היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

לקראת חוזר נסיעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

לבטח את כל המשפחה בביטוח נסיעות לחו"ל

 

 חוזר ביטוח נסיעות לחו"ל 

 

 

 

 

איור של מטוס על שמי תל אביב

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 1/1/2017 חוזר הוראות לעניין ביטוח נסיעות לחו"ל האמור לחול החל מ 1/8/2017 על תכניות לביטוח נסיעות לחו"ל שיימכרו או שיחודשו.         

 

בחוזר נקבעו הוראות בדבר ניסוח תכנית ביטוח נסיעות לחו"ל ואופן שיווקה, באופן שיבטיח כיסוי ראוי והליך מכירה הוגן, שעיקרם: קביעה כי סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות הצפויות בקרות מקרה ביטוח ובהתחשב, בין היתר, בעלויות הצפויות במדינת היעד; קביעה כי הכיסויים יורכבו מרובד ראשוני ובסיסי לתכנית הביטוח ורשימת הרחבות שניתן יהיה לרכוש מעבר לתכנית הבסיסית; הטלת חובה על חברת ביטוח ליידע את המבוטח בדבר השלכות של מצבו הרפואי הקודם, ובמידת הצורך להציע לו הרחבה לפוליסה שתכסה מצב רפואי זה.

 

בחוזר החדש הגדרות:

"משפחה גרעינית" - בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם.

"בן משפחה קרוב" - לרבות בן או בת זוג של מבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו.

"מצב רפואי קודם" - מחלה שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך ששת החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היתה מטרת הנסיעה.

 

החוזר מחייב את חברת ביטוח להתאים את גבולות האחריות המוצעים בתכנית ביטוח לעלות הצפויה למבוטח בקרות מקרה ביטוח, בין היתר, בהתאם למדינת היעד של המבוטח.

 

חברת ביטוח תציע תכנית ביטוח נסיעות לחו"ל שתהיה בנויה מרובד ביטוחי ראשון שעליו ניתן יהיה לרכוש הרחבות שונות שיכלול את סוגי הכיסויים הבאים בלבד:

 

הוצאות רפואיות בחו"ל, לרבות הוצאות אשפוז, הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז, פינוי ממקום האירוע הביטוחי לבית חולים, הטסה רפואית לישראל בקרות מקרה ביטוח, תרופות, טיפול חירום בשיניים.

 

הביטוח יכלול גם כיסוי לאחריות חוקית כלפי צד שלישי, אלא אם ביקש המבוטח שלא לכלול כיסוי זה.

 

החזר הוצאות מיוחדות בחו"ל ישולם לכיסוי הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של מבוטח בחו"ל, הארכת שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, בעקבות מקרה ביטוח שארע במהלכה, העברה של גופה, לרבות בדרך של טיסה, היריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל וכן כיסוי לאיתור וחילוץ, במדינות שבהן ניתן להפעיל את הכיסוי, אלא אם ביקש המבוטח שלא לכלול כיסוי זה בביטוח.

 

הרחבות שחברת ביטוח רשאית להציע: ביטול נסיעה, קיצור נסיעה, הריון, החמרה של מצב בריאותי קיים, ספורט חורף, ספורט אתגרי, כבודה (כולל דברי ערך), מחשב נייד או טאבלט, אופניים, טלפון סלולארי, הרחבה פרטנית נוספת שביקשה חברת ביטוח ואושרה על ידי הפיקוח על הביטוח.

 

החוזר כולל גם הנחיות לכיסויים בתכנית הביטוח ובכלל זה הוראות להארכת תקופת הביטוח והוראות לעניין תנאים חיתומיים.

 

לטיוטת החוזר שפורסמה באוקטובר 2016

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright