היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סעיף אדריכלים ומומחים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 


טיפים למבוטח  |  ניהול סיכונים לעסק   ביטוח עסק רכוש | אחריות של עסק | אינטרנט ומחשבים


ביטוח עסק רכוש     ביטוח מבנים ונדל"ן       ביטוח עבודות קבלניות      ביטוח דירה

 

 

סעיף אדריכלים ומומחים בפוליסות רכוש - הרחבה או מגבלה?

מאת קטיה שורצמן, יועצת לניהול סיכונים

 

 

 

 

תודה מיוחדת לשמאי הביטוח והמקרקעין חיים אטקין

 

מבוא:

 

סעיף אדריכלים ומומחים אחרים מופיע בפוליסות רבות לביטוח רכוש, אם כי לא בכולן. סעיף זה בדרך כלל  ממוקם תחת הכותרת "הרחבות" והנוסח מורה על כוונת המבטח להרחיב את הכיסוי לפי הפוליסה, כבר לפי הפתיח: "הפוליסה מורחבת לכסות...".

 

סעיף זה נכלל ב:

ביטוח מבנה לפי הפוליסה התקנית לביטוח הדירה ותכולתה.

חלק מהפוליסות לביטוח מבנה של עסק - לפי פוליסות חבילה לבית עסק.

תנאי "ביט" לביטוח אש מורחב.

תנאי "ביט" לביטוח עבודות קבלניות.

 

הפוליסות העסקיות, בדרך כלל, כוללות מגבלות שונות לכיסוי וביניהן הגבלה לכיסוי לפי  אחוז קבוע מראש מסכום הנזק. ועל כן, נשאלת השאלה, מה התכוון המבטח לכסות לפי הרחבה זאת הואיל ואם נייחס לסעיף זה כל הוצאה שהיא אשר הוצאה בגין אדריכלים בעקבות מקרה ביטוח נגלה מהר מאוד שמדובר למעשה במגבלה ולא בהרחבה וכי למעשה אין בסעיף המיוחד שנכלל בפוליסה שום היגיון. מצד שני אם נחשוב שניתן לייחס לסעיף זה הוצאות הכנת תביעה כמו למשל הוצאות לתשלום שכרם של שמאים וכלכלנים אשר טיפלו בנזק מטעם המבוטח, נגלה, כי טעות בידנו, כך לפחות לפי דעת בית המשפט בפסיקה המובאת דלהלן.

כן נמצא גם  מי  שחושב בטעות, כי מדובר בשיק פתוח של המבטח לקבלת תגמולי ביטוח בשיעור מסוים מבלי לתאם מראש עם המבטח את מהות ההוצאה ואת שיעורה.


מגבלה או הרחבה

 

סכום הביטוח הביטוח למבנה בפוליסות רכוש, נקבע בדרך כלל לפי מכפלת העלות הממוצעת למטר מרובע כפול שטח המבנה בתוספת שיפורים, הרחבות שונות וצמודי מבנה. עלות התכנון האדריכלי, המהנדסים והיועצים כבר כלולה ומגולמת בעלות זאת ולמעשה המבוטח משלם את הפרמיה לפי הקף הסיכון, כלומר סכום הביטוח אמור לכלול את כל העלויות גם את עלויות התכנון וההנדסה אפילו אם הן עולות על השיעור שנקבע לכך בפוליסה במסגרת ההרחבה.

 

אם כוונת המבטח היתה להגביל את השיפוי לפי הפוליסה בגין עלות אדריכלים או מומחים, היה עליו לעשות כן בהבלטה מיוחדת או בסמוך לנושא (למשל ליד ציון סכום הביטוח ברשימה) ולציין במפורש שמדובר במגבלה לכיסוי ולא לכלול את המגבלה לכיסוי תחת כותרת וגם או נוסח המורים על הרחבה.

 


נראה שמדובר בהרחבה

 

ניתן למצוא הבדלים רבים ומשמעותיים בין הנוסחים השונים, אולם בכל מקרה, נראה שמדובר בהרחבה שנועדה לכסות הוצאות חריגות ומיוחדות מעבר לעלות הרגילה של שיקום הנכס באותם מקרים בהם יש צורך בהשקעה חריגה הכרוכה בשינויים במבנה בעקבות מקרה הביטוח ואשר מעלה את שיעור הוצאות המומחים מעל ומעבר לשיעורם המקורי.

 

פירוש אחר של הסעיף, יוצר משמעות אבסורדית, לפיה במקרה של נזק טוטאלי לרכוש אשר בוטח במלוא ערך כינונו בפוליסה אשר אינה כוללת סעיף מפורש לעניין אדריכלים יבוא המבטח וינכה מתגמולי הביטוח את כל הוצאות התכנון הפיקוח וההנדסה?!

 

ונראה, כי בכל מקרה כאשר מדובר בעלות שהיא חלק כולל של השיקום ולא בהוצאה נפרדת, יקשה על המבטח להבדיל את ההוצאה מבין כלל הוצאות השיקום.

 


לקסיקון הביטוח של אבניאון

 

ההגדרה בלקסיקון הביטוח של איתן אבניאון לערך שכר ארכיטקטים ומהנדסים, היא:

 

"הרחבה בפוליסה לביטוח אש המיועדת לכסות שכר ארכיטקטים ומהנדסים בקשר לקימום נזק מכוסה בפוליסה. סכום השיפוי אפשרי בצורות שונות: חלק מסכום הביטוח הקבוע למבנים ולציוד או בנפרד ממנה בסכום קבוע או כאחוז מסוים מסכום הביטוח המתייחס למבנים וציוד או כאחוז מגובה הנזק."

 

יש לשים לב ללשון ההגדרה בלקסיקון: "סכום השיפוי אפשרי בצורות שונות" ולא הקף הכיסוי אפשרי בצורות שונות. כלומר, אין בהרחבה זאת כדי לצמצם את השיפוי.

 


 

סעיף חישוב הפיצוי (ערך שיפוי) הפוליסה התקנית לביטוח הדירה

 תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק א' - ביטוח מבנה הדירה כוללים:
הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצי בניה, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעה מראש למבטח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה.

כלומר, הכיסוי לפי ביטוח הדירה הוא בתוך סכום הביטוח למבנה, אינו מוגבל לאחוזים מהנזק ואינו כפוף לקבלת אישור מיוחד של המבטח מראש ובכתב.


 

סעיף טו. הוצאות שכר אדריכלים ואחרים תנאי ביט 2008 - פוליסת אש

"הפוליסה מורחבת לכלול הוצאות בגין תיכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ,יועצים ומומחים אחרים, וכן הוצאות הנובעות מחוקי-עזר עירוניים או אחרים, תקנות, אישורי בנייה וכדומה ,לשם כינון אבדן או נזק עקב סיכון מבוטח.

 

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום הנקוב ברשימה. סכום זה הינו על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתנאי ביטוח חסר. בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות המבטח לפי הרחבה זו ל 10%- מערך הנזק."

 

הכיסוי הוא אוטומטי ואינו מוגבל להוצאות בעבור מבנה בלבד (אכן, יש גם תכנון ועיצוב של מלאי לתצוגה) אך קיימת מגבלה משיעור הנזק שנגרם למבוטח ולא משיעור הנזק המבוטח. כלומר לפי נוסח הכתוב יש לחשב את האחוז מהנזק שנגרם בפועל (ולא מתוך סכום השיפוי) ולהתעלם מגורמים כמו ביטוח חסר והשתתפות עצמית.

 

הואיל ומדובר בהרחבה אופציונאלית, המבוטח רשאי, לדעתי, לוותר על הרחבה זאת במקרה שבו עלות שיקום הנזק עומדת במסגרת סכום הביטוח שנקבע בפוליסה לביטוח המבנה.


 

סעיף ב.5. בהרחבות לכיסוי תנאי ביט 2008 - פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

"אם צויינו ברשימה סכומי ביטוח נפרדים להרחבות המפורטות והמוגדרות להלן, ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאותיו עד כדי שיעור הסכומים הנקובים ברשימה (שהינם על בסיס נזק ראשון) לגבי הרחבות אלה:

---

---

5.  הוצאות בגין תיכנון, מדידה ,פיקוח והשגחה של אדריכלים מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון אבדן הנזק.

 

הכיסוי אינו אוטומטי והמבוטח קובע את הסכום או השיעור מהנזק הנדרש למטרות הכיסוי.

 


 

האם מדובר בהוצאות הכנת תביעה?

 

אחת השאלות לגבי כיסוי זה האם הוא כולל הוצאות בעבור שכר טרחה של שמאי או גם של כלכלן אשר הוציא המבוטח לצורך הכנת תביעה.

 

עניין זה נדון בית משפט השלום בנתניה בתיק א  003718/99 ריצופים ג.י.ד. בע"מ נגד אריה חברה לביטוח

שם נקבע לעניין זה, כי :

 

"מחקירתו הנגדית של מנהל התובעת עולה כי חלק מהסכום הנטען שולם כשכ"ט השמאי מטעמה, סכום אחר עבור המומחה הכלכלן שהגיש חוות דעת לעניין אובדן הרווחים וכן כולל הפריט הנטען שכ"ט עורכי הדין שטיפלו בתביעה.

 

פרשנותה של התובעת בהתייחס לחיוב בפוליסה לתשלום שכ"ט מומחים כמפורט במהדורת ביט 98: "שכר אדריכלים ואח'" – אינה עומדת במבחן השכל הישר."


האם יש צורך לקבל אישור המבטח גם בפוליסת רכוש עסקי ובפוליסה קבלנית?

 

גם הכיסוי להוצאה אשר כן תכלל במסגרת הכיסוי הביטוחי טעונה אישור של המבטח והכרה בשיעורה ואינה מהווה שיק פתוח למבוטח כאשר בהיעדר הסכמה המבטח  יוכל לטעון ואולי גם בצדק מסוים כי מטרת ההוצאה אינה כלולה בהיקף הכיסוי הביטוחי או, כי מבחינתו ניתן היה לקבל את העבודה במחיר נמוך יותר מהסכום אשר שולם על ידי המבוטח.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright