עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

הפסדי ריבית למבטחים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת

 


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר

 

 

כלל הודיעה לבורסה על הפסדי ריבית

 

ההודעה של כלל לבורסה לניירות ערך בתל אביב

הודעה של חברת הביטוח כלל לבורסה לניירות ערך בת"א ביום 28/7/2016 על תוצאות רבעון שני לשנת 2016 של כלל החזקות לאור כוונתה של אי די בי חברה לפתוח בע"מ, לפרסם דוח הצעת מדף להצעת ניירות ערך, של כלל חברה לביטוח בע"מ ("כלל ביטוח"):

 

"בקשר עם ירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון לטווח ארוך והשלכותיה ולאור המשך הירידה שחלה בעקום זה במהלך הרבעון השני לשנת 2016, ניתנת בזאת הודעה כי כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל החזקות") דיווחה כי היא צופה הפסד בגין הרבעון השני של שנת 2016, שמוערך בהיקף שבין 180 ל- 320 מיליון ש"ח. ההפסד האמור, הינו בעיקר בעקבות המשך הירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון לטווח ארוך והשלכתה על העתודות בגין פוליסות ביטוח חיים שנמכרו בעבר וכן על העתודות בגין פוליסות סיעוד וכולל תוצאות רווחי שאר הפעילות העסקית.

 

בנוסף, ככל שמשטר ההון החדש, כמפורט בבאור לדוחות הכספיים השנתיים של כלל ביטוח לשנת 2015 שפרסמה החברה יכנס לתוקף ביום 31 לדצמבר 2016, ולא יחול שיפור בעקום הריבית חסרת הסיכון לטווח ארוך, עלולה להיות לכך השפעה שלילית על היחס העתידי שבין ההון הקיים וההון הנדרש של כלל ביטוח לפי משטר הון זה ("יחס הסולבנסי"), וזאת למועד האמור. יצוין כי כלל החזקות דיווחה כי היא מעריכה שליום 31 בדצמבר 2015, לא חל שינוי מהותי ביחס הסולבנסי, לעומת הסטאטוס בשנה שקדמה לה, בה עמדה כלל ביטוח ביחס ההון הנדרש, כמפורט בביאור הנ"ל.

 

יצוין כי עלייה בעקום ריבית חסרת הסיכון לטווח ארוך צפויה להביא לקיטון עתודות שנרשמו בגין השפעה זו בעתיד ולמנוע או למתן את ההשפעה השלילית על יחס הסולבנסי כאמור.

 

יובהר כי בשלב זה, בכל הנוגע לתוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2016 וליחס הסולבנסי ליום 31 לדצמבר 2015 כאמור לעיל, מדובר בהערכה ראשונית בלבד וכי כלל החזקות מצויה בשלב ראשוני של גיבוש הנתונים ועיבודם ובכל מקרה, הנתונים טרם נסקרו על ידי רואי החשבון המבקרים של כלל החזקות.

 

המידע האמור הינו מידע צופה פני עתיד אשר אין כל ודאות כי יתקיים והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות, באופן מהותי, בין היתר בשל העובדה כי מדובר באומדנים ראשוניים בלבד של ההשפעות האמורות וכן לאור העובדה כי יתכנו השפעות נוספות שטרם נלקחו בחשבון בגין יתר פעילויות הקבוצה על תוצאות הפעילות וההון."

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright