯ СУММА

סכום הפיצויים

Sum of compensation

סף פיצוי

 Franchise

ФРАНШИЗА

סימני אש

Fire marks

Метки

огоньЯ

סכנה שבאישיות

Moral hazard

опасность

личность

человека

 

סכנה שבחומר

Physical hazard

סוקר הביטוח

Surveyor

סל בריאות

Health services basket

סעיף מנהיגות

Leadership clause

 

 

 

 

עלוקה  

Wireless cutoff unit

עמלת סוכן

Agent s commission

комиссионные

 עניין מהותי

Material matter

существенный вопрос

ערך כינון

Reinstatement value

 

ערך מוסכם

Agreed value

 

ערך שיפוי

Indemnity value

עקרון השיפוי

Indemnity - principle

принцип

ВОЗМЕЩЕНИЕ

עקרון התחלוף

subrogation- principle

ערך מסולק

Paid up value

ערך פדיון

Surrender value

   

פוליסה

Policy

ПОЛИСА

פוליסת הצהרה

Declaration policy

פוליסה מסולקת

Paid up policy

פוליסה משתתפת ברווחים

Participating Policy

 

פוליסה פתוחה

Open Policy

ОТКРЫТЫЙ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ) ПОЛИС

פוליסה תקנית

Policy  by regulation

פרק הפוליסה

Policy chapter

פנסיה

Pension

פנסיה תקציבית

Non funded pension

פרו-רטה

Pro-rata

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО, В ПРОПОРЦИИ

פרו-סקלה

Pro-scala

פריצה

Burglary

взлом

פרמיה

Premium

ПРЕМИЯ

פרמיה נטו

Net premium

НЕТТО-ПРЕМИЯ

פרמיה ברוטו

Gross premium

פרמיה משתנה

Variable premium

פרמיית פיקדון

Deposit premium

פרמיה קבועה

Fixed premium

פרנצ'יסה

Franchise

 

 

צד שלישי (או צד ג')

Third party

Третьи лица

     

 

קבלה לביטוח

Insurance inspection

 

קוד דגם

Model code

 

קסקו

Casco

АВТОКАСКО

קרנית

Road accident victims compensation Fund

 

קרן פנסיה

Pension fund

пенсионный фонд

     

 

רופא הסכם

 Agreement  physician

רפואה משלימה

Supplementary medicine

רשימת הפוליסה

Policy schedule

 

 

שאלה גורפת

Sweeping question

שב"ן

Additional health services

שיווק פנסיוני וביטוח חיים

pension and life insurance distribution

שייר

Retention

 

שיפוי

Indemnity

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

שיעבוד פוליסה

Lien clause

שמאי הביטוח

Adjuster

АСЕССОР

שמאי בית

Domestic adjuster

שמאי חוץ

External

adjuster

שמאי אחר

Another

adjuster

 שמאי מכריע

Decisive

adjuster

שירותים אמבולטוריים

Ambulatory care services

 

שר"פ

Private health services

     

 

   

תאונה

Accident

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

תאריך רטרואקטיבי

Prior acts cover

תנאי הביטוח

Policy conditions

תביעה מסולקת

Paid claim

 

תביעה פתוחה

Open claim

 

תגמולי הביטוח

Insurance benefits

תחלוף

Subrogation

Регресс
 

תשלום הפרמיה לשיעורין

Installment premium

תשלום הפרמיה במזומן

Cash premium

תקופת הביטוח

Period of insurance

Срок страхования

תקופה קצרה

Short period

короткий срок

תעריף

Tariff

Страховой тариф
 

תוספת חיתומית

Additional  premium by underwriting standards

תקופת אכשרה

Qualification period 

 תקופת המתנה

Waiting  period

Продолжительностьа ожидания

תשלום חסד

Exgratia payment

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

תשלום לפנים משורת הדין

Ex Gratia payment

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ

תשישות הנפש

 Mental incapacity

   

 

 כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright