היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סיפורי שרברבים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.

 

ייעוץ וניהול תביעות ביטוח


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

ביטוח דירה

 

טיוטת תיקון חוזר נזקי מים בביטוח דירה

מאת מאת קטיה שורצמן יועצת לניהול סיכונים, מנהלת תביעות מבוטחים ומבטחים, מנהלת אתרי ביטוח ומנסחת פוליסות

 

 

 

הוילון בחדר השירותים בין הקיר לבין האסלה

הפיקוח על הביטוח פרסם טיוטת תיקון חוזר נזקי מים ב ביטוח דירה לתגובה עד יום 17/2/2016.

 

ביום 30/11/2016, הטיוטה הפכה לחוזר מחייב שיחול ברובו מיום 1/7/2017

 

הפיקוח על הביטוח מציע במסגרת הטיוטה בין היתר, להרחיב את רשימת נותני השירות בתחום נזקי המים הפועלים מטעם חברת הביטוח, הרשימה תכלול גם כאלו שאינם מועסקים על ידי חברות נזקי המים. כמו כן, נותני השירותים ידורגו בהתאם לשירות שהעניקו למבוטחים.

 

בין החידושים:

 

חברת שרברבים - חברה המספקת שירותי שרברבות ומעסיקה לכל הפחות 20 נותני שירות, בין אם הם מועסקים באופן ישיר על ידי החברה ובין אם הם מועסקים על ידי קבלני משנה שנותנים שירותים לחברה.

 

חברת ביטוח תנהל רשימת שרברבים שבהסדר. הרשימה תתעדכן מעת לעת ותהיה זמינה לציבור, לרבות באמצעות אתר האינטרנט של חברת הביטוח.

 

בקרות מקרה ביטוח, תמסור חברת ביטוח למבוטח את רשימת השרברבים שבהסדר (הרשימה תכלול את דירוג השרברב, בהתאם להוראות החוזר. מסירה כאמור תהיה בכתב או באמצעות מסירת קישור לדף אתר האינטרנט של החברה שבו מפורסמת הרשימה, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות מסרון (SMS).

 

רשימת השרברבים תכלול: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, גילוי האם השרברב מועסק על ידי חברת שרברבים, ציון השרברב ומספר המבוטחים שדרגו אותו.

 

בסמוך לרשימה יופיע הסבר לגבי תהליך קבלת השירות בתחום נזקי המים בביטוח דירה.

 

מספר השרברבים בכל מחוז יהיה כזה שיאפשר לחברת הביטוח לתת שירות נאות למבוטחיה (בשים לב, בין היתר, לפריסה הגיאוגרפית בתוך המחוז), ובכל מקרה לא יפחת מ-15 שרברבים. במניין מספר השרברבים תחשב חברת שרברבים כשרברב אחד.

שרברב הנמנה ברשימה לא ייבצע בקרות עבור חברת הביטוח על שרברבים.

 

חברת ביטוח וסוכן ביטוח לא ישפיעו על בחירת המבוטח לגבי שרברב שבהסדר.

 

דירוג שרברבים שבהסדר - בסיום מתן השירות על ידי שרברב שבהסדר, תערוך חברת ביטוח בירור עם המבוטח לגבי שביעות רצונו מהשירות שקיבל. הבירור ייערך בין אם תוקן הנזק ובין אם לאו. בירור כאמור יכלול התייחסות של המבוטח לאופן מתן השירות, לרבות לעניין מהירות מתן השירות ואיכות התיקון, ככל שבוצע תיקון. במסגרת הבירור יתבקש המבוטח לתת ציון לשרברב בטווח של 1 עד 5.

 

הציון שייקבע לשרברב שבהסדר יחושב כממוצע הציונים שניתנו לו על ידי מבוטחים ויפורסם על ידי חברת הביטוח ברשימת השרברבים שבהסדר.

 

חברת ביטוח תהיה אחראית על איכות התיקון והשירות שיינתנו למבוטח על ידי השרברב שבהסדר, לרבות זמינות מתן השירות.

 

בסיום מתן השירות, תמסור חברת ביטוח למבוטח מסמך מסכם הכולל פירוט לגבי השירות שניתן לו. המסמך יכלול התייחסות, לכל הפחות, לממצאי השרברב לגבי מקור הנזק ולפעולות הנדרשות לדעתו לתיקון הנזק ופירוט התיקון שבוצע על ידו בפועל. ככל שהשרברב לא תיקן את הנזק, יכלול המסמך הסבר של חברת הביטוח לסיבה שבגינה לא בוצע תיקון, ובו תהיה התייחסות לתנאי הפוליסה שברשות המבוטח.

 

חברת הביטוח תתאם מועד להגעת שרברב שבהסדר תוך פרק זמן שלא יעלה על 24 שעות מזמן פניית המבוטח. זמן ההמתנה מעבר למועד ההגעה לא יעלה על שעתיים. אם ייקבע מועד להגעת שרברב שבהסדר תוך פרק זמן שעלה על 24 שעות מזמן פניית המבוטח או עלה זמן ההמתנה מעבר לשעתיים, תפצה חברת ביטוח את המבוטח, בפיצוי שבן 300 עד 600 ₪ לפי זמן המתנת המבוטח מעל למשך הזמן הנקוב לכל מקרה בחוזר.

 

חברת ביטוח לא תתקשר עם חברת שרברבים בהסכם בלעדי או בהסכם אחר שהוא הסדר כובל לפי סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988, אלא אם כן קיבלה לגביו פטור או אישור בהתאם להוראות החוק האמור.

 

חברת ביטוח תשלם לשרברב שבהסדר באופן ישיר בגין עבודתו ולא תחייב את המבוטח לשלם תשלום כלשהו (לרבות השתתפות עצמית) לשרברב שבהסדר.

 

בכתבה המבוטחת ושבעת השרברבים שפורסמה באתר זה בחודש נובמבר 2014, הוצע לקבוע, בין היתר:

 

קביעת מועד לביקור שרברב ודחייתו – ייעשה אך ורק על ידי המוקדנית של חברת השרברבים.

 

תשלום בעבור תיקון הסכום ההשתתפות העצמית – ייעשה רק לאחר קבלת מחיר מהמוקדנית שתציין בפני המבוטח, אם מדובר בעוסק מורשה או בעוסק זעיר.

 

חתימה על טופס סיום העבודה – תעשה גם היא לאחר שיחה עם המוקדנית שתפנה את תשומת לבו של המבוטח לנקודות אותן יש צורך לבדוק לפני שחרורו של השרברב וכן תבדוק מול המבוטח טלפונית את מידת שביעות הרצון שלו מהטיפול.

 

חברת השרברבים תנהל רישום ודירוג - של שביעות רצון לגבי כל אחד מהשרברבים המופעלים על ידה ותדאג שלא לעבוד עם שרברבים הזוכים למספר גדול של תלונות מצד המבוטחים.

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright