היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

לקראת חוזר נסיעות

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

 

 

לבטח את כל המשפחה בביטוח נסיעות לחו"ל

החוזר לביטוח נסיעות לחו"ל  שפורסם ביום 1/1/2017

 

טיוטת חוזר ביטוח נסיעות לחו"ל כולל שיווק

 

 

 

 

איור של מטוס על שמי תל אביב

הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת חוזר בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל  כולל שיווק לקראת החלתו של חוזר חדש בנושא מיום 1/3/2017.

 

בנספח לטיוטה דברי ההסבר הבאים של הפיקוח על הביטוח:

 

סעיף 3, התאמת סכומי הביטוח  - במקרים מסוימים כיום, הכיסוי שנקבע בפוליסה אינו נותן מענה מספק להוצאות שנגרמו למבוטח בקרות מקרה הביטוח. אחת הסיבות לכך היא שתקרות הכיסוי בפוליסות נקבעו באופן אחיד מבלי להתחשב במדינת היעד שאליה טס המבוטח. על מנת למנוע מצב זה, מוצע לקבוע כי גבולות האחריות בפוליסה יותאמו לעלות הצפויה למבוטח בקרות מקרה ביטוח, כל זאת, בהתחשב בעלויות הצפויות במדינת היעד של הנסיעה.

 

סעיף 4, מבנה תכנית הביטוח - כיום אין אחידות במבנה תכנית ביטוח בסיסית וההרחבות לה. על מנת לאפשר למבוטח לרכוש כיסוי ביטוחי בהיקף שמתאים לו ולמטרות נסיעתו, מוצע לקבוע בסעיף זה רשימה של כיסויים שימכרו כרובד ראשון וכן רשימה של הרחבות.

 

יתרון נוסף של שיווק תכנית ביטוח באופן זה טמון בכך שהוא יסייע למנוע כשלים העולים כתוצאה מאי מודעות מבוטחים לכיסויים שנכללו ברובד הראשון ולסייגים להם. שיווק כיסוי כהרחבה, צפוי להביא לגילוי טוב יותר ולגמירות דעת מצד המבוטח.

 

מעבר לרשימת ההרחבות המנויה בסעיף, מוצע לקבוע כי מבטח רשאי להגיש לאישור הממונה הרחבות נוספות. הכוונה היא לאישורים בכתב שינתנו להרחבות שיוגשו לאחר מועד תחילתו של חוזר זה, ולא להרחבות שונות שאושרו בעבר.

 

סעיף 5, הנחיות לכיסויים בתכנית הביטוח - מוצע לתת הוראות פרטניות שיסייעו להתגבר על כשלים קיימים בתנאי הכיסויים בפוליסה. הוראות אלו נוסחו כהוראות מינימום ומבטח רשאי להטיב ביחס אליהם.

 

ההוראות מתייחסות, בין היתר, לנושאים הבאים:

 

הטסת מלווה - מוצע לקבוע קריטריונים להחזר מינימלי למלווה ולאפשר למבוטח לקבוע את זהות המלווה שיהיה לו לעזר בזמן האשפוז ולאחריו. כמו כן, על מנת למנוע מקרים שבהם תנאי הזכאות לכיסוי המופיעים בפוליסה מערימים קשיים במקום שבו נדרש ליווי, מוצע לקבוע תנאים ספציפיים לזכאות הכיסוי. 

 

החזר הוצאות עקב שהייה בחו"ל לאחר מקרה ביטוח - על מנת לאפשר למבוטח אשר אינו יכול לטוס חזרה לארץ מסיבה רפואית אפשרות שהייה בחו"ל, מוצע לקבוע תקרה יומית לשהות בחו"ל וכן כי הכיסוי יחול עד לקבלת אישור רפואי על פיו המבוטח יכול לטוס. 

 

הוצאות משפטיות בחו"ל - מוצע לקבוע כיסוי בהליכים אזרחיים ופליליים כאחד מבלי להתנות את הכיסוי בזכאותו של המבוטח.

 

הרחבה להריון - מוצע לקבוע תקרת פיצוי אחת שתכלול את כל ההוצאות הרפואיות הקשורות להריון. זאת במקום חלוקה לסוגי הוצאות ועל מנת למנוע מצב שבו אישה שרכשה הרחבה להריון תצטרך לשלם מעבר לגבול האחריות בפוליסה בגלל שההוצאה הספציפית גדולה מתקרת הפיצוי שנקבעה לה (על אף שקיימת יתרה בתקרת הפיצוי הכוללת להרחבה זו).

 

הרחבה לביטול או קיצור נסיעה - על מנת למנוע מצב שבו משפחה גרעינית שתכננה טיסה לחו"ל לא תקבל החזר כספי מלא, מוצע לקבוע כי ההרחבה תכלול את כל בני אותה משפחה. כמו כן, מוצע לקבוע כי ההרחבה תחול על כל המשפחה הגרעינית במקרה שאחד מבני המשפחה נמצא בשירות מילואים מכוח סעיפים 8 או 9 לחוק שירות המילואים, התשס"ח - 2008.

 

על מנת למנוע מצב שבו לא יהיה כיסוי במקרה של מוות או אשפוז של המבוטח, המלווה או בן משפחה קרוב במידה ומאושפז בבית חולים בחו"ל, מוצע לקבוע כי הכיסוי לא יותנה באשפוזו בבית חולים ישראלי.

 

לאור פניות ציבור שהגיעו לאגף שוק ההון, מוצע לקבוע כי הרחבה זו לא תותנה בסכנת חיים של בן המשפחה או גילו.

 

במקרים שבהם הכיסוי נמכר זמן רב לפני הטיסה, מוצע לקבוע כי הזכאות לכיסוי תחל ממועד מכירת הכיסוי.

 

מוצע לקבוע כי לא יהיה קיזוז של כרטיס הטיסה מסכום הפיצוי של קיצור הנסיעה. כמו כן, מוצע לקבוע כי גובה הפיצוי יחושב ממועד קרות מקרה הביטוח. 

 

הרחבה להחמרת מחלת לב קיימת - מכיוון שהליך לפתיחת חסימה בכלי דם וניתוח לב הם טיפולים מהותיים למבוטח חולה לב, מוצע שלא להחריגם מהרחבה זו. כמו כן, מוצע שלא להתנות את תחולת הכיסוי בכך שלא אירע למבוטח אירוע לבבי בתקופה שלפני מועד הטיסה.

 

הרחבה לספורט אתגרי - על מנת לשקף למבוטח את רשימת סוגי הספורט האתגרי וספורט החורף, מוצע לכלול את רשימת פעילויות הספורט המכוסות בפוליסה או בדף פרטי הביטוח.

 

סעיף 6, גילוי בדבר מצב רפואי קודם - לאור פניות ציבור שנשלחו לאגף שוק ההון המעידות על כשלים בהליך מכירת הביטוח, מוצע לחייב מבטח לידע את המבוטח בדבר השלכותיו של מצב רפואי קודם בתהליך מכירה, לרבות הליך מכירה שמבוצע באמצעות האינטרנט.

 

סעיף 7, הארכת תקופת הביטוח - כדי להבטיח אפשרות לרצף ביטוחי לכל תקופת הנסיעה ולמנוע מצב שבו מבטח מסרב להאריך את תקופת הביטוח של מבוטח שנמצא בחו"ל, מוצע לקבוע כי מבטח יחויב להאריך את תקופת הביטוח למבוטחים ללא תנאי, ובכלל זה תנאי שלפיו המבוטח יצטרך לחתום על טופס ויתור בכל הנוגע לתביעה עתידית.

 

סעיף 8, תנאים חיתומיים - תכניות הביטוח כיום כוללות תנאים שמבטח יכול לבררם במסגרת הליך מכירת הביטוח ולהחריגם באופן פרטני למבוטח. התנהלות זו היא הוגנת יותר מכיוון שהיא שקופה וברורה למבוטח ומונעת מקרים שבהם מבוטחים רכשו כיסוי ריק מתוכן. לפיכך, מוצע לקבוע כי תנאי הפוליסה לא יכללו תנאים חיתומיים ובכללם התנאים במפורטים בסעיף.

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright