עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

ניהול סיכוני הלבנת הון

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור במוסדיים

 

איור של שטרות כסף עם זכוכית מגדלת

בתחילת חודש פברואר 2018, פרסמה הרשות הממונה של שוק ההון ביטוח וחיסכון חוזר ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בגופים מוסדיים.

החוזר נועד להנחות את הגופים המוסדיים באימוץ גישה מבוססת סיכון כאמור,  על מנת לאפשר לגוף מוסדי לזהות, להעריך ולהתמודד באפקטיביות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, על ידי הקצאה יעילה של משאבי הארגון בהתאם לסיכונים שזוהו.

 

בין הוראות החוזר:

עדכון מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור של הגוף המוסדי  אחת לשנתיים לפחות.

 

פירוט פעולות לפיקוח ובקרה של הדירקטוריון ובכלל זה הקצאת משאבים הולמים לניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור וכן וידוא, כי עיקרי מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור הובאו לידיעת העובדים.

 

בהערכת הסיכונים גוף מוסדי ייקח בחשבון, לכל הפחות, את הגורמים הבאים, תוך התחשבות באופי, היקף ומורכבות פעילותו:

 • מאפייני הלקוח (סיכון לקוח)

 • סוג המוצר או השירות (סיכון מוצר)

 • סוג הפעולה המבוצעת (סיכון עסקה)

 • ערוץ ההפצה שבאמצעותו הגוף המוסדי מבצע את הפעולה (סיכון הפצה)

 • מדינות וטריטוריות אליהם חשוף הגוף המוסדי (סיכון מדינה)

 

הערכת הסיכונים תתייחס לאיומים הנובעים מפיתוחו של מוצר חדש, פרקטיקה עסקית חדשה, לרבות אמצעי הפצה, או שימוש בטכנולוגיה חדשה עבור מוצר חדש או קיים; הערכת סיכונים פרטנית תיערך לפני כל השקת מוצר חדש, שימוש בפרקטיקה עסקית חדשה או פיתוח טכנולוגיה חדשה.

 

גוף מוסדי ידווח מידית לממונה על מקרים מיוחדים אשר דווחו לרשות המוסמכת במסגרת חובות הדיווח, המהותיים ליציבותו או למוניטין שלו.

 

גוף מוסדי ידווח מידית לממונה על כל חקירה בה נחקרים חשדות להלבנת הון או מימון טרור המתנהלת נגד הגוף המוסדי או תאגיד בשליטתו.

 

בנוסף להוראות הממונה לעניין קביעת נהלים לגבי תהליכי קליטת עובדים חדשים ובדיקת עברם לשם מניעת הונאות ומעילות,  בעת גיוס עובדים חדשים גוף מוסדי יבחן גם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

 

גוף מוסדי יבצע הדרכות לעובדים רלוונטיים, תוך הבחנה בין עובדים שונים, שיבטיחו כי הם מכירים את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור להם חשוף הגוף המוסדי וכן את דרכי יישום האמצעים להפחתת הסיכון שעליהם לנקוט במסגרת תפקידם.

 

גוף מוסדי יבצע הדרכות לסוכני ביטוח רלוונטיים, הפועלים מטעמו, שיבטיחו כי הם מכירים את סיכוני הלבנת הון ומימון טרור להם חשוף הגוף המוסדי, וכן את דרכי יישום האמצעים להפחתת הסיכון.

 

נספח א' מתוך נספחי החוזר: קווים מנחים לביצוע הליך של הכרת הלקוח מתייחס הליך הכרת הלקוח של המבוטח או העמית, או של בעל פוליסה במקרה של תאגיד יבוצע על פי רמת הסיכון להלבנת הון ולמימון טרור ויכול שיתייחס, בין היתר, לבירור:

 • פרטי הזיהוי הנדרשים לפי צו איסור הלבנת הון.

 • מטרת פתיחת החשבון והפעילות המתוכננת בו.

 • היקף הפעילות המתוכננת בחשבון (כגון סכומי הפקדות ותדירות צפויה של הפקדות ומשיכות).

 • אופן הפקדת הכספים בחשבון.

 • מקור הכספים המופקדים.

 • האם הלקוח, הנהנה או בעל השליטה הוא איש ציבור.

 • לגבי תושב חוץ או תאגיד שאינו רשום בישראל – בירור הזיקה לישראל.

 • לגבי תאגיד שהוא בעל פוליסה – בירור מבנה השליטה בתאגיד ובירור זהות מנהלו הכללי או מי שמשמש בתפקיד כאמור אף אם תוארו שונה.

 • לגבי חשבון שהלקוח בו הוא בעל עסק – בירור היקף הנכסים וענף הפעילות של העסק.

 • קיומה של פעילות פיננסית שקשורה למדינה זרה בחשבון הלקוח.

 • קיומו של נהנה בחשבון – האם הכספים בחשבון מוחזקים בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות. האם המבוטח או העמית מבצע את הפעילות בעבור אדם אחר שאינו מקבל שירות; או שאדם אחר שאינו מקבל שירות מכוון את הפעילות בחשבון.

 • סירוב קודם של גוף מוסדי להעניק שירותים ללקוח, מסיבות הקשורות באיסור הלבנת הון או מימון טרור.

 • לגבי חשבון שהוקם בנאמנות – בירור אודות טיב הנאמנות.

 • מקור משאביו הפיננסיים של הלקוח, בין היתר, על ידי שימוש במידע פומבי.

 • עיסוקו של הלקוח ורמת הכנסתו.

 • חשבונות נוספים בגוף המוסדי, שקשורים לחשבון הלקוח.

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright