עתיד פתרונות הביטוח לפרישה - קרנות הפנסיה וביטוחי החיים Marquee  טיפ 5   - עדכונים וטיפים מאתר ביטוח על בטוח
               

פייסבוק דף האתר

ביטוח בבלוג

היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

טיוטה שניה לחוזר א.כ.ע.

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים, מכרזים, מפרטים ותביעות ביטוח לחברות יזמים, קבלנים ויועצים.

 

בעלת ותק של 35 שנה בענף הביטוח הכללי, מתמחה בניהול סיכונים, מתן הרצאות הדרכה, ייעוץ לאתרי אינטרנט, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה, ניהול תביעות ועוד.

 

 לאתר היועצת


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 קבלו את הטיפ השבועי,  לתיבת הדוא"ל שלכם - ללא תשלום

 

 

 

 

שם פרטי

 

 

שם משפחה

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

תפקיד

 

 

חברה

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הטיפים, לפרסמם או לעשות בהם כל שימוש אחר


טיוטה שניה לחוזר אובדן כושר עבודה

 

 

 

הדף הראשון של טיוטת החוזרהפיקוח על הביטוח פרסם ביום 12/7/2016 טיוטה שניה לחוזר קווים מנחים לביטוח מפני אובדן כושר עבודה לצורך קבלת הערות מהמבטחים הסוכנים והציבור עד ליום 21/7/2016 לקראת דיונים שיתקיימו במשרדי הפיקוח על הביטוח.

 

הפיקוח מתכוון באמצעות החוזר להבטיח תנאים שיהיו מספקים את צרכי המבוטח למקרה שימצא במצב של  באבדן כושר עבודה.

 

הוראות החוזר, קובעות בין היתר, כי מבנה תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה יהיה מודולרי באופן שבו מבנה התכנית יכלול תכנית בסיסית לביטוח אבדן כושר עבודה שאליה ניתן יהיה לצרף את הנספחים הכלולים בחוזר שהמרחיבים את הכיסוי הבסיסי, לפי בחירת המבוטח.  

 

הפיקוח מצא, כי קיימת שונות רבה בתנאי הפוליסות בין תכניות הביטוח לכיסוי מפני אבדן כושר עבודה המשווקות היום לפיהן נקבעת זכאותו של המבוטח לתגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוח. שונות זו מקשה על המבוטח לערוך השוואה בין התכניות השונות וזאת לצורך קבלת החלטה מושכלת על התכנית המיטבית עבורו במחיר המוצע לגבי כל אחת מהן.

 

כלומר, הפיקוח על הביטוח מיישם את הדוקטרינה של הנהגת תנאי פוליסה אחידים על מנת להקל על המבוטחים, כך שהתחרות בין המבטחים תתמקד בתחומי השירות ומחיר בלבד.

 

מחידושי החוזר:

 

"עיסוק סביר אחר" – עיסוק המותאם לשוק העבודה בישראל, שיש בו כדי לשמור על רמת ההשתכרות של המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח.   

 

הכיסוי הביטוחי יכלול פיצוי חודשי ושחרור מפרמיות במצב של אי כושר לעבודה או שחרור מפרמיות בלבד.

 

שיעור הפיצוי החודשי הראשון שישולם על פי תנאי הפוליסה לא יעלה על 75% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה, כשהוא ממודד ממועד קרות מקרה הביטוח ועד ליום התשלום.

 

המבטח לא ידרוש חיתום רפואי עבור גידול ריאלי בשכר המבוטח בפוליסה בשיעור של עד 15% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה ב 12 החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור ובלבד שסך הגידול הריאלי בשכר המבוטח בפוליסה במשך שישים החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור לא יעלה על 60%.  ב 12 החודשים הראשונים ממועד תחילת הביטוח - גידול ריאלי בשכר המבוטח בפוליסה בשיעור של עד 15% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה בתקופה שממועד תחילת הביטוח לבין מועד הגידול כאמור. 

  

קיזוז - אם הייתה למבוטח, הזכאי לתגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה, הכנסה חודשית מעיסוק שאינו עונה על הגדרת עיסוק סביר, זכאותו לתגמולי הביטוח לא תתבטל. אולם, למבטח תהיה הזכות לקזז הכנסה זו מהפיצוי החודשי המשולם לו על פי הפוליסה בהתאם לכללים הקבועים בחוזר.

 

בחוזר מנגנון לקיזוז תגמולי ביטוח מפוליסות אחרות ובקבלת פיצוי מגורם ממשלתי.

 

מבוטח שלא עבד במועד קרות מקרה הביטוח - במשך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים או מבוטח שמצוי בהסדר ריסק זמני באותו מועד, לפי התקופה הארוכה מבניהם, וכל עוד הכיסוי למקרה של אבדן כושר עבודה לא בוטל, יחולו לפי הגדרת עיסוק סביר, בהתאם לעיסוקו של המבוטח בטרם הפסיק המבוטח לעבוד. הפיצוי החודשי והשחרור שישולמו בקרות מקרה הביטוח יהיו ביחס לשכר בחודשים שקדמו לחודש שבו הפסיק המבוטח לעבוד (ולא מהחודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח).

 

השבת עודף פרמיות למבוטח - אם קרה מקרה הביטוח וסכום הפיצוי החודשי לו זכאי המבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה, נמוך מסכום הפיצוי החודשי שנרכש בפוליסה, למעט מקרה של תשלום פיצוי חודשי מופחת, יחזיר המבטח למבוטח את עודף הפרמיות ששולמו בעד כיסוי אבדן כושר עבודה בשבע השנים שקדמו לקרות מקרה הביטוח.

 

החוזר כולל רשימה סגורה של חריגים לכיסוי הביטוחי המותרת למבטח והוראות לעניין שינוי עיסוק של המבוטח.

 

המבטח אינו רשאי לכלול בביטוח תנאי המגביל את תקופת תשלום תגמולי הביטוח למבוטח השוהה בחו"ל, רק בשל עובדת שהיית המבוטח בחו"ל.

 

עוד בחוזר: קביעת עקרונות לעניין שיקום מקצועי, תנאי תשלום תגמולי הביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח, שינוי מעסיק או מעמד המבוטח בפוליסה והרחבת הכיסוי הביטוחי שבפוליסת הבסיס לעיסוק מוגדר מראש ואי כושר חלקי בשיעור הנמוך מ 75%.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright