היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

חוזר א.כ.ע.

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

קווים מנחים לביטוח אבדן כושר עבודה

 

 

 

 

איור לפוליסת אובדן כושר עבודה

הפיקוח על הביטוח פרסם בסוף חודש ספטמבר 2016 חוזר ביטוח חיים (מספר 2016-1-16)
שמציג קווים מנחים לביטוח אבדן כושר עבודה אשר יחולו מיום 1/5/2017 על כל התכניות לביטוח אבדן כושר עבודה, אישיות או קבוצתיות, המשווקות על ידי חברות הביטוח החל ממועד התחילה, ועל חידוש לרבות הארכת תקופת הביטוח בפוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי.      

מיום פרסום החוזר בסוף ספטמבר 2016 ועד לתחילתו (1/5/2017) תקופת הביטוח בפוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתיות לא תעלה על שנה אחת, לא תשווקנה תכניות לביטוח אבדן כושר עבודה שהגדרת מקרה הביטוח בהן היא מסוג "כל עיסוק", למעט הגדרת מקרה הביטוח במצב של העדר תעסוקה.

 

החוזר החדש מבטל הוראות חוזרי ביטוח חיים 1981/2 ו 1981/4.

 

החוזר הנוכחי נועד להבטיח שהתנאים שיכללו בתכניות ביטוח לכיסוי מקרה של אבדן כושר עבודה יספקו את צרכי המבוטח המצוי באבדן כושר עבודה. ההוראות לעניין התנאים שיש לכלול בתכניות ביטוח לכיסוי מקרה של אבדן כושר עבודה, קובעות בין היתר, כי מבנה תכנית לביטוח אבדן כושר עבודה יהיה מודולארי באופן שבו מבנה התכנית יכלול תכנית בסיסית לביטוח אבדן כושר עבודה שאליה ניתן יהיה לצרף את הנספחים הכלולים בחוזר זה המרחיבים את הכיסוי הבסיסי, לפי בחירת המבוטח.  

 

רק תכנית שתעמוד בהוראות החוזר זה תוגדר כביטוח מפני אובדן כושר עבודה המוכר גם כביטוח מועדף לפי פקודת מס הכנסה.

 

תקופת הביטוח תסתיים בהגיעו של המבוטח לגיל פרישת חובה לפחות, למעט אם בחר המבוטח תום תקופת ביטוח מוקדמת יותר מגיל פרישה אך לא לפני הגיעו של המבוטח לגיל פרישה מוקדמת ולמעט בפוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי.

 

תקופת הביטוח תוארך במקרה של עליית גיל פרישת חובה במהלך תקופת הביטוח. המבוטח רשאי לבטל את ההארכה לפי הכללים המפורטים בחוזר.

 

הגדרת מקרה הביטוח תכלול אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה נשלל כושר העבודה של המבוטח באופן זמני או קבוע בשיעור של 75% לפחות לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה ושבעקבותיה נבצר ממנו לעסוק בכל עיסוק סביר אחר, התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו, בתקופה של 3 שנים לפני קרות מקרה הביטוח לפני קרות מקרה הביטוח.

 

הכיסוי הביטוחי למקרה של אבדן כושר עבודה הנרכש בפוליסה יכלול פיצוי חודשי ושחרור או שחרור בלבד.

 

תקופת ההמתנה

היא שלושה חודשים לאחר קרות מקרה הביטוח או שישה חודשים, כפי שנקבע בתנאי הפוליסה. תקופת המתנה לגבי מצב רפואי מסוים חלף קביעת החרגה אישית בשל אותו מצב רפואי. במקרה של אובדן כושר עבודה חוזר יהיה המבוטח זכאי לתשלום תגמולי הביטוח ללא תקופת המתנה נוספת. 

 

סכום הפיצוי החודשי

יהיה שווה למכפלה של שיעור הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה בממוצע השכר המבוטח בפוליסה, ואולם שיעור הפיצוי החודשי הראשון שישולם על פי תנאי הפוליסה לא יעלה על 75% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה

 

המבטח לא ידרוש חיתום רפואי עבור גידול ריאלי בשכר המבוטח בפוליסה בשיעור של עד 15% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד הגידול ובלבד שסך הגידול הריאלי בשכר המבוטח בפוליסה במשך שישים החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור לא יעלה על 60%.

 

לעניין שנים עשר החודשים הראשונים ממועד תחילת הביטוח - גידול ריאלי בשכר המבוטח בפוליסה בשיעור של עד 15% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה בתקופה שממועד תחילת הביטוח לבין מועד הגידול. 

 

בפוליסה במעמד עצמאי גידול ריאלי בשכר המבוטח בפוליסה כאמור בפסקה זו יהיה ביחס לגידול בהכנסתו מעבודה של המבוטח המדווחת לרשויות המס.

 

החוזר כולל הוראות לתנאי נספחים אותם ניתן להוסיף לכיסוי הבסיסי:

נספח הגדרת עיסוק ספציפי כולל הוראות לשיקום מקצועי, נספח אבדן כושר עבודה חלקי (בין 25% עד 74%), נספח תשלום תגמולי ביטוח עבור חלק מתקופת ההמתנה כאשר המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח בגין החודש הרביעי או החמישי או חלק מהם, המבטח ישלם תגמולי ביטוח נוספים עבור החודש השלישי או השני או חלק מהם, תגמולי הביטוח ישולמו החל מתום חודש או חודשיים לאחר קרות מקרה הביטוח, נספח ביטול קיזוז פיצוי חודשי מגורם ממשלתי ונספח ביטול חריג, נספח הגדלת תגמולי הביטוח כתוצאה מגידול בשכר המבוטח (גג חתם), נספח תשלום נוסף במקרה סיעוד, נספח הגדלת תגמולי הביטוח בתקופת אבדן כושר עבודה, נספח ברות ביטוח, מטריה לקרן פנסיה לפיה מבטח יוכל להציע את ההרחבות המפורטות בנספח לעמיתים בקרן הפנסיה.

 

בכל פוליסה חייבים להיכלל נספח ברות ביטוח ונספח אבדן כושר עבודה חלקי. יתר הנספחים הם נספחי רשות והמבטח רשאי להציעם. 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright